Pomiń menu

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Legionowo 2011

 Skąd mamy pieniądze i na co
je wydajemy – 2011
Po raz kolejny prezentujemy Państwu informację na
temat finansów gminy Legionowo. Wprawdzie budżet
Legionowa, tak jak wszystkich gmin w Polsce, jest dokumentem
jawnym – od chwili projektu aż po jego
ostateczny kształt, (zatwierdzony uchwałą przez Radę
Miasta), staramy się przedstawić go w przyjazny dla
czytelników sposób.
Tamara Mytkowska
Tegoroczny budżet jest znacznie mniejszy
niż ten sprzed roku czy też dwóch lat,
kryzys gospodarczy i intensywne inwestycje
ostatnich lat spowodowały konieczność
dostosowania planu do
naszych dzisiejszych możliwości.
Jak każdego roku układając plan
dochodów i wydatków, szukaliśmy
najlepszych rozwiązań na zaspokojenie
Państwa potrzeb, pomimo
ograniczeń także w tym planie
znalazły się ważne dla Państwa
inwestycje, takie jak projekt
aquaparku, przebudowa ulic
czy też gruntowna przebudowa
kanalizacji deszczowej.
Należy także pamiętać,
że budżet nie jest sztywno
ustalony, co miesiąc podczas
sesji legionowscy radni zatwierdzają
jego zmiany, wprowadzają
nowe pozycje inwestycyjne.
Informacje na podstawie Uchwały Rady Miasta Legionowo
nr VII/74/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.
Informator
Budżet Miasta
Budżet jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody
i wydatki oraz przychody i rozchody. Uchwalany jest w formie
uchwały budżetowej przez Radę Miasta na wniosek Prezydenta.
Pozwala kontrolować działalność samorządu pod względem finansowym.
Obrazuje możliwości wydawania pieniędzy w zależności
od dochodów.
Dochody – to pieniądze które dostajemy do
dyspozycji i możemy je wydać, innymi słowy
są to środki pobierane bezzwrotnie od podmiotów
gospodarczych oraz osób fizycznych,
jak również środki otrzymane z budżetu państwa
tj. subwencje i dotacje.
Wydatki – to środki przekazywane z tego budżetu
na realizację zadań. Rozróżniamy wydatki
bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem
gminy oraz dotacje i wydatki majątkowe,
tj. przeznaczone na finansowanie inwestycji
oraz udziały gminy w spółkach.
Samorząd terytorialny realizuje
szeroki zakres zadań i niemożliwe
jest finansowanie ich dochodami
własnymi. Zadania zlecone
są finansowane z budżetu
państwa i są to dochody
uzupełniające.
Informator
własne
są to pieniądze, które
uzyskujemy np. z mienia
(najmu, dzierżawy,
sprzedaży), udziałów
w podatkach dochodowych
(od osób fizycznych
i prawnych), wpływów
z usług oraz odsetek
od nieterminowych
wpłat oraz od środków na
rachunkach bankowych.
Dotacje
pieniądze otrzymane z budżetu
państwa lub z budżetu
innych jednostek,
z których musimy się rozliczać
i przeznaczyć na ściśle
określony cel (nie możemy
swobodnie decydować
na co je wydać). Niewykorzystane
kwoty dotacji
trzeba zwrócić do budżetu
państwa lub do budżetu
jednostki, z której
otrzymano dotacje.
Subwencje
pieniądze o charakterze
bezzwrotnym otrzymane
z budżetu państwa.
Sami decydujemy o szczegółowym
przeznaczeniu
środków z subwencji, czyli
mamy wpływ np. na to,
ile pieniędzy otrzymują
poszczególne jednostki na
realizację swoich zadań.
DOCHODY
Przychody – to środki, które dodatkowo wprowadzamy do budżetu najczęściej w postaci kredytów
i pożyczek zaciąganych zazwyczaj w bankach wtedy, gdy pieniędzy w budżecie jest za
mało. Przychody pochodzą również ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych
przez gminę, z prywatyzacji majątku, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków
jako nadwyżki na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych.
Rozchody – to spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych
i inne operacje finansowe oraz udzielone przez gminę pożyczki.
Jeżeli dochody miasta są niższe od planowanych wydatków, to mamy do czynienia z deficytem
budżetowym, który trzeba będzie pokryć z tzw. przychodów, czyli np. pożyczek i kredytów.
Przychodami mogą być również wpływy ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych,
np. obligacji.
Jak tworzony jest budżet gminy? W gospodarstwie domowym wszyscy domownicy mają
wpływ na wydatki i dochody. Również o wydatkach i dochodach gminy może decydować każdy
mieszkaniec.
WNIOSKI DO BUDŻETU SKŁADAJĄ: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY, RADNI GMINY
ORAZ MIESZKAŃCY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. WNIOSKI TAKIE NALEŻY
SKŁADAĆ DO 15 WRZEŚNIA KAŻDEGO ROKU W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA URZĘDU
MIASTA. Pamiętajmy jednak, że takich wniosków co roku jest bardzo wiele, zawsze trzeba dokonać
wyboru inwestycji, które będą realizowane. Wyboru tych inwestycji dokonuje Prezydent
Miasta, a następnie weryfikuje Rada Miasta.
Informator
bieżące
związane z utrzymaniem
urzędu i funkcjonowaniem
jednostek
podległych.
Dotacje
udzielane z budżetu dla
niepublicznych jednostek
oświatowych, Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki
Publicznej i innych.
majątkowe
pieniądze o charakprzeznaczone
na finansowanie
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych. na realizację
swoich zadań.
WYDATKI
Równowaga w budżecie jest zachowana, gdy:
Dochody + przychody = wydatki + rozchody
Jeżeli poziom dochodów jest wyższy od wielkości wydatków,
mówimy wtedy o nadwyżce budżetowej, którą możemy
przeznaczyć np. na inwestycje.
Informator
Dochody 152,6 mln zł
Najważniejsze wpływy:
Podatki i opłaty lokalne – 29,5 mln zł
Największe znaczenie ma podatek od nieruchomości, płacony od powierzchni gruntów, powierzchni
nieruchomości lub wartości budowli. Podatek rolny płacony jest od powierzchni i jakości
ziem uprawnych. Podatek leśny płacony jest od powierzchni lasów, w zależności od średnio
uzyskiwanych cen sprzedaży drewna. Podatek od środków transportowych odprowadzają
właściciele samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych
i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Opłatę targową pobiera się od wszystkich
osób prowadzących handel, o ile z tego tytułu nie płacą podatku od nieruchomości. Opłatę administracyjną
pobiera się za niektóre czynności urzędowe wykonywane przez organy miasta,
jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej. Opłata skarbową wnosimy
w związku z czynnościami załatwianymi w urzędach, np. przy składaniu podań, wniosków, odbieraniu
zaświadczeń, zezwoleń itp.
Udział w PIT (podatku doc hodowym od os ób fizycznyc h) 46,5 mln zł
Udział w CIT (podatku doc hodowym od firm ) 1,4 mln zł
Dotacje celowe z budżetu państwa 10,3 mln zł
Przeznaczone są one na zadania zlecone miastu przez administrację rządową oraz na zadania
własne miasta. Za pomocą dotacji finansowane są między innymi zadania z zakresu: pomocy
społecznej (w tym wypłaty zasiłków), utrzymania Straży Pożarnej, ewidencji ludności.
Subwencja Oświatowa – 26,4 mln zł
Wysokość subwencji ustalana jest przez rząd a kwota, która wpłynie do budżetu gminy zależy
m.in od liczby dzieci uczęszczających do szkół na danym terenie. Subwencja pokrywa tylko
część wydatków gminy na oświatę.
Inne doc hody (67,6 mln zł)
Pochodzą one między innymi z grzywien, mandatów i kar pieniężnych, odsetek od nieterminowych
wpłat, wpływów z podatku od spadków i darowizn, opłaty komunikacyjnej i innych.
Wiele z nich jednak wpływa z opłat ponoszonych przez przyjezdnych, firmy i instytucje budżetu
państwa.
Dochody własne – są to pieniądze, które uzyskujemy np. z mienia (najmu, dzierżawy, sprzedaży),
udziałów w podatkach dochodowych (od osób fizycznych i prawnych), wpływów z usług
oraz odsetek od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunkach bankowych.
Informator
Wydatki 177 mln zł
Miasto przeznacza głównie na:
Transport 18,2 mln zł
Najważniejszym zadaniem miasta jest zapewnienie mieszkańcom możliwości swobodnego
przemieszczania się w jego ramach. Oznacza to konieczność utrzymania właściwego stanu dróg
przebiegających przez Legionowo oraz zagwarantowania szybkiego, wygodnego i bezpiecznego
transportu publicznego.
Oświata i wyc howanie 66,6 mln zł
Drugim – pod względem wielkości planowanych wydatków – zadaniem miasta jest zapewnienie
edukacji dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym i średnim.
Administracja Publiczna 16 mln zł
Środki budżetowe przeznaczone na administrację obejmują m.in działalność urzędu miasta,
rady miasta oraz promocję gminy.
Pomoc społeczna 16,7 mln zł
Kolejnym zadaniem samorządu legionowskiego jest pomoc społeczna. Obszarem tym zajmuje
się Ośrodek Pomocy Społecznej
Środki te miasto przeznacza na domy pomocy społecznej, świadczenia na rzecz rodzin zastępczych,
funkcjonowanie żłobków, ośrodków pomocy rodzinie, dziennych domów pobytu, noclegowni,
jadłodajni, indywidualną pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej.
Kultura i sport 7,2 mln zł
Legionowo na bieżąco finansuje ośrodki kultury wraz z filiami, kluby oraz biblioteki publiczne.
Miasto utrzymuje również Mzeum Historyczne w Legionowie. Systematycznie rosną nakłady
miasta na sport i kulturę fizyczną. Zadania te realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Gospodarka komunalna i oc hrona Środowiska 14,3 mln zł
Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie miasta bez oświetlonych ulic, placów i dróg. Nakładów
wymaga także ich oczyszczanie i odśnieżanie oraz utrzymywanie parkingów i trawników.
Jednocześnie władze dbają o systematyczną poprawę stanu środowiska.
Wydatki, które ponosi budżet miasta można podzielić na dwa rodzaje:
Wydatki bieżące
wszelkie wydatki ujęte w budżecie nie będące wydatkami inwestycyjnymi, np. utrzymanie
szkół i przedszkoli, oczyszczanie miasta, zasiłki z pomocy społecznej, etc.
Informator
Wydatki inwestycyjne
służą rozwojowi miasta, zwiększają jego majątek, np. budowa szkoły, budowa dróg, rozbudowa
obiektów sportowych itp.
Wydatki, które miasto ponosi na inwestycje sięgają średnio 25 % wszystkich wydatków budżetu
miasta.
W 2011 r. zaplanowane wydatki na inwestycje stanowią 36% wszystkic h
wydatk ów budżetu .
W roku 2011 w uchwale budżetowej zaplanowane zostały wydatki na inwestycje w kwocie ok.
30 mln zł. Wielkość tych wydatków przedstawia się następująco:
Najważniejsze i największe inwestycje , kt óryc h zakończenie planowane
jest w 2011 r. (koszty całkowite )
• Projekt i budowa budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych: ok. 4,9 mln zł
• Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1: ok. 6,4 mln zł
• Modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z układem komunikacyjnym: 3 mln zł
• Rewitalizacja osiedla Kozłówka: 3 mln zł *
• Projekt i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Jana Pawła I: ok. 6,7 mln zł
• Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu
wystawowego: 4,3 mln zł *
• Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2: ok. 12 mln zł
• Projekt i przebudowa ulic Polnej i Handlowej wraz z budową oświetlenia: 1,7 mln zł *
• Projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zegrzyńskiej:
3,5 mln zł *
• Przedszkole Miejskie na Osiedlu Sobieskiego – 6,7 mln zł
• Alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Osiedlu Piaski – 2,3 mln zł *
• Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych – 6,5 mln zł
* projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych
Informator
Wizualizacja pawilonu wystawienniczego
Stadion po przebudowie zyska m. in. nową nawierzchnię
Informator

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS