Pomiń menu

Co się będzie działo w Katowicach?

 W ramach zadania IV Co się będzie działo w naszej gminie?, dnia 14.12.2011 r. o godz. 17.30 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach w zorganizowała w Filii nr 32 spotkanie mieszkańców Katowic z wyznaczonym przedstawicielem Urzędu Miasta Katowice – Panią Małgorzatą Kwapisz – Naczelnikiem Wydziału Budżetu Miasta. Spotkanie zostało przeprowadzone przez moderatora, pracownika MBP – Panią Beatę Jadach-Zygadło. Celem spotkania była prezentacja budżetu na rok 2012 oraz przedstawienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice. Pani Naczelnik przybliżyła zebranym procedury uchwalania budżetu miasta, poinformowała o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej dla Katowic. Zaprezentowała również strukturę wykorzystania środków finansowych własnych i ze źródeł zewnętrznych, jak fundusze z Unii Europejskiej, pożyczki, kredyty. Omówiła też konstrukcję dochodów budżetowych według źródeł ich powstawania. Na zakończenie przybliżyła założenia i wytyczne do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice.

Niska frekwencja na spotkaniu (8 osób) oraz treść zadawanych pytań potwierdziły tezę, iż mieszkańcy Katowic są bardziej zainteresowani sprawami dotyczącymi ich dzielnicy i konkretnymi problemami lokalnymi. W związku z powyższym przypomniano zebranym o możliwości bezpośredniej rozmowy z radnymi w czasie pełnienia przez nich dyżurów. Rozważona zostanie także propozycja zorganizowania przez Bibliotekę spotkania mieszkańców z radnymi Katowic.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach