Pomiń menu

Zasady udziału społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni publicznej

 

Zasady udziału społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni publicznej – procedura planistyczna przeprowadzana przy sporządzaniu

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)

oraz  ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

 

 

1. Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego (przystąpienie na wniosek społeczeństwa lub z inicjatywy Gminy).

2. Obwieszczenie Wójta Gminy z adnotacją o umieszczeniu go na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

3. Ogłoszenie prasowe przystąpieniu do sporządzania mpzp – termin wnoszenia wniosków przez obywateli – 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

4. Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania mpzp Wójta Gminy.

5. Zestawienie – wykaz wniosków wniesionych do projektu mpzp – wnioski wniesione
w terminie.

6. Rozstrzygnięcia Wójta Gminy Ustka dot. wniesionych wniosków.

7. Wykaz materiałów planistycznych, o których mowa w  §10 ust. 1 Roz. Min. Infrastruktury z 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu mpzp – wraz z wnioskami wynikającymi z ich analizy – materiały planistyczne sporządzone na potrzeby projektu planu (aktualne na dzień przekazania projektu do opiniowania i uzgodnień mpzp wraz
z wnioskami).

8. Wykaz materiałów planistycznych, o których mowa w §10 ust. 2 Roz. Min. Infrastruktury
z 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu mpzp – materiały planistyczne sporządzone na podstawie przepisów odrębnych, wykorzystywane na potrzeby planu miejscowego (aktualne na dzień przystąpienia do sporządzania mpzp).

9. Opinia z uwagami Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

10. Pisma Wójta Gminy dot. uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko:

·      do RDOŚ w Gdańsku;

·      do PPIS w Słupsku.

11. Uzgodnienia zakresu prognozy:

·        uzgodnienie zakresu prognozy – pismo RDOŚ w Gdańsku,

·        pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku.

12. Zaopiniowanie oraz uzgodnienie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (na podst.. ustawy z 03.10.2008r oraz ustawy o plan. i zag. przestrzennym):

·        opinia RDOŚ w Gdańsku,

·        uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

13. Dowody przekazania projektu planu do uzgodnień i opiniowania wg procedury planistycznej z art. 17 ustawy.

14. Wykaz opinii do projektu planu wraz z treścią opinii.

15. Wykaz uzgodnień do projektu planu wraz z treścią uzgodnień.

16. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko – termin wyłożenia od ………… do ………, dyskusja publiczna w dniu …………., termin wnoszenia uwag do dnia ……… .

17. Ogłoszenie prasowe o terminie wyłożenia do publicznego wglądu oraz możliwości wnoszenia uwag do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

18. Protokół z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami projektu planu.

19. Wykaz uwag do projektu planu.

20. Rozstrzygnięcia Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu.

21. Informacja o czynnościach w związku z uwzględnieniem uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego.

22. Informacja o przyjęciu dokumentu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

·        ogłoszenie prasowe Wójta Gminy Ustka o przyjęciu dokumentu mpzp, dla którego sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko (na podst. art. 43 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku),

·        obwieszczenie Wójta Gminy Ustka o przyjęciu dokumentu mpzp, dla którego sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko (na podst. art. 43 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku), umieszczone na stronie internetowej Gminy,

·        pismo Wójta Gminy wraz z obwieszczeniem do sołtysa wsi, z prośbą o wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w miejscowości.

 

23. Zarządzenie Wójta Gminy dot. przyjęcia dokumentu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z załącznikiem dot. podsumowania postępowania dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz informacji w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie, zgłoszone wnioski i uwagi oraz opinie RDOŚ i PPIS.

24. Uchwała Rady Gminy o uchwaleniu planu wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

 

 

Stowarzyszenie pomocy dzieciom i dorosłym Przystań