Pomiń menu

Czy wiesz gdzie znaleźć potrzebne Ci informacje?

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach realizując zadanie I Jak rozmawiać i współpracować przeprowadziła ankietę Czy wiesz, gdzie znaleźć potrzebne Ci informacje?. Celem badania była ocena świadomości społecznej mieszkańców Katowic na temat możliwości i sposobów komunikacji z władzami samorządowymi.

Kwestionariusze zawierające 12 pytań (otwartych i zamkniętych) oraz tzw. metryczkę skierowano do czterech filii bibliotecznych (Filia nr 7, 11, 19, 20) usytuowanych w różnych częściach miasta. W badaniu wzięło udział 90. czytelników.

Ponad 50% badanych nie znało radnych ze swojego okręgu wyborczego (ok. 53,8%). Najlepiej zorientowani byli czytelnicy Filii nr 7 (Katowice Ligota), ponieważ tutaj swoich radnych znało aż 17 osób na 29 ankietowanych. Ponad połowa ankietowanych (53 osoby) nie wiedziała gdzie i kiedy może spotykać się ze swoimi przedstawicielami.

Ponad 85% respondentów nigdy nie skorzystało z porady radnych, nigdy nie odwiedziło ich podczas dyżurów, pomimo iż takie spotkania odbywają się w placówkach MBP w Katowicach.

Tylko 10% respondentów wiedziało, nad jakimi uchwałami pracowali przedstawiciele ich samorządów, a z możliwości uczestniczenia w Sesjach Rady Miasta skorzystało tylko niecałe 8% badanych.

Najlepszym źródłem wiedzy na ten temat funkcjonowania wspólnoty samorządowej okazał się Internet. Na to źródło wskazało ponad 33% respondentów. Drugim ważnym źródłem informacji okazały się informatory/newslettery (np. „Nasze Katowice”) wydawane w formie papierowej (31% respondentów). Kolejne miejsca zajęły takie źródła jak: media, tablice ogłoszeniowe, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta czy spotkania z władzami. Problematyka tego typu nie interesowała ponad 25% badanych.

Informacje pozyskiwane z wymienionych powyżej źródeł były wyczerpujące/satysfakcjonujące dla ponad 25% ankietowanych osób. Dla prawie 18% badanych pozyskiwane w ten sposób informacje dotyczące wspólnoty samorządowej nie były wystarczające.

Badani negatywnie ocenili poziom wiedzy mieszkańców Katowic dotyczący działań samorządu lokalnego. Prawie 40% osób biorących udział w ankiecie stwierdziło, że poziom wiedzy mieszkańców w tym zakresie nie jest wystarczający. Ponad 47% nie było w stanie dokonać oceny wiedzy mieszkańców w tej materii. Tylko niecałe 9% ankietowanych uznało, że poziom wiedzy mieszkańców na temat działań samorządu jest wystarczający.

Ponad 60% ankietowanych zgodnie stwierdziło, że zdecydowanie więcej powinno się organizować spotkań bezpośrednich przedstawicieli władz lokalnych z mieszkańcami.

Prawie 36 % badanych uznało, że nie ma wpływu na sprawy swojej społeczności lokalnej, ponieważ nie mają czasu, aby interesować się tego typu sprawami, a także dlatego, że nie są zainteresowani tą problematyką.

Ponad 61% ankietowanych nie odczuwało potrzeby wprowadzenia nowych narzędzi, informujących mieszkańców miasta o działalności samorządu lokalnego. Ponad 37% ankietowanych wyraziła chęć wprowadzenia nowych narzędzi, takich jak: gazetki dostarczane do skrzynki pocztowej, informacje wywieszane na tablicach ogłoszeń w bibliotekach i domach kultury, ulotki, newslettery, informatory, zarządzenia w postaci biuletynów, częstsze spotkania władz miasta z mieszkańcami, więcej informacji w Internecie i na portalach społecznościowych (np. Facebook).

Dla wszystkich użytkowników Internetu dostępna jest Platforma Konsultacji Społecznych znajdująca się na stronie Urzędu Miasta Katowice, umożliwiająca wszystkim zainteresowanym uczestnictwo w forum dyskusyjnym. Z możliwości tej skorzystało jedynie 12,4% badanych.

Większość ankietowanych stanowiły kobiety (ponad 62%) – w badaniu zgodziło się wziąć udział 56 kobiet oraz 34 mężczyzn. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby powyżej 60. roku życia, a najmniej liczną – osoby w wieku 26-30 lat.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach