Pomiń menu

Wyniki ankiety: Przestrzeń publiczna – wspólna sprawa. MBP w Katowicach

W grudniu 2011 r., w ramach konkursu Super Samorząd 2011, Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach przeprowadziła wśród swoich czytelników i pracowników ankietę Przestrzeń publiczna – wspólna sprawa. Badanie dotyczyło udziału społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni publicznej, t.j. miejsc dostępnych powszechnie i nieodpłatnie. Kwestionariusze, zawierające 8 pytań oraz metryczkę, zgodziły się wypełnić 83 osoby.

Ponad 80% ankietowanych widziało potrzebę angażowania się w proces kształtowania przestrzeni publicznej, która powinna spełniać ich wymagania. Tylko 6% ankietowanych nie odczuwało tego rodzaju potrzeby, zaś 14% nie było w stanie określić czy ich udział w tego typu działaniach jest niezbędny.

Każdy obywatel ma prawo do uczestniczenia w konsultacjach społecznych, podczas których przedstawiciele władz informują mieszkańców o swoich zamierzeniach, mających wpływ na jakość codziennego życia. Dla ankietowanych najodpowiedniejszymi formami konsultacji społecznych okazały się otwarte spotkania z mieszkańcami. Na tę formę wskazało aż 59% ankietowanych. Pożądanymi formami konsultacji społecznych okazały również (ankietowani mieli wybrać nie więcej niż 3 odpowiedzi): broszury informacyjne dla mieszkańców (prawie 58% respondentów), strona internetowa z możliwością zadawania pytań (blisko 52% ankietowanych), uczestniczenie w charakterze obserwatorów w posiedzeniach organów kolegialnych administracji, w tym różnego rodzaju komisji (43% badanych), otwarte prezentacje lub wystawy projektów (30% osób), a także ex aequo infolinia w urzędzie miasta oraz ankieta dostępna na terenie urzędu miasta i na stronie internetowej tegoż urzędu (ponad 14%).

Udział w konsultacjach społecznych do tej pory brało zaledwie 17% ankietowanych. Osoby te uczestniczyły w dyskusjach publicznych w sprawie zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Katowic oraz przebudowy stolicy Górnego Śląska. Badani wypełniali także ankiety dostępne w Internecie (np. w sprawie przebudowy rynku) oraz brali udział w rozmowach dotyczących miejsc do parkowania.

Ponad 67% badanych stwierdziło, że wszystkie inwestycje w Katowicach powinny być poddawane konsultacjom społecznym. Pozostali respondenci uważają że powinno się dyskutować tylko o wybranych inwestycjach, dotyczących strategicznych obszarów miasta, których realizacja często wiąże się z dużymi utrudnieniami dla mieszkańców.

Ankietowani wskazali również tematy/zagadnienia dotyczące przestrzeni publicznej, powodujące ich niezadowolenie. Ponad 33% badanych wskazało na takie problemy jak:  niewystarczająca ilość miejsc spełniających cele kulturalne i rozwojowe, brak placów zabaw i miejsc do uprawiania sportów, zbyt mała ilość miejsc parkingowych, miejsc segregacji odpadów, a także szaletów publicznych, wandalizm, „dzikie wysypiska”, wszechobecne psie odchody, a także budowa akademików w centrum miasta czy przebudowa centrum Katowic. Dla ponad 21% osób nie było tematów/zagadnień powodujących od dłuższego czasu ich niezadowolenie, zaś więcej niż 44% osób nie zastanawiało się nad tego typu problematyką.

Jednak ponad 72% respondentów wyraziło chęć wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w przyszłości. Prawie 11% badanych nie widziało takiej potrzeby, a blisko 17% ankietowanych było niezdecydowanych.

Prawie 74% ankietowanych nie wiedziało gdzie można uzyskać informacje dotyczące przeprowadzanych konsultacji społecznych.

Ankietowani wskazali najważniejsze wg nich sfery przestrzeni publicznej, które powinny podlegać konsultacjom społecznym (należało wybrać nie więcej niż 3 możliwości). Najwięcej badanych wybrało: rozwój instytucji kultury (prawie 64% badanych), budowę obiektów sportowych, rekreacyjnych (ponad 56%) oraz poprawę bezpieczeństwa (48% osób). Kolejne miejsca zajęły: projekty przebudowy strategicznych obszarów miasta (blisko 41% ankietowanych), rewitalizacja obszarów poprzemysłowych (30% ankietowanych), remonty i budowa dróg (ponad 21% ankietowanych) oraz rozwój placówek handlowych i usługowych (ponad 14% badanych).

Większość ankietowanych stanowiły kobiety – prawie 76% badanej próby. Najliczniejszą grupą były osoby w przedziale wiekowym 18-30 lat, a najmniej liczną – osoby powyżej 50. roku życia.