Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe Stowarzyszenia "Aktywni dla Świętochłowic"

W ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór Stowarzyszenie „Aktywni dla Świętochłowic” zorganizowało dwa spotkania z mieszkańcami miasta Świętochłowice. 

Pierwsze z nich odbyło się 21 czerwca i było poświęcone zagadnieniom komunikacji samorządu z mieszkańcami. Wynikiem postulatów zgłaszanych podczas tego spotkania jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie przyjęcia „Zasad komunikacji i współpracy w mieście Świętochłowice pomiędzy organami samorządu, a mieszkańcami”. 

Drugie ze spotkań miało miejsce 17 listopada, a jego przedmiotem była dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2012. Podczas tego spotkania padało wiele pytań, ale również i propozycji. Uczestnicy tego spotkania wielokrotnie wyrażali wolę aby sposobowi komunikowania się z władzami samorządowymi został nadany trwały charakter poprzez przyjęcie przez Radę Miejską uchwały, która regulowałaby to zagadnienie. 

W wyniku szerokich konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miasta nasze Stowarzyszenie „Aktywni dla Świętochłowic” zdecydowało, aby z inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie wystąpili nasi radni. W konsekwencji Przewodniczący Klubu Radnych „Aktywni dla Świętochłowic” na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej złożył projekt wspomnianej wyżej uchwały. Projekt uchwały zostanie skierowany do poszczególnych Komisji w celu wyrażenia opinii.

Aktywni dla Świętochłowic