Pomiń menu

Legionowskie starania o dotacje "Usuwamy Azbest".

Usuwamy azbest!

środa, 08-02-2012, godz. 09.05

Urząd Miasta Legionowo rozpoczął starania o przyznanie dotacji na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legionowo – II etap”. Tegoroczne zasady przyznawania środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zakładają nabór wniosków mieszkańców jeszcze przed złożeniem wniosku gminy o przyznanie dotacji – dofinansowanie nie jest więc gwarantowane. Jeżeli uda się otrzymać środki z Funduszu, mieszkańcy będą mogli bezpłatnie pozbyć się z własnych nieruchomości wyrobów zawierających azbest. Zadanie obejmie demontaż płyt azbestowych, przewiezienie azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie azbestu.

Regulamin przyznawania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje szereg wymogów, które muszą zostać spełnione.
Zadaniem można objąć jedynie osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości oraz nie prowadzące działalności gospodarczej na terenie nieruchomości z której będzie usuwany azbest.

Chcę usunąć azbest – co robić?

1. Krok pierwszy: wniosek wstępny

Do 15 marca 2012 r. należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 wypełniony „Wniosek wstępny o usunięcie wyrobów zawierających azbest”

<formularz wniosku wstępnego>

wraz z wydanym w 2012 roku wypisem z rejestru gruntów dla nieruchomości, z której będzie usuwany azbest.

Wypis z rejestru gruntów można uzyskać składając wniosek w Starostwie Powiatowym w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, w Kancelarii Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, I piętro, pokój 122. Poniżej, dla ułatwienia, zamieszczamy przykładowy wniosek o wypis z rejestru gruntów.

<przykładowy formularz wniosku o wydanie wypisu z rejestru gruntów>

Oba formularze można również uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, pokój 3.15 oraz 3.14, tel. (022) 766 40 66, 766 40 65.
Po 15 marca 2012 r. Komisja kwalifikuje prawidłowe wnioski wstępne do dalszej procedury. Następnie Urząd Miasta Legionowo składa wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i oczekuje na zakwalifikowanie do dotacji.

2. Krok drugi: wniosek uzupełniający

W przypadku uzyskania przez Urząd Miasta Legionowo dotacji z funduszu pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo informują o tym indywidualnych wnioskodawców i przekazują im do wypełnienia wniosek uzupełniający wraz z załącznikami. Wniosek uzupełniający z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41.
Komisja kwalifikuje prawidłowe wnioski uzupełniające do dalszej procedury.

3. Krok trzeci: wyłonienie wykonawcy i usunięcie wyrobów zawierających azbest

Po zakwalifikowaniu prawidłowych wniosków uzupełniających wnioskodawca zostaje pisemnie powiadomiony o zakwalifikowaniu do zadania. Następnie zostaje wyłoniony, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wykonawca zadania. Wykonawca usunie azbest w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Termin usuwania wyrobów zawierających azbest będzie ustalany w uzgodnieniu z wnioskodawcami.

O zakwalifikowaniu do zadania decyduje kolejność złożenia prawidłowych wniosków wstępnych.

 

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS