Pomiń menu

DEBATA – Jakie inwestycje są najpilniejsze w naszej gminie ? Czy jesteś zadowolony z dotychczasowej polityki inwestycyjnej swojego samorządu?

W Wiączyniu zostanie niebawem wybudowany “Orlik”. W tej niewielkiej miejscowości będą teraz aż dwa piękne, pełnowymiarowe boiska. Grupa radnych sformułowała wystąpienie w sprawie planowanej inwestycji. Z przyczyn formalnych ich wniosek nie został rozpatrzony. Problem jednak pozostaje, a przedstawione przez radnych argumenty z pewnością zainteresują mieszkańców i skłonią do wyrażania opinii na temat polityki inwestycyjnej prowadzonej przez wójta T. Bystrońskiego. Zapraszamy więc do DEBATY prowadzonej na forum gazety na temat: Jakie inwestycje są najpilniejsze w naszej gminie ? Czy jesteś zadowolony z dotychczasowej polityki inwestycyjnej swojego samorządu?

INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA
Pięcioro radnych, podpisanych poniżej, wnosi o przygotowanie przez Urząd Gminy, a następnie wniesienie na porządek obrad i poddanie głosowaniu

Uchwały uchylającej Uchwałę nr XII/82/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2011 w zakresie zadania zapisanego w budżecie gminy Nowosolna w dziale 926 – kultura fizyczna – rozdziale 92601 – obiekty sportowe – paragraf 6050 pod nazwą „Budowa Kompleksu Boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012” z kosztem określonym w kwocie 400 000 PLN i odstąpienie od tej inwestycji oraz przeznaczenie zwolnionych w ten sposób środków na następujące cele:

Zwiększenie kwoty na zadanie lp 5/600/60016/6050 budowa dróg osiedlowych w miejscowościach Kopanka, Kalonka, Stare Skoszewy, Lipiny, Plichtów i Moskwa, oraz koncepcja odwodnienia sołectw Kopanka, Kalonka i Grabina.
Zwiększenie zakresu rzeczowego zadania lp 4/600/60014/6300 budowa chodnika przy drodze powiatowej 1151E w Wiączyniu, oraz odpowiednie zwiększenie kwoty na jego realizację.
Udoskonalenie i modernizację obiektów sportowych istniejących w Nowosolna, ze szczególnym uwzględnieniem boiska przy gimnazjum w Wiączyniu.
Zwiększenie wartości nakładów na budowę kanalizacji w części gminy należącej do Aglomeracji Łódzkiej.
Uzasadnienie:

Struktura nakładów inwestycyjnych, wynikających z przyjętego na 2012 r. budżetu, naszym zdaniem, w rażący sposób odbiega od oczekiwań społecznych ogółu mieszkańców i narusza, w sposób jaskrawy, zasadę zrównoważonego rozwoju naszej Gminy. Największymi niedostatkami jej obszaru są:

– fatalny stan dróg i ulic

– brak elementarnych systemów melioracyjnych, co powoduje okresowe podtopienia.

– rażąco niski w porównaniu z sąsiedzkimi gminami stopień skanalizowania obszaru gminy tzw. kanalizacją liniową lub poprzez lokalne oczyszczalnie ścieków działające na terenie sołectw.

Wagę tych problemów dostrzegały wszystkie Komitety Wyborcze, obiecując przed wyborami, priorytetowe ich potraktowanie. Tymczasem w planie inwestycji na 2012 r. zaplanowano na budowę dróg osiedlowych w miejscowościach Kopanka, Kalonka, Stare Skoszewy, Lipiny, Plichtów i Moskwa, oraz koncepcję odwodnienia sołectw Kopanka, Kalonka i Grabina kwotę 100 000 PLN, co wraz z budową drogi na Rosyjkę – 130 000 PLN stanowi razem zaledwie 7 % ogólnej kwoty nakładów inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na 2012 r. w wysokości 3 287 249,71 PLN. Natomiast wydatki inwestycyjne na Kulturę Fizyczną wynoszą 1 733 000 PLN, z tego na budowę Sali gimnastycznej w SP w Lipinach 1 333 000 PLN i 400 000 PLN na budowę boisk sportowych w ramach programu Orlik . Wymienione inwestycje w kulturę fizyczną stanowić będą zatem aż 52,27% .

Nikt nie podważa celowości wydatków na kulturę i sport jednakże taka dysproporcja nie świadczy o realizacji polityki zrównoważonego rozwoju tym bardziej, że w latach minionych, wybudowano Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii, które pochłonęło ok. 2 mln zł, a po oddaniu do eksploatacji generuje koszty administracyjno- eksploatacyjne w wys. ok. 400 tys. zł. rocznie.

Dodatkowym choć bardzo ważnym argumentem, który powinien zdecydować o podjęciu zaproponowanej uchwały o rezygnacji z budowy boiska, jest fakt, że w miejscu jego planowanej budowy znajduje się boisko do gry w piłkę nożną utrzymane w bardzo dobrym stanie (zdjęcia w załączeniu). Nie bez znaczenia jest również i to, że tak jak GPCKiE tak również ten kompleks sportowy generować będzie koszy eksploatacyjne w kolejnych latach ( co najmniej trener i pracownik gospodarczy), ograniczy to jeszcze bardziej środki na inwestycje społecznie oczekiwane. Naszym zdaniem, podniesienie poziomu kultury fizycznej w Gminie, nie zależy od wybudowania czwartego boiska ale od znalezienia ludzi z pasją do organizowania imprez sportowych co pozwoliłoby na znacznie lepsze, niż obecnie, wykorzystanie istniejących.

Podpisy Radnych: Grzegorz Grzeliński, Mirosław Janasik, Małgorzata Kamińska-Bruszewska, Joanna Orysiak – Witkowska, Piotr Szcześniak

DEBATA jest prowadzona w ramach akcji “Masz głos – masz wybór”, której organizatorami są Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Redakcja “Co u nas” uczestniczy w tej akcji od początku istnienia gazety.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w debacie i wyrażenia swojej opinii.
Redakcja “CO U NAS”