Pomiń menu

Sporawozdane cząstkowe Korfantów

SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012 Zadania Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady

 

 1. Nazwa organizacji: Fundacja „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów, ul. Parkowa 7/3, 48-317 Korfantów


 1. Data przesłania sprawozdaniacząstkowego:
 2. 25.06.2012
 3. Telefonkontaktowy: 782098555
 4. Osobadokontaktu(imię,nazwisko,tel.mail):

  Ryszard Nowak. Tel.782098555, [email protected] lub [email protected]

 1. Gmina i miejscowośćobjętadziałaniamiakcjiMaszGłos,MaszWybór:

  Gmina Korfantów (Korfantów)

 1. Partnerstwoiwspółpracazinnymipodmiotami(instytucje,grupyprosimyopodanie,jeślitakiepartnerstwoistnieje):Burmistrz Korfantowa, Urząd Miejski w Korfantowie, Rada Miejska w Korfantowie

  mowa o partnerstwie w trakcie opracowywania.

 1. DziałaniapodjętewramachakcjiMaszGłos,MaszWybórprosimyopodaniewszystkichdziałań,którepodjęliście,poprzystąpieniudoakcji:

  – nagrywanie sesji Rady Miejskiej, udostępnianie na stronie www.przyszlosc-rozwoj.pl

  – przeprowadzono rozmowy z Burmistrzem Korfantowa, Przewodniczącym Rady, z Radnymi: Anną Bardoń-Łaszczewską, Andrzejem Kruczkiewiczem, Ryszardem Huzarem, Teresą Mizerą, Krystyną Trzcińską, Mariuszem Żabińskm, Henrykiem Iżykowskm,

  – pomoc w założeniu Stowarzyszenia Rozwoju Ws Rzymkowice,

  – pozyskanie do współpracy Radnego Powiatowego Janusza Wójcika,

  – wystąpienie na sesji Rady Miejskiej w Korfantowie w dniu 30.04.2012 rok na temat korzyści z udziału w akcji „masz głos, masz wybór,

  – organizacja plebiscytu na najpopularniejszego Korfantowianina,

  – udział prezesa w naradzie naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy (6.06.),

  – organizacja akcji „posprzątaj po swoim psie” (31.05),

  – przedstawienie Burmistrzowi Korfantowa rekomendacji do mowy partnerskiej,

  – wykorzystanie pieniędzy z dotacji na wykonanie banerów z reklamą akcji oraz koszulek, umieszczenie baneru na siedzibie fundacji, oraz w czasie imprez organizowanych przez mieszkańców,

  – Zorganizowanie strefy kibica i wręczanie „Twojej karty praw mieszkańca”

 1. Ilośćosóbzaangażowanychwrealizacjęzadania(uczestnicy,samorządowcy,itd.):

  Pracownicy i wolontariusze fundacji – 7 osób

  Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Korfantowie – 150 osób

  Burmistrz oraz radni 8 osób,

 1. Udziałwładzsamorządowychprosimyowskazanieosób,którewspierałyWaszedziałaniaibyływniezaangażowane:Burmistrz Korfantowa, Dyrektor ZGKiM w Korfantowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM w Korfantowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korfantowie
 1. Wprzypadku,organizowanychprzezPaństwaspotkańzmieszkańcami,prosimyopodaniedatyitematuspotkania,ktobyłjegoorganizatorem,ilumieszkańcówprzyszło.

  Wykorzystano czas Euro i zorganizowaną strefę kibica do propagowania karty praw mieszkańca łącznie wydano około 200 egzemplarzy karty praw mieszkańca łącznie na strefę kibica przyszło ok. 1000 osób.

 1. CzyrealizowaliPaństwojakieśdziałaniazwiązanezeŚwiętemSamorząduLokalnego?Jeślitak,tojakietobyłydziałania,ileosóbbyłozaangażowanych,jakiemateriałyzostaływykorzystane?

  W trakcie pikniku rodzinnego w dniu 27.05. umieszczono baner „masz głos, masz wybór” oraz umożliwiono wykonania sobie fotki przy banerze: Gmina to My, Gmina to Ja Korfantów”

 1. CouważająPaństwozaswojenajwiększeosiągnięciewdotychczasowejrealizacjizadaniawramachakcjiMaszGłos,MaszWybór?

  – zainteresowanie mieszkańców i władz samorządowych akcją,

  – nagrywane sesji jako normalność, poprawienie jakości dyskusji na sesjach,

  – zwiększenie aktywności radnych,

  – zainteresowanie akcją lokalnych mediów,

 2. – powstanie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rzymkowice,

 3. – przeprowadzenie akcji „posprzątaj po swoim psie”

 1. JakoceniająPaństwozaangażowaniemieszkańcówwdziałaniazwiązanezakcją?

 1. brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1   2   3   X   5

 1. Uwagi, dodatkowe informacje:

  Wszystkie informacje mają potwierdzenie na stronie: www.przyszlość-rozwoj.pl oraz na profilu fundacji na stronie : www.maszglos.pl

 Opracował: Prezes Fundacji „Przyszłość  Rozwój ” na rzecz Gminy Korfantów mgr Ryszard Henryk Nowak