Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe „Dąbrowiacy”

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓLNA PRZESTRZEŃ         W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR    

 

 

 1. Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy”

 

 1. Dane teleadresowe organizacji:
pl. Kościuszki 30 42-265 Dąbrowa Zielona  tel. 34 3555 055

 

 1. Koordynator zadania:
Imię i nazwisko: (usunięto)

 

Numer telefonu: (usunięto)

 

Adres email: (usunięto)

 

 1. Zespół realizujący zadanie.   Ile osób liczy zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję,  inną za organizację  spotkań i ich prowadzenie.
Zespół Opiekunów Projektu – liczy 5 osób. Członkami zespołu są:  radna Aleksandra Fuchs, dyrektor GOK Lilla Deska, sołtys Jerzy Orzeł, Wanda Tasarz i Robert Witkowski -członkowie Stowarzyszenia „Dąbrowiacy”

 

 1. Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami  akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Dąbrowa Zielona, gmina Dąbrowa Zielona, województwo śląskie

 

 1. Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego działania, to proszę o wpisanie)
 „Miejsce dla wszystkich” – Dąbrowa Zielona

 

 1. Wybór przestrzeni.  Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Dlaczego wybrano tę przestrzeń? 
Przestrzeń została wybrana na zebraniu wiejskim w Dąbrowie Zielonej. Padło kilka propozycji, ale po dyskusjach i głosowaniu na końcu został wybrany teren koło boiska sportowego. Wybór ten został potwierdzony w czasie rozmów z mieszkańcami podczas festynów. Za wyborem tego miejsca przemawia fakt możliwości korzystania z niego mieszkańców z całej gminy, a nie tylko Dąbrowy Zielonej.

 

 1. Struktura przestrzeni. Czy wybrany obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub został ujęty w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania? Jeżeli tak, to jakie funkcje przeznaczono dla tego terenu w powyższych dokumentach planistycznych.
Teren stanowiący własność Gminy Dąbrowa Zielona jest objęty miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem: Usługi oświaty, sport i rekreacja.

 

 1. Opis przestrzeni. Jak w chwili obecnej wygląda wybrany teren? Co znajduje się w najbliższym otoczeniu np. – szkoła, jezioro, sklepy, węzeł przesiadkowy?
W chwili obecnej teren jest zaniedbany, zarośnięty chwastami i dzikimi krzakami. Leży on w pobliżu boiska sportowego, sceny gminnej, szkoły i Orlika.

 

 1. Współpraca z władzami samorządowymi.  Czy odbyło się spotkanie z wójtem/burmistrzem/prezydentem dotyczące realizacji zadania i współpracy władzy lokalnej z Państwa organizacją/grupą nieformalną. W jakiej atmosferze odbyło się spotkanie? Czy zadeklarowano współpracę i aktywny udział w realizacji zadania np. udział w spotkaniach z mieszkańcami? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę.
Na dzień dzisiejszy współpraca przebiega wręcz wzorcowo, mamy w każdej chwili kontakt z wielce nam sprzyjającą Wójt Gminy Marią Włodarczyk. Ponadto w „Zespole Opiekunów Projektu” aktywnie działają: radna, sołtys i dyr. GOK. Mamy deklarację władz o uczestnictwie w każdym zorganizowanym przez nas spotkaniu, co jak na razie jest realizowane (uczestnictwo Radnych i Wójta w Dniu Samorządności, w akcji konsultowania wyboru miejsca w trakcie festynów, możliwość przedstawienia założeń projektu na sesji Rady Gminy).

 

 1.  Diagnoza przestrzenibadania przestrzeni, badania społeczne. Jeżeli wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.?
Badania wykonano w trakcie bezpośrednich rozmów z mieszkańcami podczas trzech festynów, Dnia Samorządności i Festiwalu Orkiestr Dętych. Przeprowadzono ankietę przez wolontariuszy z „Koła wolontariatu” przy Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej.

 

Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?

5

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach,  mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach?

j/w

 

 1. Otwarte spotkanie, dyskusja z mieszkańcami oraz władzą lokalną. Jeżeli spotkanie już się odbyło to proszę opisać jego przebieg oraz podać informację, czy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych (wójt/burmistrz/prezydent, przedstawiciele rady gminy, soltys itp.)
Pierwsze spotkanie odbyło się przy okazji Zebrania Wiejskiego. Obecna była Wójt Gminy, radni z naszej miejscowości i sołtys.

 

Ilu mieszkańców  uczestniczyło w spotkaniu? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy?

i oczywiście mieszkańcy w liczbie 52. Wiek zróżnicowany, od 23 w górę. Mniej więcej po równo kobiet i mężczyzn.

 

 1. Promocja działań.  W jaki sposób informujecie Państwo o swoich działaniach lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)?
Jesteśmy współwydawcami lokalnej gazety „Nowiny z Gminy” i tam zamieszczamy wszystkie informacje na temat akcji, a poza tym: Strona internetowa Urzędu Gminy. Telewizja regionalna NTL Radomsko. Prowadzimy też akcję słownego, bezpośredniego informowania o akcji poprzez zaprzyjaźnione osoby działające na różnych polach aktywności społecznej.

 

 1. Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami?  Jeżeli tak , proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz  krótki opis na czym będzie polegać współpraca?
Gminny Ośrodek Kultury, Gminne Koło Gospodyń Wiejskich, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Zespół Szkół w Dąbrowie Zielonej, Klub Sportowy „Dąbrowianka”, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”.

 

 1. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Niewątpliwie zainteresowanie i wszechstronną pomoc od instytucji wymienionych powyżej, oraz  przekonanie sporej części mieszkańców do uczestnictwa w Akcji „Masz głos – masz wybór”. Również „ułożenie” współpracy z władzami  na poziomie zdecydowanie wyższym niż dobry. Pozyskanie (lada dzień oficjalnie) patronatu medialnego NTL Radomsko.

 

 1.  Dodatkowe informacje np. (czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak,  proszę o opis, jakie działania Państwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować?
Dzień Samorządności, rozdawanie przez Radnych Karty Praw Mieszkańca, informowania o akcji przez Radnych i sporą ilość aktywnych członków instytucji wymienionych powyżej. Spotkania, ankieta (chyba nie ostatnia).