Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie

Sprawozdanie:

1. Nazwa organizacji:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie

2. Dane teleadresowe organizacji:
48-300 Nysa, ul. Sukiennicza 2

3. Koordynator zadania:
Imię i nazwisko: Joanna Kanin (dyrektor biblioteki)

Numer telefonu: 77 4332756

Adres email: [email protected]

4. Zespół realizujący zadanie. Ile osób liczy zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję, inną za organizację spotkań i ich prowadzenie.
Zespół liczy 6 osób. Wybrano osobę odpowiedzialną za całość zadania, osobę, która prowadzi spotkania oraz osoby, które zajęły się przygotowaniem i promocją działań.

5. Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Gmina Nysa, Nysa, województwo opolskie

6. Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego działania, to proszę o wpisanie)
Wspólna przestrzeń

7. Wybór przestrzeni. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Dlaczego wybrano tę przestrzeń?
Od dłuższego czasu planowano zmodernizować i uatrakcyjnić centrum Nysy. Gmina zorganizował konkurs na zagospodarowanie przestrzenne Rynku i ulic przyległych. Priorytetem stała się ulica Celna, a w kolejnych latach planuje się odnowę pozostałych przestrzeni wokół Rynku.

8. Struktura przestrzeni. Czy wybrany obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub został ujęty w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania? Jeżeli tak, to jakie funkcje przeznaczono dla tego terenu w powyższych dokumentach planistycznych.
Tak, został ujęty w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa, opracowany w 2006 roku.
Funkcja mieszkaniowa, usługowa i turystyczna.

9. Opis przestrzeni. Jak w chwili obecnej wygląda wybrany teren? Co znajduje się w najbliższym otoczeniu np. – szkoła, jezioro, sklepy, węzeł przesiadkowy?
Ulica Celna jest odnogą Rynku, to zabudowa powojenna z lat 70-tych, Wzdłuż tej ulicy ciągną się bloki mieszkalne i lokale sklepowe. Ulica jest dość zaniedbana i mało atrakcyjna. Zniszczone chodniki, dziury w nawierzchni, brak zieleni, miejsc odpoczynku (ławeczek). Miejsca parkingowe służą wystawianiu samochodów na sprzedaż. W jej najbliższym otoczeni znajdują się domy mieszkalne, market, kościoły i dwie szkoły. Teren ten wymaga odnowy i poprawy wizerunku.

10. Współpraca z władzami samorządowymi. Czy odbyło się spotkanie z wójtem/burmistrzem/prezydentem dotyczące realizacji zadania i współpracy władzy lokalnej z Państwa organizacją/grupą nieformalną. W jakiej atmosferze odbyło się spotkanie? Czy zadeklarowano współpracę i aktywny udział w realizacji zadania np. udział w spotkaniach z mieszkańcami? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę.
Przed przystąpieniem do tegorocznej akcji „Masz Głos, Masz Wybór” z inicjatywy władz wyrażono chęć współpracy z Biblioteką w kolejnym zadaniu dotyczącym przestrzeni publicznej. Do akcji włączyły się: Uniwersytet III Wieku i Dzienny Dom Pobytu. Członkowie tychże instytucji widzą potrzebę przeobrażania i unowocześnienia przestrzeni publicznej naszego miasta.
Do tej pory odbyły się 2 spotkania z przedstawicielami władz (z burmistrzem, jego zastępcami oraz radnymi). Celem spotkań było wypracowanie porozumienia w sprawie przebudowy ulicy Celnej. Na spotkaniach mieszkańcy mieli możliwość wypowiadania się w sprawie proponowanych rozwiązań zagospodarowania tego terenu. Omawiane zagadnienia wzbudziły wiele kontrowersji. Atmosfera była napięta, a dyskusja bardzo burzliwa.

11. Diagnoza przestrzeni – badania przestrzeni, badania społeczne. Jeżeli wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.?
Do 30.06.2012 r. prowadzone są badania – ankiety na temat zagospodarowania przestrzennego ul. Celnej. Badanie jest anonimowe, obejmuje 4 pytania (3 zamknięte, 1 otwarte). W ankiecie pytamy mieszkańców czy proponowane rozwiązania są zgodne z ich oczekiwaniami i potrzebami, a jeśli nie, to co jeszcze chcieliby zmienić lub poprawić.

Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?
Prowadzone jest jedno badanie społeczne. Jest to ankieta na temat zagospodarowania przestrzennego ul. Celnej. Do tej pory zebrano ok. 160 ankiet. O jej wynikach poinformujemy po dokładnej analizie.

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach, mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach?
Formularze dostępne są w Bibliotece, jej filiach, w szkołach, placówkach kulturalnych na terenie Gminy Nysa. Ponadto ankiety były roznoszone do kupców i mieszkańców z ulicy Celnej oraz innych dzielnic miasta. Zależy nam na pozyskaniu opinii jak największej liczby mieszkańców.

12. Otwarte spotkanie, dyskusja z mieszkańcami oraz władzą lokalną. Jeżeli spotkanie już się odbyło to proszę opisać jego przebieg oraz podać informację, czy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych (wójt/burmistrz/prezydent, przedstawiciele rady gminy, soltys itp.)
Odbyły się dwa spotkania. W obydwóch uczestniczyli przedstawiciele władz (Burmistrz Nysy Jolanta Barska, zastępcy Piotr Walach, Aleksander Juszczyk, radni). Na pierwszym spotkaniu jeden z sędziów konkursu Marek Nowacki zaprezentował i omówił nagrodzone i wyróżnione prace. Projekty były wystawione w bibliotece i można je było oglądać przed i w trakcie spotkania. Wszyscy zainteresowani mogli zadawać pytania związane z przebudową ulicy Celnej. Każda negatywna i pozytywna uwaga oraz komentarze nie pozostawały bez odpowiedzi ze strony władz. Ze względu na ważność tematu i chęć jego kontynuacji postanowiono zorganizować następne konsultacje społeczne. Na kolejne spotkanie zaproszono autorów zwycięskiej koncepcji na zagospodarowanie przestrzenne ulicy Celnej – Tomasza Grębskiego
i Piotra Gulińskiego, którzy bardzo dokładnie przedstawili swoją wizję przebudowy ulicy. Rzeczowo odpowiadali na wszystkie nurtujące mieszkańców pytania.

Ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy?
W pierwszym spotkaniu uczestniczyło 98 osób, w drugim 110 osób. Ilość kobiet
i mężczyzn porównywalna. W spotkaniach brali udział dorośli, ze strony młodych ludzi było mniejsze zainteresowanie.

13. Promocja działań. W jaki sposób informujecie Państwo o swoich działaniach lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)?
– ulotki, plakaty, zaproszenia,
– wysyłanie e-maili,
– strona Biblioteki, Urzędu Miejskiego,
– lokalna prasa (Nowiny Nyskie, Express Nyski)
– Radio Opole

14. Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami? Jeżeli tak , proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis na czym będzie polegać współpraca?
Nawiązaliśmy współpracę z Dziennym Domem Pobytu, Uniwersytetem III Wieku, szkołami, Muzeum, Państwową Wyższa Szkołą Zawodową w Nysie.
Zależało nam m.in. na zainteresowaniu naszymi działaniami ludzi młodych, a w szczególności studentów z wydziału Architektury PWSZ w Nysie.
Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe skorzystaliśmy z uprzejmości nyskiego Muzeum, które udostępniło nam większą salę na organizację spotkań z mieszkańcami.
Uczniowie szkół pomagali w rozreklamowaniu akcji i spotkań oraz roznosili ankiety mieszkańcom Nysy. Grupą najbardziej aktywną na spotkaniach byli seniorzy z Uniwersytetu III Wieku i Dziennego Domu Pobytu.

15. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Spotkania, które cieszyły się szerokim zainteresowaniem, współpraca z władzami
i rozbudzenie zainteresowania mieszkańców działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

16. Dodatkowe informacje np. (czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak, proszę o opis, jakie działania Państwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować?
Nie

Barbara Tkaczuk
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie