Pomiń menu

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓLNA PRZESTRZEŃ W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR

Termin przesłania sprawozdania mija w dniu 30.06.2012 r.

1. Nazwa organizacji:
Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic

2. Dane teleadresowe organizacji:
16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 9

3. Koordynator zadania:
Imię i nazwisko: Janina Wołodźko

Numer telefonu: 692966842

Adres email: [email protected]

4. Zespół realizujący zadanie. Ile osób liczy zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję, inną za organizację spotkań i ich prowadzenie.
Zespół liczy 4 osoby. Za promocję odpowiada Jacek Sakowicz, za organizację spotkań i prowadzenie odpowiada Janina Wołodźko

5. Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Działaniami objęta jest miasto Czarna Białostocka, gmina Czarna Białostocka, województwo podlaskie.

6. Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego działania, to proszę o wpisanie)
SPOŁECZNA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PLACU PRZY UL. TOROWEJ

7. Wybór przestrzeni. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Dlaczego wybrano tę przestrzeń?
Przystępując do Akcji zrobiliśmy inwentaryzację wolnych przestrzeni w mieście na zebraniu Zarządu. Nasz wybór padł na plac przy ul. Torowej nieopodal naszej siedziby. Kiedyś pełnił rolę boiska do piłki nożnej. Gdy wybudowano „Orlika” nie był już tak potrzebny. Obecnie jest zarośnięty krzakami i głownie służy do wyprowadzania psów. Skarpa nocą, z racji panujących tam ciemności, służy miłośnikom zakrapianych biesiad. Dookoła są bloki mieszkalne i zimą ze skarpy dzieci zjeżdżają na sankach. W Czarnej Białostockiej jest wiele zaniedbanych przestrzeni ale należą do Spółdzielni Mieszkaniowych. Brakuje miejsca do rekreacji mieszkańców. Od kilku lat trwają dyskusje w samorządzie co z tym placem zrobić ale decyzji brak do dziś. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców jak miałby wyglądać ten plac i jakie ma być jego przeznaczenie.

8. Struktura przestrzeni. Czy wybrany obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub został ujęty w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania? Jeżeli tak, to jakie funkcje przeznaczono dla tego terenu w powyższych dokumentach planistycznych.

Teren, którego wygląd chcemy zmienić jest wielkości boiska do piłki nożnej i należy do gminy. W planie zagospodarowania przestrzennego zapisano przeznaczenie sportowo rekreacyjne. Zapoznaliśmy się już z Planem zagospodarowania przestrzennego i mapą tego rejonu w Urzędzie Gminy.

9. Opis przestrzeni. Jak w chwili obecnej wygląda wybrany teren? Co znajduje się w najbliższym otoczeniu np. – szkoła, jezioro, sklepy, węzeł przesiadkowy?

Obecnie jest to plac wielkości boiska leżący u zbiegu dużych ulic, częściowo ogrodzony, posiada lampy dookoła ale nie czynne. Jeden z dłuższych boków placu posiada skarpę, która zimą służy dzieciom za górkę saneczkową. Obecnie plac jest zaniedbany i zarośnięty krzakami i tylko metalowe fragmenty bramek przypominają o jego dawnej funkcji. W pobliżu są bloki mieszkalne i przedszkole. Po sąsiedzku jest pawilon sklepu „Biedronka” i mieszkańcy wydeptali sobie ścieżkę przez ten plac. (zdjęcia w załączeniu).

10. Współpraca z władzami samorządowymi. Czy odbyło się spotkanie z wójtem/burmistrzem/prezydentem dotyczące realizacji zadania i współpracy władzy lokalnej z Państwa organizacją/grupą nieformalną. W jakiej atmosferze odbyło się spotkanie? Czy zadeklarowano współpracę i aktywny udział w realizacji zadania np. udział w spotkaniach z mieszkańcami? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę.

Już w kwietniu odbyło się spotkanie z Burmistrzem Tadeuszem Matejko, którego poinformowaliśmy o udziale Stowarzyszenia w Akcji „Masz głos, masz wybór”. Opisaliśmy założenia Akcji i planowane działania. Z samorządem współpracujemy od początku i teraz Burmistrz deklarował pomoc. Jedynie miał uwagi do wybranego miejsca. Samorząd od jakiegoś czasu przymierza się do budowy Skate Parku i to sugerował nam Burmistrz. Nie wyznaczył osoby do współpracy, raczej sugerował, że sam się zaangażuje w spotkania z mieszkańcami. Do współpracy zaangażowało się trzech radnych. Jedna osoba to radna z tej dzielnicy a dwie z sąsiednich licząc, że następne do zmiany będą przestrzenie w tych dzielnicach. Otrzymaliśmy pismo od Burmistrza o gotowości współpracy w ramach Akcji.(zał)

11. Diagnoza przestrzeni – badania przestrzeni, badania społeczne. Jeżeli wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.?

Badania planowane są na lipiec i sierpień. Ustaliliśmy, że będzie to ankieta i tablica z wlepkami w ramach festynu gminnego.

Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?
Nie robiliśmy jeszcze badań.

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach, mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach?

Promocja naszych działań i badanie będzie rozpoczęte na festynie w czasie obchodów Dni Miasta w dniach 7-8.07.2012r. Ukaże się też artykuł w prasie lokalnej.

12. Otwarte spotkanie, dyskusja z mieszkańcami oraz władzą lokalną. Jeżeli spotkanie już się odbyło to proszę opisać jego przebieg oraz podać informację, czy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych (wójt/burmistrz/prezydent, przedstawiciele rady gminy, soltys itp.)

Debata publiczna i spotkania grupy inicjatywnej planujemy we wrześniu i październiku.

Ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy?
Nie dotyczy jeszcze.

13. Promocja działań. W jaki sposób informujecie Państwo o swoich działaniach lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)?

Informacje o naszych działaniach będą poprzez prasę lokalną, stronę internetową Urzędu Miejskiego, w czasie festynu z okazji obchodów Dni Miasta oraz ulotki i plakaty.

14. Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami? Jeżeli tak , proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis na czym będzie polegać współpraca?

Nawiązaliśmy współpracę z Klubem Wolontariusza Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej, którego członkowie pomogą nam w zbieraniu ankiet w czasie festynu.

15. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Z naszymi działaniami w ramach Akcji zapoznaliśmy radnych Rady Miejskiej i troje z nich już zadeklarowało swój udział. Wolontariusze z Klubu Wolontariusza to młodzież gimnazjalna. Bardzo ucieszyli się, że mogą uczestniczyć w badaniach mieszkańców.

16. Dodatkowe informacje np. (czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak, proszę o opis, jakie działania Państwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować?

W ramach Święta Samorządu powieliliśmy ulotkę Orientuj się! Twoja Karta Praw Mieszkańca i rozdawaliśmy mieszkańcom na targowicy miejskiej.