Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓLNA PRZESTRZENI W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR

1.Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie Razem dla Bogatyni
2.Dane teleadresowe organizacji:
II Armii Wojska Polskiego 2G
59-920 Bogatynia
3.Koordynator zadania:
Imię i nazwisko: Joanna Pawłowicz
Numer telefonu: 697-503-798
Adres email: [email protected]
4.Zespół realizujący zadanie. Ile osób liczy zespół? Czy podzielono się funkcjami: np.
wybrano osobę odpowiedzialną za promocję, inną za organizację spotkań i ich prowadzenie.
Joanna Pawłowicz- koordynator zadania
Adam Balcer- organizacja spotkań, przeprowadzanie, ciągła współpraca z koordynatorem
zadania
Dorota Bojakowska- sprawdzanie poprawności wniosków ( np. podania które składamy do
UMiG)
Marta Wąsicka- promocja akcji w lokalnym ART.-Radiu
Agata Borowik- fotograf
Ernest Antosiak – promocja akcji w środowisku lokalnym.
Wojciech Kulawski – współpraca między organizacjami pozarządowymi.
Janusz Sontowski – współpraca między organizacjami pozarządowymi.
Jerzy Henryk Nawrocki – wsparcie socjalne.
5.Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz
Wybór:
Polska – woj. Dolnośląskie, powiat Zgorzelec, gmina Bogatynia
Czechy – woj. Liberec, powiat – miasto Chrastawa, wieś Vitkov, Hradek n.n. Nysą
6.Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego działania to proszę o wpisanie)
Tak dla Single Track
7.Wybór przestrzeni. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Dlaczego wybrano tę przestrzeń? Dlaczego chcemy realizować to zadanie?
Przestrzeń, na której mieszkamy w dużej mierze zależy od nas. Możemy narzekać na otaczający nas chaos, bądź aktywnie i przyjemnie spędzać nasz czas. Naszym celem jest zagospodarowanie wzgórza Guślarz (Vyhledy po czesku). Chcemy, aby to wzgórze stało się miejscem spotkań polsko- czesko-niemieckim. Przestrzeń została wybrana, zanim uczestniczyliśmy w szkoleniu przeprowadzanym w Warszawie. Przestrzeń została wybrana ze względu na jej piękno oraz tereny idealnie pasujące pod ścieżki rowerowe.
8.Struktura przestrzeni. Czy wybrany obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub został ujęty w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania? Jeżeli tak, to jakie funkcje przeznaczono dla tego terenu w powyższych dokumentach planistycznych.
Jeżeli chodzi o informację zagospodarowania przestrzennego, to cały czas czekamy na
informację zwrotną z UMiG w Bogatyni oraz jesteśmy umówieni z Panem sekretarzem
Miasta odnośnie szczegółów zagospodarowania tego terenu. Nieformalne rozmowy na temat wzgórza odbyły się z Burmistrzem Miasta, ale nie były one wiążące. Takie rozmowy miały miejsce 08.03.2012r.
9.Opis przestrzeni. Jak w chwili obecnej wygląda wybrany teren? Co znajduje się w najbliższym otoczeniu np. – szkoła, jezioro, sklepy, węzeł przesiadkowy?
Na dzień dzisiejszy rosną tam chaszcze, teren nie jest zagospodarowany. Przeszukując
historię doszukaliśmy się informacji, iż wcześniej stała tam piękna gospoda, a ze wzgórza Guślarz rozchodzi się piękny widok na trzy Państwa, Czechy, Polskę i Niemcy.
10.Współpraca z władzami samorządowymi. Czy odbyło się spotkanie z wójtem/burmistrzem/prezydentem dotyczące realizacji zadania i współpracy władzy lokalnej z Państwa organizacją/grupą nieformalną. W jakiej atmosferze odbyło się spotkanie? Czy zadeklarowano współpracę i aktywny udział w realizacji zadania np. udział w spotkaniach z mieszkańcami? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę.
Odbyło się parę spotkań:
-08.03.2012 Obecnie udało nam zorganizować spotkanie dotyczące naszego pomysłu w
UMiG Bogatynia, w którym wzięli udział: burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, Starosta Hradka nad Nysą, starosta Chrastawy, organizacje pozarządowe z Bogatyni. Na spotkaniu przedstawiliśmy prezentację medialną dotyczącą naszej idei. W trakcie spotkania ustaliliśmy datę następnego zebrania w tej sprawie (21.04.2012) na wzgórzu Guślarz.
-05.04.2012 byliśmy na rozmowie z przedstawicielami czeskiego stowarzyszenia i starostą Chrastawy dopinając szczegóły wspólnego spotkania w dniu 21.04.2012r.
-12.04.2012 – spotkanie ze starostą Nowego Mesta pod Smrkem i Burmistrzem Świeradowa
W trakcie rozmowy ze starostą Nowego Miasta Pod Smrkem ustaliliśmy szczegóły
współpracy związanej z budową ścieżek rowerowych. Pan starosta obiecał nam wsparci
merytoryczne przy pisaniu projektu oraz umówił nas na spotkanie z głównym pomysłodawcą
utworzenia Singli po stronie czeskiej, p. Kvasnicką. Zaraz po spotkaniu ze starost
pojechaliśmy do Centrum Single Track w Nowym Mieście na rozmowy umówionym Panem
P. Kvaśnicka zaproponował nam pomoc przy organizowaniu prac technicznych .Z Centrum Singiel Track pojechaliśmy do Świeradowa Zdroju na spotkanie z Burmistrzem. Rozmowy dotyczyły problemów związanych z realizacją projektu budowy ścieżek rowerowych. Finałem rozmowy było zaproszenie pana burmistrza na wrześniowe spotkanie z mieszkańcami gmin Bogatynia. Celem przyjazdu jest przeprowadzenie debaty publicznej związane z zagospodarowaniem wspólnej przestrzeni – wzgórza Guślarz – Vyhledy.
-21.04.2012- spotkanie na wzgórzu Guślarz – byli obecni przedstawiciele władz z Polski, Czech jak również z Euroregionu Nysa ( z dwóch krajów). Oficjalne rozpoczęcie pracy nad projektem, złożenie podpisów na tablicy z logiem „Tak dla SingleTrack” ( Podpisy złożyli: Starości z Czech: Hradka nad Nysą,Chrastawy, oraz Nowego Mesta pod Smrkem, burmistrz Bogatyni, Przewodniczący Euroregionu Nysa ze strony Polskiej, Czeskiej i Niemieckiej). Spotkanie miało charakter małego happeningu, przygotowaliśmy tablicę w formie listu intencyjnego, na której podpisali się starości oraz burmistrz i szefowie Euroregionu. Dodatkowo, temu wydarzeniu będą towarzyszyli mieszkańcy z Czech i Bogatyni.
-12.06.2012r odbyło się spotkanie z radnym Miasta Chrastawy panem Miroslavem Balcarem.
W trakcie rozmowy ustaliliśmy termin wspólnych prac porządkowych góry Guślarz –
Vyhledy.
-Happening „Tak dla SingleTrack” podczas badania opinii społecznej, nawiązaliśmy kontakty
ze starostą Hradka, który wyraził chęć współpracy z nami
21.06.2012 Spotkanie ze starostą Chrastavy oraz przedstawicielami miejscowości
znajdującej się najbliżej góry Guślarz – Vitkowa. Wspólne ustalenia dotyczące
przeprowadzenia akcji prac porządkowych.
11. Diagnoza przestrzeni – badania przestrzeni, badania społeczne. Jeżeli wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.?
Do tej pory przeprowadziliśmy jedno badanie opinii społecznej. 17.06.2012
zorganizowaliśmy Happening, który odbywał się jednocześnie z III Festiwalem Kobiet oraz Festynem III Państw. Przeprowadziliśmy „przypinki” na tablicy korkowej mieszkańcy mogli przyczepiać swoje pomysły. W między czasie dzieci były malowane ( aby rodzice mogli podyskutować z członkami stowarzyszenia na temat zagospodarowania) a następnie dzieci wyrażały swoje pomysły na chodniku malując kredą. Ponad, to przygotowaliśmy 200 wlepek z logiem naszego zadania. Łącznie przebadaliśmy 57 osób oraz 12 dzieci. O całej akcji mieszkańcy byli poinformowani z ulotek oraz z wiadomości lecących w lokalnym ART.-radiu. Informacja o happeningu pojawiła się na ulotkach zarówno na ulotkach i na plakatach z III Festiwalu Kobiet oraz Festynu Trzech Państw. Bezpośrednio ciągle przypominaliśmy o akcji na facebooku oraz naszej stronie. Podczas happeningu lokalne ART.-radio prowadziło z uczestnikami oraz z członkami stowarzyszenia audycję w plenerze. A podsumowanie całej akcji łącznie z wynikami odbyło się w audycji zawsze po 21 w czwartek w ART.-radiu.
Udało nam się dotrzeć do zróżnicowanej grupy wiekowo, ponieważ swoje pomysły przekazywali nam mężczyźni, kobiety, dzieci w różnym wieku.
12.Otwarte spotkanie, dyskusja z mieszkańcami oraz władzą lokalną. Jeżeli spotkanie już
się odbyło to proszę opisać jego przebieg oraz podać informację, czy w spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych (wójt/burmistrz/prezydent,
przedstawiciele rady gminy, soltys itp.)
Działania do przeprowadzenia –planowane na wrzesień
Do tej pory rozmawialiśmy jedynie z mieszkańcami podczas happeningu.
13.Promocja działań. W jaki sposób informujecie Państwo o swoich działaniach lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)?
Swoje logo umieszczamy na wszystkich organizowanych akacjach. Podczas happeningu na naszym namiocie mieliśmy bilbordy z logiem, jak również rozdaliśmy 200 wlepek. Na stronie naszego stowarzyszenia www.razemdlabogatyni.pl jak również na facebooku Razem dla Bogatyni. Ponad to nawiązaliśmy współpracę ze specjalistycznym magazynem rowerowym BikeBoard, jesteśmy po wstępnych rozmowach, objęli naszą akcję patronatem medialnym. W swoim miesięczniku będą umieszczać informację, na stronie internetowej oraz na fanpage. Jesteśmy w stałej współpracy z lokalnym ART.-radiem, w którym podawane są najważniejsze informację ( np o happeningu). Podczas całej imprezy było plenerowe studio, w którym na bieżąco przekazywaliśmy informację. A podczas jednej z audycji – Zawsze po 21, które prowadzi nasze Stowarzyszenie podawaliśmy wyniki sondażu oraz podsumowaliśmy całą akcję.
14.Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami? Jeżeli tak , proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis na czym będzie polegać współpraca?
Do naszych działań zaprosiliśmy organizacje pozarządowe z terenu Bogatyni. Między
innymi:
1)Bractwo Ziemi Bogatyńskiej – współtworzą ideę zagospodarowania wzgórza oraz czynnie
włączają się do organizowania akcji na rzecz naszego projektu (uczestnictwo podczas spotkań z władzami stron, pomoc w badaniu opinii publicznej)
2)Grupa Turystyki Rekreacyjnej BOG – TUR działająca przy OsiR Bogatyni – czynne
zaangażowanie podczas happeningu, pomoc w pracach porządkowych na wzgórzu, szerzenie
idei pośród mieszkańców.
3) Stowarzyszenie Gladiator – pomoc w pracach porządkowych na wzgórzu.
4) Koło łowieckie „Diana” – pomoc w pracach porządkowych na wzgórzu.
5) Stowarzyszenie Byłych Pracowników „Doltex” – pomoc w organizowaniu wsparcia
socjalnego, zabezpieczenie kateringu.
6) SOWARZYSZENIE Amazonki z Bogatyni – wsparcie merytoryczne w składaniu
dokumentacji do UMiG w Bogatyni.
7) Lokalne radio ARTradio Bogatynia – patronat medialny.
8)BikeBoard – patronat medialny.
9) Relkama i Poligrafia Paweł Balcer – tworzenie loga oraz szaty graficznej projektu.

15.Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Patrząc się na dotychczasowe działania to zdania mamy podzielone.
Niektórzy członkowie Zespołu uważają, ze największym osiągnięciem jest to, że idea zaczęła
funkcjonować w środowisku lokalnym. Co raz więcej osób odwiedza wzgórze, czego
dowodem są wpisy pamiątkowe na tablicy projektu wkopanej podczas happeningu.
Inni uważają, że zaangażowanie tylu organizacji pozarządowych w projekt jest sukcesem. Do
tego trzeba dodać spore zainteresowanie ze strony czeskiej.
Jeszcze inni uważają, że na sukces trzeba poczekać do 28.07.2012 kiedy wspólnie
uporządkujemy wzgórze.
Podsumowując całość uważamy, za sukces podjęte działania, wsparcie Fundacji Batorego
oraz zaangażowanie wielu organizacji w nasz projekt.
16.Dodatkowe informacje np. (czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?).
Jeżeli tak, proszę o opis, jakie działania Państwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować?
Nie organizowaliśmy jako takiego święta. Nasze działania dotyczyły rozpowszechnienia
ulotek otrzymanych od Akcji „Masz Głos Masz Wybór” w miejscach odwiedzanych licznie
przez mieszkańców.