Pomiń menu

Fundusz sołecki w Działoszynie!

14 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyna (woj. łódzkie), odbyło się spotkanie dotyczące funkcjonowania funduszu sołeckiego. W spotkaniu o funduszu sołeckim w ramach akcji Masz Głos wzięli udział sołtysi, sołtyski oraz członkowie i członkinie rad sołeckich z terenu Miasta i Gminy Działoszyn oraz pracownicy urzędu miasta.

Głównym przedmiotem spotkania było omówienie wydatków możliwych do poniesienia w ramach funduszu, zadań których z funduszu finansować nie można oraz procedur związanych z realizacją instrumentu jakim jest fundusz sołecki.

Na koniec uczestnicy spotkania zadawali pytania oraz dzielili się swoimi wątpliwościami. Jeden z sołtysów zauważył, że sołtysi są mocno obciążeni pracą w realizacji funduszu i gdyby została zatrudniona dodatkowa osoba w urzędzie i trzeba by było zapłacić za tą pracę, to wtedy doceniono by ile sołtysi robią.

Na koniec osoba prowadząca spotkanie została zapoznana z dokumentacją dotyczącą funduszu sołeckiego, prowadzoną przez urząd. Ciekawą praktyką wytworzoną w Działoszynie jest powoływanie komisji oceniającej wnioski wpływające z sołectw. Zarządzeniem burmistrza powołany został zespół i opracowany formularz zawierający wymogi ustawowe dotyczące przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – przedsięwzięcie we wniosku musi być zadaniem własnym, być zgodne ze strategią rozwoju, służyć poprawie warunków życia mieszkańców, a sam wniosek musi zawierać nazwę przedsięwzięcia, jego koszt, który nie może przekraczać puli dostępnych sołectwu środków oraz uzasadnienie a następnie musi zostać przyjęty przez zebranie wiejskie. Każde przedsięwzięcie jest umieszczane w stosownym formularzu i poddawane ocenie  czy jest zgodne z poszczególnymi wymogami ustawy.

Urząd przygotował również dla sołtysów szczegółowe wzory wniosku, protokołu z zebrania, uchwały zebrania wiejskiego oraz procedurę realizacji funduszu sołeckiego aby ułatwić sołtysom organizację procesu na poziomie sołectwa.

Część materiałów jakim posługiwał się urząd w Działoszynie zostało pobranych ze strony www.funduszesoleckie.pl, a następnie zostały wydrukowane i przekazane sołtysom. Bardzo cieszymy się, że materiały publikowane na stronie internetowej przydają się lokalnym społecznościom.

Spotkanie prowadził Dariusz Kraszewski – członek Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO) oraz ekspert związny z portalem www.funduszesoleckie.pl. W spotkaniu wzięłu udział również Magdalena Pieczyńska – koordynatorka akcji Masz Głos ze strony SLLGO oraz Olga Skarżyńska – koordynatorka akcji Masz Głos z Fundacji im. Stefana Batorego.