Pomiń menu

Pierwsza Sesja Rady Gminy Stara Biała na wideo

Pierwsza Sesja Rady Gminy Stara Biała na wideo. XV Sesja Rady Gminy odbyła się 2012.09.06 akcja Masz Głos, Mas Wybór zatacza coraz większe kręgi.

Film z posiedzenia XV Sesji Rady Gminy Stara Biała

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
http://youtu.be/0N9zHfKJHDk

6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
http://youtu.be/oojy6uxO5gw

7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie okręgów wyborczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stara Biała.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała”.
http://youtu.be/rJcWjEc0Ubw

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo (dz. nr 22/14 i dz. nr 22/25).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Srebrna (dz. nr 28/3 i dz. nr 51/2).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Stare Proboszczewice (dz. nr 165/2).
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.
http://youtu.be/IJxriAJmxGA