Pomiń menu

Realizacja zadania Wspólna Przestrzeń akcji Masz Głos, Masz Wybór Stowarzyszenia z Bzinicy

Nasze działania dotyczące zagospodarowania przestrzeni boiska sportowego są prawie na finiszu, jednak pozyskanie funduszy na ich realizację oraz prace będą  rozłożone w czasie, czyli co najmniej na dwa lata.

Na zebraniu wiejskim 13 września spotkaliśmy się z mieszkańcami naszych wiosek oraz przedstawicielami samorządu gminnego z Panią Burmistrz Różą Koźlik na czele,  by porozmawiać na tematy związane z planami zagospodarowania funduszu sołeckiego oraz budżetu  na rok 2013. Wcześniejsze uzgodnienia z grupą reprezentatywną ( 12 osób) dotyczyły  rozplanowania i wizualizacji terenu boiska sportowego w Bzinicy  czyli miejsca zabaw dla dzieci , miejsca wypoczynku z ławeczkami , toalety ogólnodostępnej oraz ogrodzenia całego terenu boiska. Uzgodniliśmy, że kwota 17 tys zł z funduszu sołeckiego przeznaczymy na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do ogrodzenia powierzchni boiska, którego długość liczy ok. 400 m, natomiast prace przy budowie zostaną wykonane społecznie przez mieszkańców  wiosek zaangażowanych w realizację naszego zadania. Prace ogrodzeniowe zostaną rozpoczęte wiosną 2013 roku. Na wyposażenie miejsca zabaw dla dzieci będzie potrzebne 19 tys. zł , które pozyskane zostaną poprzez dofinansowanie na „małe projekty” we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Kraina Dino” działającą na naszym terenie. W ramach rocznego planu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 stowarzyszenie zgłosi wniosek do budżetu na realizację zadania publicznego  w kwocie 10 tys. zł w ramach którego środki zostaną przeznaczone na prace  zagospodarowania terenu boiska w planowanym zadaniu.  Temat toalet pozostawiamy do finansowania przez gminę – tak uzgodniliśmy z Panią Burmistrz.  Po zebraniu wiejskim spotkaliśmy się z grupą reprezentatywną ponownie, by potwierdzić wspólne stanowisko w podjętych  ustaleniach. Akceptacja przez grupę  zaplanowanych działań oraz finansowania  pozwala rozpocząć  prace.

Dobra współpraca z Gminą Dobrodzień pozwoliła Nam na tak sprawną realizację zaplanowanych dotychczas działań, mieszkańcy naszych wiosek Bzinicy Starej, Bzinicy Nowej, Bąków i Kolejki  również nie zawiedli,  uczestniczyli czynnie we wszystkich organizowanych przez Nas spotkaniach Akcji Masz Głos Masz Wybór. Podziękowania także dla sołtysów sołectw Bzinicy Nowej – Tomasza Bieniek oraz  Bzinicy Starej i Bąków  – Norberta Przybyła, koordynatora zadania  Wspólna Przestrzeń  oraz   OSP Bzinica Stara z którą wspólnie dbamy o boisko w ramach umowy użyczenia terenu przez gminę.

W październiku spotkamy się z samorządem by omówić końcowy projekt i przyjęcie do realizacji w ramach budżetu gminy na rok 2013.

Pozdrawiamy serdecznie uczestników  akcji Masz Głos, Masz Wybór

Norbert Przybyła  –  koordynator  zadania,  Jolanta Kopyto –  promocja, sprawozdania, organizacja spotkań