Pomiń menu

Edukacyjno-integracyjny skwer trzech pokoleń. Pszczółkowo w Pieńkowie.

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI ZADANIA „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ” W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS MASZ WYBÓR

1. Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko „Razem lepiej” w Pieńkowie

2. Dane teleadresowe organizacji:
Pieńkowo 17 A, 76-113 Postomino

3. Koordynator zadania:
Imię i nazwisko: Teresa Rysztak
Numer telefonu: 660 030 972, 59 810 92 91
Adres email: [email protected]

4. Zespół realizujący zadanie. Ile osób liczył zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję, inną za organizację spotkań i ich prowadzenie, kontakty z przedstawicielami urzędu gminy.
Zespół liczył 6 osób.
Prezes stowarzyszenia odpowiadał za wszystko, sekretarz promował działania wspólnej przestrzeni, jedna osoba była łącznikiem ds. kontaktów z samorządem lokalnym, pozostali pełnili funkcję liderów, animatorów.

5. Gmina, miejscowość, powiat oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Gmina Postomino, miejscowość Pieńkowo, powiat Sławno, woj. zachodniopomorskie

6. Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego działania, to proszę o wpisanie)
Tworzymy edukacyjno-integracyjny skwer trzech pokoleń „Pszczółkowo” w Pieńkowie

7. Wybór i rodzaj przestrzeni. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Co skłoniło Państwa do wyboru tej przestrzeni? Jaki rodzaj przestrzeni był przedmiotem Państwa działań (boisko, plac miejski, plac zabaw, skwer itp.).
O niechlubnej wizytówce osiedla popegeerowskiego, czyli przestrzeni (kawałek nieużytku, zachwaszczony, zakrzaczony, ciche wysypisko śmieci) położonej przy blokach mieszkalnych mówione było już wcześniej przez mieszkańców wsi. Wreszcie na tradycyjnym, wiosennym, tegorocznym wiejskim spotkaniu władz samorządowych z mieszkańcami postawiliśmy wspólnie przedyskutować możliwość zorganizowania wspólnych działań, aby było wokół nas i ładnie, i bezpiecznie, i żeby jeszcze było się tam można czegoś nauczyć, ponieważ również na spotkaniach stowarzyszenia poruszany często był problem braku miejsca do zabawy dla dzieci. W związku z powyższym podjęliśmy się wspólnie rozwiązać ten problem, więc stworzyliśmy integracyjno – edukacyjny skwer trzech pokoleń „Pszczółkowo” w Pieńkowie. Obecnie – dzięki naszemu zaangażowaniu, pracy fizycznej i współpracy z Gminą Postomino, a także z lokalnym przedsiębiorstwem – miejsce to jest wyczyszczone, teren zniwelowany, obsadzone niską roślinnością. Zasiany został trawnik i stworzony mały ogródek zielarski. Położony został chodnik, a wokół leżą wielkie kamienie pomalowane na pszczółki. Są tam też utworzone z płytek chodnikowych gry terenowe, są ławeczki. W przyszłości będziemy jeszcze uzupełniać i wzbogacać ofertę gier, spotykać się tam letnią porą i pielęgnować wspólną przestrzeń.

8. Współpraca z samorządem. Czy samorząd aktywnie uczestniczył w realizacji zadania? Czy na początku realizacji zadania odbyło się spotkanie/wymiana korespondencji z przedstawicielem/ami gminy (wójtem/burmistrzem/prezydentem ) dotyczące współpracy? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, włączyli się w pracę nad przygotowaniem społecznej koncepcji zagospodarowania wybranej przestrzeni? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę współpracy?
Współpraca z samorządem układała się bardzo dobrze.
Na pierwszym spotkaniu obecny był wójt, który zadeklarował daleko idącą pomoc, przede wszystkim użyczenie terenu na działalność społeczną, a także wsparcie społeczne, poprzez akceptację i nagłośnienie naszych działań. Tak też było – strona internetowa gminy zawsze była dla nas otwarta i mogliśmy na bieżąco pokazywać postęp prac. Otrzymaliśmy też nieodpłatnie płytki chodnikowe (ok. 300 szt.) wraz z transportem, ponadto wójt często przyjeżdżał i interesował się postępem robót.
Nawiązana została też współpraca z dyrektorem Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych, który również udzielił nam wszechstronnego wsparcia. Otrzymaliśmy nieodpłatnie ciężki sprzęt do niwelacji terenu, wywózkę śmieci, przywóz piachu. W działania zaangażował się również sołtys, który osobiście kilka razy pomagał w tworzeniu wspólnej przestrzeni. Mniejsze zaangażowanie wykazali miejscowi radni, którzy w tym czasie zajęci byli innymi sprawami.
Atmosfera wokół wykonywanego zadania była bardzo miła, ludzie chętnie – z własnej inicjatywy- pomagali porządkować teren. Wykazywali dużo inicjatywy w zakresie tworzenia architektury zielonej, sami ułożyli chodnik, malowali kamienie i ławki na motyw pszczółkowy (czyli czarno – białe pasy). Kilka młodych pań dbało, aby pracujący mieli zawsze coś do picia (owocowy kompot), jedna z nich upiekła kiedyś całą michę chrustów, którymi poczęstowała wszystkich. Dorośli pracowali, a dzieci obok wymyślały różne zabawy, których bohaterami są pszczoły. Stąd nazwa skweru. Wcześniej w Pieńkowie powstała tematyczna uliczka „Biedronkowa”, a teraz mamy kontynuację działań – skwer „Pszczółkowo”.
Podczas uroczystego zakończenia miłym akcentem była obecność włodarzy gminy, dyrektora AMGiSP, księdza i radnych. Zarówno wójt, jak i dyrektor przybyli ze słodyczami dla dzieci i posadzili swoje własne drzewka, był poczęstunek i wspólne zabawy. Była to też świetna okazja do wymiany zdań, do rozmów na tematy ważne dla ludzi. Mieszkańcy cieszyli się, że wspólnym wysiłkiem – i niewielkim kosztem – zlikwidowali brzydki fragment otaczającej ich przyrody, że dzieci, mamy i dziadkowie mają wspólną przestrzeń zarówno do zabawy, nauki, jak i wypoczynku.
Wszyscy zaangażowani w realizację projektu otrzymali dyplomy podziękowania za wspólną pracę.
W swoim wystąpieniu wójt gminy Janusz Bojkowski bardzo pozytywnie odniósł się do naszych działań, stawiając je za wzór dla innych wiosek.

9. Diagnoza przestrzeni – badania przestrzeni, badania społeczne. Jeżeli wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.? Ilu mieszkańców uczestniczyło w badaniu, w jakim wieku? Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?
Jeżeli posiadają Państwo raport z badań/ zestawienie wyników proszę o przesłanie wersji elektronicznej jako załącznik na adres: [email protected] lub wersję drukowaną na adres: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. Św. Katarzyny 5/3 87-100 Toruń 87-100 Toruń.
Stowarzyszenie nie prowadziło diagnozy przestrzeni, nie dokonywało badań społecznych, ponieważ wiadomo było od początku, co trzeba było zrobić.

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach, mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach?
Na tablicy ogłoszeń i w miejscowych sklepach pojawiały się plakaty o planowanych działaniach i spotkaniu końcowym.

10. Współpraca z mieszkańcami nad przygotowaniem koncepcji zagospodarowania wybranej przestrzeni. Proszę przedstawić w punktach oraz opisać, jakie działania podjęli Państwo, aby przygotować społeczną koncepcję zagospodarowania przestrzeni: spotkania z mieszkańcami, powołanie i praca Grupy Reprezentatywnej.
1. Przedstawienie problemu braku miejsca do zabaw dla dzieci młodszych – podczas wiosennego zebrania wiejskiego.
2. Rozmowy z sołtysem i wójtem – cel przygotowanie się do prac porządkowych na zaniedbanym terenie.
3. Przygotowania i spotkanie osób zaangażowanych w realizację skweru pszczółkowego, zaproszenie do współpracy Radę Sołecką, ustalenia organizacyjne dotyczące wspólnego działania.
4. Plakaty informujące o przystąpieniu do prac – zaproszenie do wspólnego wysiłku.
5. Działania porządkowe, integracyjne, wspólna praca nad stworzeniem skweru.
6. Spotkanie podsumowujące, podziękowania, wspólna zabawa z dziećmi,
7. Promocja działania – artykuły, audycje radiowe, zajęcia warsztatowe z 2 grupami liderów z województwa zachodniopomorskiego.

Ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniach? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy? W przypadku powołania Grupy Reprezentatywnej (ile osób liczyła grupa, w jakim wieku, ile było kobiet, mężczyzn, czy członkami GR były dzieci, młodzież?
W spotkaniach uczestniczyła różna liczba osób: od 6 osób zaczynając do 50 na spotkaniu końcowym. Bardziej zaangażowane i chętne do działań były panie; panowie raczej deklarowali się do wykonania konkretnych, ciężkich robót.
Wiek uczestników – trzy pokolenia: dzieci – ok. 20, raczej młodsze, szkoła podstawowa,
dorośli – to przede wszystkim rodzice tych dzieci , ok. 15 osób w wieku 25 – 35 lat, przewaga pań, chociaż wielkim zaangażowaniem wykazał się pan Józef, który układał chodnik, pozostali to seniorzy 5 pań, 4 panów.
Grupa Reprezentatywna to: prezes stowarzyszenia, sekretarz, sołtys Pieńkowa, trzy panie z rady sołeckiej, z tego 4 osoby w wieku senioralnym, dwie panie w wieku 30 lat.

11. Rezultaty. Z poniższej listy proszę zaznaczyć przez podkreślenie rezultaty, które udało się Państwo osiągnąć w związku z realizacja zadania „Wspólna Przestrzeń”. Proszę także o krótki opis 2-3 zdania wypracowanego rezultatu np. ile środków, na jakie działania itp.

• społeczna koncepcja zagospodarowania wybranej przestrzeni publicznej;
• wnioski do budżetu gminy/miasta o zabezpieczenie środków na realizację części zaplanowanych działań;
• zabezpieczenie środków na realizację części działań np. z funduszu sołeckiego, budżetu gminy;
• umowa z gminą na użyczenie wybranego terenu;
• inne (jakie?)

To, z czego możemy być dumni, to społeczne zaangażowanie i wspólna praca nad stworzeniem czegoś fajnego z niczego. To nic to śmieciowisko, teren niczyj – to coś „Edukacyjno – integracyjny skwer trzech pokoleń „Pszczółkowo” w Pieńkowie.

12. Promocja działań. W jaki sposób informowaliście Państwo o swoich działaniach lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)? Czy udało nawiązać się trwałą współpracę z mediami np. w formie patronatu?
O działaniach na rzecz powstania wspólnej przestrzeni informowani byli mieszkańcy poprzez plakaty, rozmowy sąsiedzkie.
Ukazały się artykuły w lokalnej prasie „Obserwator lokalny”, „Szept Postomina”, ”Głos Darłowa i Sławna”, na stronie internetowej Gminy Postomino www.postomino.pl oraz na stronie Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko „Razem lepiej” w Pieńkowie www.stowarzyszenie.razem_lepiej_free.ngo.pl . Ponadto gościliśmy redaktora z Radia Koszalin, który kilkakrotnie prezentował nasze działania, ze szczególnym uwzględnieniem „Wspólnej przestrzeni”.
Nasze stowarzyszenie nie ma problemu z prezentacją swoich działań. Zarówno Radio Koszalin, jak i dziennikarze z lokalnych gazet chętnie współpracują z nami, pokazując społeczne zaangażowanie.

13. Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami? Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis na czym polegała współpraca?
Podczas realizacji zadania utrwaliliśmy współpracę z Gminnym Centrum Kultury i Sportu, gdzie spotykaliśmy się na zajęciach plastycznych, opracowywaliśmy scenariusz gry terenowej. Przygotowana też została wystawa prac plastycznych poświęcona warunkom życia zwierząt na wsi.

14. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w trakcie realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Największe osiągnięcie w trakcie realizacji zadania maszgłosowego było zgromadzenie ludzi wokół działania upiększającego ich miejsce zamieszkania, stworzenie tego miejsca i dbanie o jego rozwój.
Nasze działania uczyniły tę uliczkę rozpoznawalną, stały się obiektem godnym naśladowania i pokazywania.

15. Jaka część zdania „Wspólna Przestrzeń” była dla Państwa najtrudniejsza? Dlaczego?
Najtrudniejszym zadaniem było zaangażowanie młodzieży do wspólnej pracy. Tylko dwóch młodzieńców pomagało w pracach porządkowych, pozostali obiecywali i …umykali, jakby się wstydzili.

16. Załączniki. Jeżeli do sprawozdania chcą dołączyć Państwo dodatkowe materiały dotyczące realizacji projektu: artykuły prasowe, fotografie, szkice koncepcji zagospodarowania terenu proszę o przesłanie plików w wersji elektronicznej (spakowane np. w programie WinRar) na dres [email protected] lub drukowanej na adres: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. Św. Katarzyny 5/3 87-100 Toruń.

17. Dodatkowe informacje:
– (czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak, proszę o opis, jakie działania Państwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować?
– czy realizowali Państwo jesienne zadania: Urząd na Piątkę? Jeżeli tak, proszę o skrócony opis wyników?
Nie organizowaliśmy tych działań.

Kosztorys zadania „Wspólna Przestrzeń” realizowanego w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór
Kategoria kosztów UWAGA! Koszt [zł] Uzasadnienie kosztu Numer faktury* Data faktury* Data paragonu **
Materiały biurowe np. papier, kartki typu post-it, flamastry, cartridge, toner, tablica korkowa materiały były wykorzystywane w trakcie realizacji zadania np. w celu przeprowadzenia badań społecznych/przestrzeni, spotkań z mieszkańcami itp.
Przygotowanie graficzne materiałów promocyjnych: np. plakat, ulotka, wlepka, plakaty, ulotka, wlepka były wykorzystane na potrzeby promocji planowanych działań: spotkania z mieszkańcami, badania , eventy
Wydruk materiałów promocyjnych j.w.
Wynajem sali organizacja spotkań z mieszkańcami/praca GR
Catering (woda, ciastka, owoce, kubeczki, serwetki) 123,09 zł zakup w związku z organizacją otwartych spotkań z mieszkańcami FV/000035/12 15.05.2012
91,10 zł 12666/2012/2460 8.09.2012
Inne koszty (wynikające ze specyfiki realizacji zadania np.zakup farby do malowania pomnika ) 49,00 zł Zakup materiałów związanych z wykonaniem skweru „pszczółkowego” w Pieńkowie 392/2012 23.08.2012
37,80 zł F073070/12/08-05 11.08.2012
156,23 zł FR-75 8.05.2012
Komunikacja: koszty telefoniczne 50,00 zł rozmowy telefoniczne związane z koorydnacją zadania przez cały okres realizacji od V do XI 2012 r. bez informacji bez informacji bez informacji
RAZEM: 507,22 zł