Pomiń menu

„Program Współpracy…” w Gminie Korfantów

W zwiazku z tworzeniem "Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarzadowymi na 2013 rok" Fundacja "Przyszłość i Rozwój" na rzecz Gminy Korfantów zaproponowała nowe rozwiązania w projekcie:

 

  1. W zakresie przedmiotowym współpracy z o.p. należałoby określić jakie konkretne zadania publiczne mogą być realizowane przez o.p. w 2013 roku oraz zapisanie, że wszystkie akty prawa miejscowego, a nie tylko „Program Współpracy…” będą konsultowane z o.p.

  2. Wśród priorytetowych zadań publicznych należałoby naszym zdaniem wprowadzić również edukację obywatelską w zakresie praw i obowiązków obywatelskich oraz rozwoju organizacji pozarządowych.

  3. W zakresie planowanych środków na realizację programu proponujemy, by wszystkie środki, które w ciągu roku są przeznaczane na różne dofinansowania i wsparcie organizacji pozarządowych zostały umieszczone w programie np. wspieranie i upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrona i promocja zdrowia, edukacja obywatelska, przeciwdziałanie alkoholizmowi (świetlica terapeutyczna, grupa wsparcia, grupa terapeutyczna), wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, wspieranie organizacji pozarządowym na tzw. wkład własny przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, przeciwdziałaniu bezrobociu.

  4. Proponujemy zwiększenie zakresu zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym .

 Jednocześnie poinformowaliśmy, że w 2013 roku planujemy następujące zadania;

Plebiscyt „Wojciech – 2013 „

Grupa wsparcia dla trzeźwych alkoholików o ile Gmina zleci zadanie.

Projekt: „Przystankersi – sami sobie i innym”

Organizacja Korfantowskiej Ligi Gier Planszowych

Korfantowskie Centrum Informacji Turystycznej

Szlak Pieszo-Rowerowi „śladem korfantowskiej historii”

Nyskie Forum Organizacji Pozarządowych

Bezpieczne Wakacje w Korfantowie impreza plenerowa

Projekt do OCIW doposażenie fundacji.

Plener malarski

Udział w kampanii „Masz głos, masz wybór” – kontynuacja.

Prowadzenie kawiarni bezalkoholowej,

Przeprowadzenie akcji „posprzątaj po swoim psie”,

Przeprowadzenie akcji „Uśmiech kwiatów – z kwiatami żyje się lepiej”.

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich ,

Mikołajki dla dzieci ,

Wigilia dla mieszkańców Gminy Korfantów,

Prowadzenie kampanii edukacyjnej na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,

Nagrywanie sesji Rady Miejskiej i  komisji Rady.

               Liczymy, że nowe otwarcie w Gminie na organizacje pozarządowe zaowocuje w naszej gminie będzie żyło się przyjemniej i ciekawiej.