Pomiń menu

“Program Współpracy…” w Rabce-Zdrój

Co ? Roczny program współpracy samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 Kto ogłasza ? Burmistrz Rabki-Zdroju Dla kogo ? Do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie propozycji i ewentualnych uwag do zaproponowanego projektu programu Gdzie ? Propozycje należy kierować pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój ul. Parkowa 2 Termin ? od 24.09.2012 r. do 08.10.2012 r.

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka zgłosiło następujące propozycje:

1.Propozycja dodania do § 5. pkt 1

h) wspierania organizacji pozarządowych

2.Propozycja dodania do § 7 pkt 1 b) niefinansowe

– wsparcie kampanii organizacji uprawnionych do otrzymywania 1%

Uzasadnienie: Na terenie gminy Rabka-Zdrój działa 6 organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% z podatku, wsparcie kampanii przez gminę pozwoli uzyskać więcej środków finansowych, które zostaną przeznaczone na osoby niepełnosprawne, młodzież, kulturę.

3.Propozycja dodania do§ 7 pkt 1 b) niefinansowe

Obecny zapis: informowanie o zadaniach publicznych, realizowanych w danym roku oraz o ogłaszanych konkursach ofert i sposobach ich rozstrzygnięć,

Proponowany zapis: informowanie o zadaniach publicznych, realizowanych w danym roku oraz o ogłaszanych konkursach ofert i sposobach ich rozstrzygnięć, publikacja w zakładce Organizacje pozarządowe najczęściej popełnianych błędów w wnioskach

Uzasadnienie: Publikacje błędów pomoże w ich wyeliminowaniu podczas kolejnych konkursów ofert oraz pomoże poprawnie uzupełnić wniosek nowo powstałym organizacjom.

4.Propozycja dodania do § 7 pkt 1 c) inne formy współpracy

Obecny zapis : promocja działalności organizacji pozarządowych w mediach

Proponowany zapis: promocja działalności organizacji pozarządowych w mediach, profilu Rabki na portalu Facebook.

Uzasadnienie: Coraz większe znaczenie w działaniach organizacji ma promocja działań, także poprzez portale społecznośćiowe. Wsparcie ze strony samorządu na portalu Facebook pozwoli dotrzeć do 323 (stan na 30.09.2012) nowych osób, potencjalnych uczestników działań.

5. Propozycja dodania do § 7 pkt 1 c) inne formy współpracy

Obecny zapis: prowadzenie przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu banku informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy ,

Proponowany zapis: prowadzenie przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu banku informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy ,możliwość dodania organizacji za pomocą formularza w zakładce Organizacje Pozarządowe.

Uzasadnienie: Możliwość dodania/aktualizacji organizacji do banku informacji za pomocą formularza, ułatwi pracę wydziału ,pozwoli dodanie nowo powstałych organizacji oraz zapewni aktualność informacji.

6. Propozycja dodania do § 7 pkt 1 c) inne formy współpracy

-publikacja protokołów z zebrań Zespołu Doradczego ds. organizacji pozarządowych w zakładce Organizacje Pozarządowe

Uzasadnienie: Publikacja protokołów pozwoli organizacjom ,które nie brały udziału w zebraniach zespołu być na bieżąco z sprawami dotyczącymi organizacji, ułatwi komunikację zespołu doradczego z organizacjami nie należącymi do zespołu.

7. Propozycja dodania do § 7 pkt 1 c) inne formy współpracy

-Organizacje mogą za pośrednictwem urzędu nawiązywać kontakty z przedstawicielami organizacji i instytucji z miast, z którymi gmina ma zawarte porozumienia o współpracy.

Uzasadnienie: Współpraca organizacji z miast partnerskich może przynieść obustronne korzyści promocyjne, możliwość wymiany doświadczeń, realizację wspólnych projektów.

8. Propozycja dodania do § 7 pkt 1 c) inne formy współpracy

-Urząd może przekazywać organizacjom materiały promocyjne dotyczące miasta Rabka-Zdrój

Uzasadnienie: Możliwość przekazywania materiałów promocyjnych organizacjom (elektronicznych lub drukowanych) pomoże wzmocnić promocję Rabki-Zdrój poza naszą gminą.

9.Propozycja dodania do § 8. Pkt 1

Obecny zapis: Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert.

Proponowany zapis: Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert. Samorząd publikuje przewidywany harmonogram ogłaszanych konkursów ofert na dany rok.

Uzasadnienie: Publikacja przewidywanego harmonogramu pozwoli organizacjom przygotować się do planowanego konkursu.

10.Propozycja dodania do § 8. Pkt3

-w wysyłce informacji do organizacji z banku informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy

Uzasadnienie: Dodanie wysyłki drogą e-majlową poza elementami ustawowymi, pozwoli na szybsze poinformowanie zainteresowanych organizacji oraz może zwiększyć liczbę wniosków oraz osób do komisji konkursowych ze strony organizacji.

11.Uwaga do § 8. Pkt 12

Obecny zapis: Każdy oferent może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników.

Zapis ustawowy: Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Proponowany zapis: Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Uzasadnienie: Obecny zapis przedstawiony przez samorząd w przedstawionym programie nie jest zgodny z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

12.Propozycja dodania do § 11. Pkt 1

Obecny zapis: Projekt Programu współpracy Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na następny rok będzie poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami a także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy funkcjonującymi na terenie Gminy.

Propozycja zapisu: Projekt Programu współpracy Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na następny rok będzie poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami a także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy funkcjonującymi na terenie Gminy oraz Zespołem Doradczym ds. Organizacji Pozarządowych

Uzasadnienie: Zespół powołano zarządzeniem Burmistrza Rabki-Zdroju nr 0050.46.2012 z dnia 27 lutego 2012 roku .W regulaminie zespołu jest zapis § 1.Głównym zadaniem Zespołu Doradczego ds. Organizacji Pozarządowych jest konsultowanie corocznych programów współpracy […]

13.Propozycja dodania do § 11. Pkt 3

Obecny zapis: Uwagi i wnioski dotyczące Programu będzie można składać osobiście w Urzędzie Miejskim lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej /zakłada się 14-dniowy okres wnoszenia uwag i konsultacji/. Opinie będą analizowane i w miarę możliwości uwzględniane.

Proponowany zapis: Uwagi i wnioski dotyczące Programu będzie można składać osobiście w Urzędzie Miejskim lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, oraz Elektronicznej Skrzynce Podawczej na platformie E-Paup /zakłada się 14-dniowy okres wnoszenia uwag i konsultacji/ Opinie będą analizowane i w miarę możliwości uwzględniane.

Uzasadnienie: Coraz więcej spraw urzędowych można załatwić za pomocą internetu. Na tym obszarze gmina Rabka-Zdrój nie pozostaje w tyle, niedawno ruszył e-urząd Rabka-Zdrój.

Możliwość zgłaszania uwag do programu środkami elektronicznymi ułatwi pracę obu stronom, pozwoli na szybsze przygotowanie programu oraz zmniejszy koszty administracyjne.

14.Propozycja dodania do do § 11. Pkt 4

Obecny zapis: Na podstawie sprawozdania z realizacji poprzedniego programu oraz przeprowadzonych konsultacji przygotowywany będzie kolejny roczny program współpracy, który będzie uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

Propozycja zapisu: Na podstawie sprawozdania z realizacji poprzedniego programu oraz przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz Zespołem Doradczym ds. Organizacji Pozarządowych przygotowywany będzie kolejny roczny program współpracy, który będzie uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

Uzasadnienie: : Zespół powołano zarządzeniem Burmistrza Rabki-Zdroju nr 0050.46.2012 z dnia 27 lutego 2012 roku .W regulaminie zespołu jest zapis § 1.Głównym zadaniem Zespołu Doradczego ds. Organizacji Pozarządowych jest konsultowanie corocznych programów współpracy oraz pozostałych spraw dotyczących wzajemnego współdziałania pomiędzy Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju, a organizacjami pozarządowymi i innymi właściwymi podmiotami.

Za ‘’pozostałych spraw dotyczących wzajemnego współdziałania pomiędzy Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju, a organizacjami pozarządowymi i innymi właściwymi podmiotami. ‘’(regulamin zespołu.) można uznać również zgłaszanie uwag i propozycji do sprawozdania z realizacji poprzedniego programu.