Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe „Dostępni Radni”

To kolejny krok, który robimy na drodze do społeczeństwa świadomego.

Formularz sprawozdania

 1. 1.      Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie na Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy”

42-265 Dąbrowa Zielona pl. Kościuszki 30

 1. 2.      Data przesłania sprawozdania końcowego:

29.11.2012 r.

 1. 3.      Telefon kontaktowy:

+48 34 3555 055

 1. 4.      Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):

Robert Witkowski Tel. 501 784 737 mail [email protected]

 1. 5.      Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Akcja prowadzona jest na terenie gminy Dąbrowa Zielona.

 1. 6.      Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami( instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

Gminny Ośrodek Kultury, Gminne Koło Gospodyń Wiejskich, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Koło wolontariatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej, Klub Sportowy „Dąbrowianka”, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”.

 1. 7.      Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o opisanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu  do akcji( ankiety/ sondy/ spotkania, itd.):

Uzgodniliśmy z Wójtem i Przewodniczącym Rady utworzenie przez informatyka Urzędu Gminy ujednoliconych adresów mailowych dla wszystkich radnych.

Po konsultacjach z radnymi na stronach urzędu pojawiły się adresy email radnych choć niestety nie wszyscy radni ( jeden na piętnastu odmówił) zechcieli ułatwić mieszkańcom kontakt ze sobą.

 Władze uczestniczyły w każdym zorganizowanym przez nas spotkaniu, (uczestnictwo Radnych i Wójta w Dniu Samorządności, rozdawaniu Karty Praw Mieszkańca, w akcji konsultowania projektu w trakcie festynów, możliwość przedstawienia założeń projektu na sesji Rady Gminy).

  Podczas Święta Samorządu Lokalnego zorganizowaliśmy akcję „Poznaj swoich radnych”- przy rozstawionej tablicy „Dąbrowa Zielona- Moje miejsce” w czasie trwania imprezy część radnych pełniło dyżury, podczas których wręczali mieszkańcom „Kartę Praw Mieszkańca” i pamiątkowe długopisy.   

Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej pojawila się „Karta Praw Mieszkańca”.

W wielu widocznych miejscach oraz na terenie Urzędu Gminy umieściliśmy plakaty informujące mieszkańców o tym, że „JESTEŚMY W AKCJI”.

 

 1. 8.      Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania( uczestnicy, samorządowcy, itd.).

Około 35 osób.

 1. 9.      Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Państwa działania i były w nie zaangażowane.

W nasze działania bardzo aktywnie zaangażowała się Wójt Gminy Maria Włodarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Adam Szkop. Na szczególne uznanie zasłużyła wice przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Fuchs, która szczególnie aktywnie brała udział na każdym etapie realizacji zadania. Również pozostali Radni w przytłaczającej większości poparli i uczestniczyli w tej ważnej dla nas akcji. Mogliśmy liczyć także na daleko idącą pomoc sołtysów w promowaniu i realizacji akcji „Masz Głos, Masz Wybór”.

 1. 10.  W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców oraz kto moderował to spotkanie:

Pierwsze spotkanie odbyło się przy okazji Zebrania Wiejskiego. Obecna była Wójt Gminy, Radni z naszej miejscowości, Sołtys i oczywiście mieszkańcy w liczbie 52. Wiek zróżnicowany, od 23 w górę. Mniej więcej po równo kobiet i mężczyzn.       W drugim liczba mieszkańców wyniosła około 35 osób ( niestety lista była wyłożona na koniec spotkania, kiedy część osób już je opuściła). Organizatorem był Sołtys (członek Zespołu Opiekunów Projektu). Na spotkaniach był między innymi poruszany temat obu zadań realizowanych w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” tj. Dostępni Radni i Wspólna Przestrzeń.

 1. 11.  W jaki sposób zrealizowali Państwo zadanie Dostępni Radni? (dotyczy uczestnika, który realizował to zadanie)

Które z proponowanych rozwiązań wykorzystali Państwo w swojej gminie: Imienna skrytka pocztowa w Urzędzie Gminy, Dyżury radnych, Chat z samorządowcami, Ujednolicony imienny adres mailowy, E-Formularz, inne. Prosimy o szczegółowe opisanie realizacji zadania.

W ramach akcji podjęliśmy się spowodowania utworzenia ujednoliconych imiennych adresów mailowych radnych. Po wizycie u przewodniczącego Rady Gminy i przedstawieniu naszej propozycji został, wprowadzony dodatkowy punkt na najbliższą sesję dotyczący założenia na stronie gminy takich adresów.  W trakcie sesji w dniu 18 września 2012 r. po przedstawieniu przez wiceprzewodniczącą Rady Gminy Aleksandrę Fuchs naszych propozycji, tylko jeden z piętnastu Radnych nie zdecydował się na utworzenie adresu z jego nazwiskiem. Od 30 października 2012 r.  już w pełni funkcjonuje nowy kanał informacyjny pomiędzy mieszkańcami, a reprezentującymi ich radnymi.

 

 1. 12.  W jaki sposób zrealizowali Państwo Zadanie Dostępne Sesje Rady? (dotyczy uczestnika, który realizował to zadanie)

Które z proponowanych rozwiązań wykorzystali Państwo w swojej gminie: transmisja

on-line, retransmisja, relacja, reportaże w prasie lokalnej, audycje radiowe, inne.

Prosimy o szczegółowe opisanie realizacji zadania.

Nie dotyczy

 1. 13.  Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadań w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Niewątpliwym sukcesem jest aktywność mieszkańców Dąbrowy Zielonej w działaniach kształtujących decyzje władz samorządowych. Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu i zaangażowania z Ich strony. Bardzo jesteśmy zbudowani postawą i współpracą ze strony pani Wójt, większości Radnych (14 na 15), Sołtysa wraz z Radą Sołecką oraz pracowników urzędu.

Mieszkańcy i władze gminy w wyniku naszej współpracy z „Masz Głos, Masz Wybór” rozpoczęli proces, który prowadzi do coraz lepszej świadomości tych pierwszych, i coraz większej otwartości tych drugich. To dobrze wróży Naszej Gminie na przyszłość

.

 1. 14.  Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

(1-   brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                      4                          5

 1. 15.  Dodatkowe uwagi. – Serdecznie dziękujemy za wsparcie, jakiego udzieliły nam koordynatorki zadania: Iwona i Ania. Bez nich nasze działania byłyby o wiele trudniejsze i prawdopodobnie nie osiągnęlibyśmy takich rezultatów!

Sporządził: Robert Witkowski