Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe Nysy – „Wspólna Przestrzeń”

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI ZADANIA „WSPÓLNA PRZESTRZEN” W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS MASZ WYBÓR

Termin przesłania sprawozdania mija w dniu 30.11.2012 r.
1. Nazwa organizacji:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie

2. Dane teleadresowe organizacji:
48-300 Nysa, ul. Sukiennicza 2

3. Koordynator zadania:
Imię i nazwisko: Tkaczuk Barbara
Numer telefonu: 77 4332756
Adres email: [email protected]

4. Zespół realizujący zadanie. Ile osób liczył zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję, inną za organizację spotkań i ich prowadzenie, kontakty z przedstawicielami urzędu gminy.
Nie powołano Grupy Reprezentatywnej. Osoby odpowiedzialne za promocję, organizację i prowadzenie konsultacji społecznych to pracownicy Biblioteki (4 osoby) i przedstawiciele Urzędu Miejskiego.

5. Gmina, miejscowość, powiat oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Gmina Nysa

6. Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego działania – proszę o wpisanie)
Wspólna przestrzeń – przebudowa ulicy Celnej w Nysie

7. Wybór i rodzaj przestrzeni. 1. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Co skłoniło Państwa do wyboru tej przestrzeni? Jaki rodzaj przestrzeni był przedmiotem Państwa działań (boisko, plac miejski, plac zabaw, skwer itp.).
Przestrzeń została wybrana przez władze miasta, które od pewnego czasu nosiły się z zamiarem poprawy wizerunku ulicy Celnej w Nysie. Został ogłoszony konkurs na przebudowę tejże ulicy. Z 17 zgłoszonych prac konkursowych wyłoniono zwycięski projekt, według którego przebudowa ma być realizowana. W wyniku konsultacji społecznych, przeprowadzonych wspólnie z władzami samorządowymi (spotkania z mieszkańcami miasta), w proponowanym projekcie dokonano korekty.

8. Współpraca z samorządem. Czy samorząd aktywnie uczestniczył w realizacji zadania? Czy na początku realizacji zadania odbyło się spotkanie/wymiana korespondencji z przedstawicielem/ami gminy (wójtem/burmistrzem/prezydentem ) dotyczące współpracy? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, włączyli się w pracę nad przygotowaniem społecznej koncepcji zagospodarowania wybranej przestrzeni? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę współpracy?
Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis.
Samorząd aktywnie uczestniczył w realizacji zadania. Odbyły się rozmowy bezpośrednie i telefoniczne, dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przebudowy ul. Celnej. Ponadto na wniosek mieszkańców, po pierwszym spotkaniu, uwzględniono potrzebę zorganizowania spotkań w nyskim muzeum, gdzie możliwości lokalowe są większe od tych, które są w bibliotece (ograniczona liczba miejsc). W obu przeprowadzonych spotkaniach wzięli udział przedstawiciele władz z Panią Burmistrz Jolantą Barską na czele, jej zastępcami oraz radnymi.
Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Temat przebudowy ul. Celnej w Nysie jest tematem wzbudzającym wiele kontrowersji. Mimo wyłonienia i zaprezentowania zwycięskiego projektu, mieszkańcy Nysy nie zaakceptowali wszystkich jego założeń. Najwięcej kontrowersji w projekcie wzbudziło zastosowanie żaluzji (tzw. wertykalnych paneli), które mają ujednolicić ciąg witryn sklepowych. Ponadto poproszono o zaprojektowanie nowego oświetlenia, gdyż te, które zakłada projekt spotkało się z brakiem przychylności ze strony mieszkańców. Kolejnym wnioskiem było przeprojektowanie strefy zieleni i rekreacji, skorygowanie lokalizacji kamer monitoringu oraz zwiększenie miejsc parkingowych.

9. Diagnoza przestrzeni – badania przestrzeni, badania społeczne. Jeżeli wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.? Ilu mieszkańców uczestniczyło w badaniu, w jakim wieku? Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?
Jeżeli posiadają Państwo raport z badań/ zestawienie wyników proszę o przesłanie wersji elektronicznej jako załącznik na adres: [email protected] wersję drukowaną na adres: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. Św. Katarzyny 5/3 87-100 Toruń 87-100 Toruń.
Wykonano badanie społeczne (ankieta) na temat zagospodarowania przestrzennego ulicy Celnej w Nysie. Celem badania było poznanie opinii mieszkańców na w/w temat. Ankietowani mieli za zadanie wskazanie plusów i minusów proponowanego projektu. Ankietę wypełniły 172 osoby. Przeprowadzono ją w czerwcu 2012 roku na terenie miasta Nysy wśród osób dorosłych. Ankieta zawierała 4 pytania, z tego 3 zamknięte i jedno otwarte.
Mimo niechęci większości ankietowanych do planowanych rozwiązań przy ul. Celnej, tylko 65 osób napisało jakiekolwiek uwagi. Natomiast 109 osób w ogóle w tej kwestii się nie wypowiedziało.
Wyniki badania zostały przekazane władzom miasta w celu zapoznania się z uwagami i opiniami mieszkańców.
Analiza przeprowadzonej ankiety zostanie przesłana z pozostałymi materiałami do wglądu.

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach, mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach?
Badanie przeprowadzono na terenie miasta Nysy. Ankiety roznoszono po całym mieście nie pomijając przedsiębiorców, którzy mają swoje lokale handlowe na ul. Celnej oraz do mieszkańców tejże ulicy. Ponadto ankiety były dostępne w Bibliotece Miejskiej oraz jej filiach, w Dziennym Domu Pobytu i w Urzędzie Miasta.

10. Współpraca z mieszkańcami nad przygotowaniem koncepcji zagospodarowania wybranej przestrzeni. Proszę przedstawić w punktach oraz opisać, jakie działania podjęli Państwo, aby przygotować społeczną koncepcję zagospodarowania przestrzeni: spotkania z mieszkańcami, powołanie i praca Grupy Reprezentatywnej.
Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis.
1. Wybór przestrzeni dokonany przez władze samorządowe.
2. Zorganizowanie 24 maja b.r. pierwszych konsultacji społecznych, na których omówiono i przedstawiono nagrodzone projekty oraz umotywowano wybór pierwszego miejsca. Ponadto zgłaszanie przez mieszkańców wniosków dotyczących zmian w istniejącym już projekcie.
3. W czerwcu przeprowadzono badanie społeczne na temat zagospodarowania przestrzennego ulicy Celnej (ankieta).
4. 20 czerwca odbyły się kolejne konsultacje społeczne, na których autorzy zwycięskiego projektu dokładnie omówili swój plan zagospodarowania tejże ulicy. Odbyła się multimedialna prezentacja z wizualizacją. Wypowiadały się osoby, które wchodziły w skład jury. Sam projekt wzbudził wiele kontrowersji wśród mieszkańców, głównie przedsiębiorców, którzy mają swoje lokale handlowe na tej ulicy. Nie podobało im się rozwiązanie dotyczące ujednolicenia witryn sklepowych poprzez zastosowanie rolet tzw. wertykalnych paneli. Ponadto zaproponowano, by zmienić w projekcie wygląd oświetlenia (lamp), które są nieatrakcyjne i szpecą projekt. Poproszono również o to by, w założeniu pojawiło się więcej miejsc parkingowych, bo zaproponowane nie są wystarczające. Zwrócono uwagę by uwzględnić zmiany umiejscowienia kamer monitorujących tę ulicę. Następną propozycją było przeprojektowanie strefy zieleni i rekreacji. Omawiano również możliwość porozumienia się właścicieli działek własnościowych w sprawie zagospodarowania tychże na ciąg pieszy na ul. Celnej. Na spotkaniu zbierano również pisemne uwagi mieszkańców.
5. Wystąpienie Biblioteki z pismem o przedstawienie wypracowanego stanowiska lokalnych władz i mieszkańców Nysy, w zakresie zmian, jakie zostaną uwzględnione w koncepcji dotyczącej ul. Celnej.
6. Pisemna odpowiedź na w/w pismo. Przedstawienie zmian i korekt, jakie zostaną dokonane w koncepcji przestrzennej ul. Celnej na wnioski mieszkańców.
7. Spotkanie podsumowujące nasze działania planowane jest na pierwszą połowę grudnia br. Na tym spotkaniu projektanci przedstawią nową wizualizację, uwzględniającą zmiany wypracowane podczas konsultacji społecznych i rozmów, jakie odbyły się z samorządem, w czasie od maja do października br. Sprawozdanie z przebiegu spotkania zostanie uzupełnione i dosłane do organizatorów akcji „Masz Głos, Masz Wybór”.

Ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniach? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy? W przypadku powołania Grupy Reprezentatywnej (ile osób liczyła grupa, w jakim wieku, ile było kobiet, mężczyzn, czy członkami GR były dzieci, młodzież?
W przeprowadzonych konsultacjach społecznych uczestniczyło ponad 200 dorosłych osób. Liczba kobiet i mężczyzn była porównywalna. Ze strony lokalnej młodzieży było małe zainteresowanie. W spotkaniach nie uczestniczyły dzieci.

Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę o podkreślenie poniższych stwierdzeń.
1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie).

11. Rezultaty. Z poniższej listy proszę zaznaczyć przez podkreślenie rezultaty, które udało się Państwo osiągnąć w związku z realizacja zadania „Wspólna Przestrzeń”. Proszę także o krótki opis 2-3 zdania wypracowanego rezultatu np. ile środków, na jakie działania itp.

• społeczna koncepcja zagospodarowania wybranej przestrzeni publicznej;
• wnioski do budżetu gminy/miasta o zabezpieczenie środków na realizację części zaplanowanych działań;
• zabezpieczenie środków na realizację części działań np. z funduszu sołeckiego, budżetu gminy;
• umowa z gminą na użyczenie wybranego terenu;
• przekazanie podsumowanie/raportu do urzędu gminy
• inne (jakie?) Porozumienie władz z lokalną społecznością w sprawie planowanych rozwiązań w istniejącej już koncepcji.

12. Promocja działań. W jaki sposób informowaliście Państwo o swoich działaniach lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)? Czy udało nawiązać się trwałą współpracę z mediami np. w formie patronatu?
Plakaty, ulotki, strony internetowe Biblioteki i Urzędu Miasta. Radio Opole, Express Nyski, Nowiny Nyskie, marketing szeptany.

13. Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami? Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis na czym polegała współpraca?
Nawiązaliśmy współpracę z nyskim Muzeum, które udostępniło nam lokal na drugie spotkanie z mieszkańcami Nysy (konsultacje społeczne). Dzienny Dom Pobytu pomógł nam w nagłaśnianiu działań oraz w roznoszeniu ulotek i ankiet promujących działania.

14. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w trakcie realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Naszym największym sukcesem (oprócz dużego odzewu społecznego) jest to, iż mimo gotowego projektu na przebudowę ul. Celnej w Nysie, mieszkańcy mieli wpływ na zmiany w proponowanej koncepcji, które będą uwzględnione przy przebudowie ul. Celnej w Nysie.

15. Jaka część zdania „Wspólna Przestrzeń” była dla Państwa najtrudniejsza? Dlaczego?
Projekt wywołał wiele kontrowersji wśród mieszkańców naszego miasta, więc największym problemem organizatorów było przeprowadzenie sprawnych konsultacji społecznych (odbywały się one w dosyć burzliwej atmosferze).

16. Załączniki.Jeżeli do sprawozdania chcą dołączyć Państwo dodatkowe materiały dotyczące realizacji projektu: artykuły prasowe, fotografie, szkice koncepcji zagospodarowania terenu proszę o przesłanie plików w wersji elektronicznej (spakowane np. w programie WinRar) na adres [email protected] lub drukowanej na adres: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. Św. Katarzyny 5/3 87-100 Toruń.

17. Dodatkowe informacje:
– (czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak, proszę o opis, jakie działania Państwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować?
– czy realizowali Państwo jesienne zadania: Urząd na Piątkę, Co się będzie działo w naszej gminie? Jeżeli tak, proszę o skrócony opis wyników?
Nie organizowaliśmy dodatkowych imprez/spotkań.