Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe z zadania „Wspólna Przestrzeń”

Czy inwestycje i zmiany w wyglądzie naszego otoczenia są ważne? Na pewno tak! Ale najważniejsza jest zmiana w sposobie myślenia mieszkańców!

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

Z REALIZACJI ZADANIA „WSPÓLNA PRZESTRZEN”

     W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS MASZ WYBÓR     

 1. 1.     Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy”

 

 1. 2.     Dane teleadresowe organizacji:
42-265 Dąbrowa Zielona pl. Kościuszki 30Tel. 34 3555-055

 

 1. 3.     Koordynator zadania:
Imię i nazwisko: Robert Witkowski
Numer telefonu: 501 784 737
Adres email: [email protected]
 1. 4.     Zespół realizujący zadanie.   Ile osób liczył zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję,  inną za organizację  spotkań i ich prowadzenie, kontakty z przedstawicielami urzędu gminy.
Zespół Opiekunów Projektu – liczy 5 osób. Członkami zespołu są:  radna Aleksandra Fuchs, dyrektor GOK Lilla Deska, sołtys Jerzy Orzeł, Wanda Tasarz i Robert Witkowski -członkowie Stowarzyszenia „Dąbrowiacy”

 

 1. 5.     Gmina, miejscowość, powiat oraz województwo objęte działaniami  akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Dąbrowa Zielona, gmina Dąbrowa Zielona, województwo śląskie

 

 1. 6.     Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego działania –  proszę o wpisanie)
„Miejsce dla wszystkich” – Dąbrowa Zielona

 

 1. 7.     Wybór  i rodzaj przestrzeni.  Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Co skłoniło Państwa do wyboru tej przestrzeni?  Jaki rodzaj przestrzeni był przedmiotem Państwa działań (boisko, plac miejski, plac zabaw, skwer itp.).
Przestrzeń została wybrana na zebraniu wiejskim w Dąbrowie Zielonej. Padło kilka propozycji, ale po dyskusjach i głosowaniu na końcu został wybrany teren koło boiska sportowego. Wybór ten został potwierdzony w czasie rozmów i ustaleń z mieszkańcami podczas festynów, Święta Samorządu Lokalnego i prowadzenia ankietowania. Za wyborem tego miejsca przemawia fakt możliwości korzystania z niego mieszkańców z całej gminy, a nie tylko Dąbrowy Zielonej.

 

 1. 8.      Współpraca z samorządem.  Czy samorząd aktywnie uczestniczył w realizacji zadania? Czy na początku realizacji zadania odbyło się spotkanie/wymiana korespondencji z przedstawicielem/mi gminy (wójtem/burmistrzem/prezydentem ) dotyczące współpracy?  Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, włączyli się w pracę nad przygotowaniem społecznej koncepcji zagospodarowania wybranej przestrzeni? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę współpracy?
Po podjęciu decyzji o przystąpieniu do tegorocznej akcji i stworzeniu grupy zwanej później Zespołem Opiekunów Projektu, od razu umówiliśmy się na spotkanie z panią Wójt.  Zostały ustalone zasady współpracy, padła deklaracja ze strony p. Marii Włodarczyk o udziale i wszelkiej możliwej pomocy dla nas. Ważną sprawą była chęć jej uczestnictwa we wszystkich organizowanych przez nas wydarzeniach związanych z akcją „Masz Głos, Masz Wybór, „(co znalazło potwierdzenie w jej obecności i aktywności na zebraniach wiejskich, Święcie Samorządu Lokalnego, festynach, gdzie prowadziliśmy ankietowanie i akcję informacyjną). Drugą osobą, która mocno się zaangażowała był przewodniczący Rady Gminy Adam Szkop. Dostaliśmy możliwość przedstawienia na sesji założeń obu realizowanych zadań, oraz relacji postępów na każdej następnej. Wiceprzewodnicząca Rady Ola Fuchs ( niezwykle aktywna członkini Zespołu Opiekunów Projektu) była najlepszą „łączniczką” z władzą uchwałodawczą. W Urzędzie Gminy mogliśmy również liczyć na opiekunkę sołectwa Dąbrowa Zielona Mieczysławę Kolan, Sekretarza Gminy Halinę Huras i kierownika ZGK Jarosława Dworaka. W trakcie trwania zadania nie spotkaliśmy się ani razu z odmową lub pobłażliwym traktowaniem ze strony jakiegokolwiek urzędnika. Nie sposób nie wspomnieć o Sołtysie Dąbrowy Zielonej. Jerzy Orzeł z wielkim zapałem przystąpił do ZOP, a potem z ogromnym zaangażowaniem uczestniczył w praktycznie każdym wydarzeniu kreowanym przez nas w ramach zadania. To on wraz z Radą Sołecką przedstawili propozycję współfinansowania zmian „Wspólnej Przestrzeni” z funduszu sołeckiego. No i instytucja, bez której nie byłoby możliwe zrealizowanie nawet części zadania – Gminny Ośrodek Kultury z dyr. Lillą Deską. Stanowił naszą bazę, centrum operacyjne i punkt dowodzenia, w którym mogliśmy bez przeszkód i praktycznie o każdej porze przygotowywać działania, korzystać z telefonu i internetu, spotykać się i wypracowywać niezbędne przedsięwzięcia i materiały. Co do samego procesu konsultacji „co, gdzie i jak?” należy wspomnieć o bardzo aktywnej roli Wójta – Marii Włodarczyk. Wysłuchiwała i urealniała propozycje, sama przedstawiała rozwiązania, zaproponowała sposób sfinansowania inwestycji, a po dojściu do porozumienia co do wyglądu i przeznaczenia terenu ogłosiła oficjalny konkurs na sporządzenie profesjonalnego planu przez architekta z ustalonymi przez mieszkańców założeniami. Życzymy wszystkim uczestnikom akcji „Masz Głos” takiej współpracy i pomocy ze strony władz samorządowych, jaka była naszym udziałem.

 

 1. 9.     Diagnoza przestrzenibadania przestrzeni, badania społeczne. Jeżeli wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.? Ilu mieszkańców uczestniczyło w badaniu, w jakim wieku? Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?

Jeżeli posiadają Państwo raport z badań/ zestawienie wyników proszę o przesłanie wersji elektronicznej  jako załącznik na adres: [email protected] lub wersję drukowaną na adres: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. Św. Katarzyny 5/3 87-100 Toruń 87-100 Toruń.

Badania wykonano w trakcie bezpośrednich rozmów z mieszkańcami podczas trzech festynów, Dnia Samorządności i Festiwalu Orkiestr Dętych. Przeprowadzono ankietę przez wolontariuszy z „Koła wolontariatu” przy Zespole Szkół w Dąbrowie Zielonej. Opracowane wyniki ankiety są dostępne w naszym profilu na stronie „Masz Głos”: https://www.maszglos.pl/2012/07/poznaliśmy-preferencje-mieszkańców/ .

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach,  mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach?

Badania wykonano w trakcie bezpośrednich rozmów z mieszkańcami podczas zebrań wiejskich, trzech festynów, Dnia Samorządności i Festiwalu Orkiestr Dętych. Przeprowadzono ankietę przez wolontariuszy z „Koła wolontariatu” przy Zespole Szkół w Dąbrowie Zielonej.

10. Współpraca z mieszkańcami nad przygotowaniem koncepcji zagospodarowania wybranej przestrzeni. Proszę przedstawić w punktach oraz  opisać, jakie działania podjęli Państwo, aby przygotować społeczną koncepcję zagospodarowania przestrzeni: spotkania z mieszkańcami, powołanie i praca Grupy Reprezentatywnej.

Zrezygnowaliśmy z powołania Grupy Reprezentatywnej. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Dąbrowy Zielonej (wszystkich jest ok.1000 osób) dotarliśmy do znacznej części  w różny sposób, pytając ich o zdanie.Pierwszym krokiem było zwołanie Zebrania Wiejskiego, na którym zostały przedstawione założenia akcji „Masz Głos, Masz Wybór” w wybranych przez Zespół Opiekunów Projektu zadaniach „Wspólna Przestrzeń” i „Dostępni Radni”.

Na zebraniu obecni mieszkańcy proponowali ich zdaniem najlepsze miejsca do przeprowadzenia zmian. Po długiej dyskusji obecni doszli do porozumienia i zdecydowaną większością głosów wybrali miejsce przy boisku sportowym w Dąbrowie Zielonej. Następnie padały propozycje co miałoby powstać na wybranym terenie w wyniku zmian. Każde zdanie zostało przez nas zanotowane. Poinformowaliśmy mieszkańców, że zostaną przeprowadzone ankiety na terenie sołectwa, które pozwolą zabrać głos także innym mieszkańcom. Został podany kontakt telefoniczny, mailowy i osobisty, gdzie mieszkańcy mogli zgłaszać wszystkie swoje propozycje.

Następnym krokiem było wykorzystanie wszelkiego rodzaju uroczystości, festynów i zgromadzeń do ankietowania i zbierania opinii. Robili to radni oraz wolontariusze w trakcie Święta Samorządu Lokalnego, Festiwalu Orkiestr Dętych i wszystkich festynów organizowanych z różnych okazji.

Po zebraniu danych Zespół Opiekunów Projektu opracował uzyskane wyniki.

W imieniu mieszkańców przekazaliśmy je pani Wójt.

Z założeniami ustalonymi na zebraniu wiejskim, bezpośrednich kontaktach  i w ankietach został ogłoszony przez Urząd Gminy konkurs na plan zagospodarowania wybranej przestrzeni.

Wyniki konkursu zostały przedstawione na kolejnym zebraniu wiejskim. Większość obecnych po zapoznaniu się z projektem zmian wyraziło dla niego swoją aprobatę, a drobne techniczne uwagi niektórych uczestników zostały wzięte pod uwagę przez nasze władze samorządowe. Następnie w drodze Uchwały Zebrania Wiejskiego zostały przeznaczone środki finansowe z Funduszu Sołeckiego na realizację tego zadania w wysokości 24 372,10 zł.

Ze względu na niemałe koszty, zebrani z satysfakcją przyjęli deklarację p. Wójt i przewodniczącego Rady Gminy o przeznaczeniu w przyszłorocznym budżecie środków na współfinansowanie tej wybranej przez nich inwestycji.

Do dnia dzisiejszego mieszkańcy dopytują o projekt, deklarują pomoc i żywo są zainteresowani jego realizacją. Cieszy nas fakt, że oprócz członków Zespołu Opiekunów Projektu, wszystkie prace na wybranym terenie będą przedmiotem uważnej obserwacji i dozoru ze strony mieszkańców. I tak to miało wyglądać!

 

Ilu mieszkańców  uczestniczyło w spotkaniach? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy? W przypadku powołania Grupy Reprezentatywnej (ile osób liczyła grupa, w jakim wieku, ile było kobiet, mężczyzn, czy członkami GR były dzieci, młodzież?

W pierwszym Zebraniu Wiejskim uczestniczyli mieszkańcy w liczbie 52. Wiek zróżnicowany, od 23 w górę. Mniej więcej po równo kobiet i mężczyzn. W drugim liczba mieszkańców wyniosła około 35 osób ( niestety lista była wyłożona na koniec spotkania, kiedy część osób już je opuściła). Zrezygnowaliśmy z powołania GR. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Dąbrowy Zielonej (wszystkich jest ok.1000 osób), dotarliśmy pytając o zdanie, do znacznej ich części.

 

Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę o podkreślenie poniższych stwierdzeń.

1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie).

11.Rezultaty. Z poniższej listy proszę zaznaczyć przez podkreślenie rezultaty, które udało się Państwo osiągnąć w związku z realizacja zadania „Wspólna Przestrzeń”. Proszę także o krótki opis 2-3 zdania wypracowanego rezultatu np. ile środków, na  jakie działania itp.

 • społeczna koncepcja zagospodarowania wybranej przestrzeni publicznej;
 • wnioski do budżetu gminy/miasta o zabezpieczenie środków na realizację części zaplanowanych działań;
 • zabezpieczenie środków na realizację części działań np. z funduszu sołeckiego, budżetu gminy;
 • umowa z gminą na użyczenie wybranego terenu;
 • przekazanie podsumowanie/raportu do urzędu gminy
 • inne (jakie?)

12.Promocja działań.  W jaki sposób informowaliście Państwo o swoich działaniach lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)? Czy udało nawiązać się trwałą współpracę z mediami np. w formie patronatu?

Jesteśmy współwydawcami lokalnej gazety „Nowiny z Gminy” i tam zamieszczaliśmy informacje na temat akcji, a poza tym: Strona internetowa Urzędu Gminy, Telewizja regionalna NTL Radomsko (objęła patronatem nasze działania). Prowadziliśmy też akcję słownego, bezpośredniego informowania o akcji poprzez zaprzyjaźnione osoby działające na różnych polach aktywności społecznej. W trakcie trwania Akcji wykorzystywaliśmy każdą okazję do kontaktu z mieszkańcami. Nasi wolontariusze, radni i członkowie stowarzyszenia byli obecni na wszystkich festynach, koncertach i imprezach masowych w Dąbrowie Zielonej.

 

13.Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami?  Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz  krótki opis na czym polegała współpraca?

Gminny Ośrodek Kultury, Gminne Koło Gospodyń Wiejskich, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Zespół Szkół w Dąbrowie Zielonej, Klub Sportowy „Dąbrowianka”, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Koło wolontariatu w Zespole Szkół w Dąbrowie Zielonej. 

14.Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w trakcie realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Niewątpliwym sukcesem jest aktywność mieszkańców Dąbrowy Zielonej w działaniach kształtujących decyzje władz samorządowych. Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu i zaangażowania z Ich strony. Bardzo jesteśmy zbudowani postawą i współpracą ze strony pani Wójt, większości Radnych (14 na 15), Sołtysa wraz z Radą Sołecką oraz pracowników urzędu. Tak naprawdę nie sama inwestycja była najważniejsza, ale pokazanie „jednej” i „drugiej stronie”, że współpraca i współdecydowanie przynosi tak naprawdę same korzyści.  Mieszkańcy i władze gminy w wyniku naszej współpracy z „Masz Głos, Masz Wybór” rozpoczęli proces, który prowadzi do coraz lepszej świadomości tych pierwszych, i coraz większej otwartości tych drugich. To dobrze wróży Naszej Gminie na przyszłość.

 

15. Jaka część zdania „Wspólna Przestrzeń” była dla Państwa najtrudniejsza? Dlaczego?

Niewątpliwie najcięższym zadaniem było (i wciąż jest) przekonanie mieszkańców, że ich zdanie się liczy i będzie brane pod uwagę przez władze lokalne, że współdecydowanie jest możliwe i potrzebne. Do momentu zebrania wiejskiego, na którym zobaczyli plan i zdecydowali o przekazaniu z funduszu sołeckiego części środków na jego realizację czuć było pewne niedowierzanie, przekonanie, „że skończy się jak zawsze” i „ i tak zrobią jak chcą”. Teraz większość osób biorących udział w naszych działaniach wierzy, że od nich też coś zależy. Wszystkie inne tzw. techniczne czynności to naprawdę „pikuś”.

16.Załączniki. Jeżeli do sprawozdania chcą dołączyć Państwo dodatkowe materiały dotyczące realizacji projektu: artykuły prasowe, fotografie, szkice  koncepcji zagospodarowania terenu proszę o przesłanie plików w wersji elektronicznej (spakowane np. w programie WinRar)  na adres [email protected] lub drukowanej na adres: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. Św. Katarzyny 5/3 87-100 Toruń.

 

17. Dodatkowe informacje:

– (czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak,  proszę o opis, jakie działania Państwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować?

– czy realizowali Państwo jesienne zadania: Urząd na Piątkę, Co się będzie  działo w naszej gminie? Jeżeli tak, proszę o skrócony opis wyników?

Dzień Samorządności, rozdawanie przez Radnych Karty Praw Mieszkańca, informowania o akcji „Masz Głos, Masz Wybór” przez Radnych i aktywnych członków instytucji wymienionych powyżej, które z nami współpracowały.

 

                                                                                                                                                                                              Sporządził: Robert Witkowski