Pomiń menu

XVIII Sesja rady Gminy Stara Biała

Dostępne Sesje Rady Gminy - od nowego 2013 roku będą umieszczane materiały wideo z każdej sesji.

XVIII Sesja rady Gminy Stara Biała
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.

http://youtu.be/Pu63gIEnwpI

7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 oraz ustalenie planów finansowych tych wydatków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2013-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na rok 2013.

1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3. Odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
4. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie złożonych wniosków,
5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2013 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące parków krajobrazowych.

http://youtu.be/P8SblxuDUBA

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w na terenie gminy Stara Biała
15. Wolne wnioski
16. Zakończenie posiedzenia

http://youtu.be/t_9SU3c3ZmY