Pomiń menu

Forum Rdzawka w OFOP

Uchwałą nr 1/2013 z dnia 01.01.2013 r.Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka zgłosiło akces do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie Uchwała została przyjęta jednogłośnie, po zakończonym procedowaniu w dniu 11.01.2013 dokumenty zostaną przesłane do OFOP-u. 14.01.2013 dokumenty zostały przesłane. 16.01.2013 dostaliśmy potwierdzenie odbioru. 23.01.2013 jest informacja Forum Rdzawka jest w OFOP. Jesteśmy pierwszą organizacją na Podhalu,która jest członkiem OFOP-u.

Misja OFOP

Budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia społeczeństwa obywatelskiego.

Celem Federacji jest dbanie o dobre otoczenie społeczno-prawne dla działalności III sektora. OFOP podejmuje inicjatywy w imieniu swoich Członków. Rozwój organizacji członkowskich wspierany jest poprzez działalnia na rzecz ich większej integracji oraz pomoc w budowaniu wizerunku.

Cele OFOP
Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz budowanie poczucia tożsamości trzeciego sektora.
Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji.
Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora i budowanie jego rzetelnego wizerunku.

Zadania OFOP
1. Stworzenie mechanizmów umożliwiających ocenę przestrzegania przez organizacje członkowskie standardów wynikających z istniejącej Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.
2. Zajmowanie stanowiska wobec budzących wątpliwości praktyk związanych z działalnością organizacji pozarządowych.
3. Propagowanie standardów działań, w tym szczególnie dotyczących ich jakości i efektywności,w środowisku organizacji pozarządowych.
4. Tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń, jak i zasobów, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań.
5. Prowadzenie prac na rzecz zmian legislacyjnych istotnych dla środowisko organizacji pozarządowych.
6. Zbieranie informacji dotyczących relacji trzeciego sektora z administracją publiczną, szczególnie tych, które są istotne dla praktycznej realizacji zasady pomocniczości.
7. Zbieranie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
Inicjowanie prac na rzecz budowania rzetelnego wizerunku trzeciego sektora.
8.Przygotowywanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych.
9. Prowadzenie prac na rzecz animowania aktywności obywatelskiej.
10.Rozwiązywanie konfliktów i działania mediacyjne.

http://ofop.eu/

Mateusz Wójtowicz

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka