Pomiń menu

Zgierskie porozumienie o współpracy

1 lutego 2013 r. w sali obrad Urzędu Miasta Zgierza zostało podpisane „Porozumienie o współpracy” pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a 15 zgierskimi organizacjami pozarządowymi.

To efekt wielu spotkań Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza, wypracowującej standardy współpracy z władzami lokalnymi, i zaangażowania łódzkiego Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” , które przez ostatni rok uczestniczyło w pracach nad porozumieniem oraz tworzeniem wskaźników realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013”.
W imieniu Miasta Zgierza porozumienie podpisała Prezydent Iwona Wieczorek. Wśród sygnatariuszy są m.in. organizacje działające w Radzie Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza: Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, Fundacja „Twórczy Aktywni”, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG, Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie Kameleon, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba, Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „Centrum”, Liga Kobiet Polskich Koło w Zgierzu, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Upośledzonych Koło w Zgierzu, Polski Związek Niewidomych Koło w Zgierzu.
Choć zapisy dokumentu obrazują stan już istniejący, to uroczyste podpisanie porozumienia podkreśla wolę budowania dialogu i partnerskich relacji władz lokalnych Zgierza z organizacjami pozarządowymi. Strony porozumienia zadeklarowały otwartość i gotowość do wspólnego tworzenia i realizowania projektów dla podniesienia jakości życia mieszkańców. Współpraca pozwala skuteczniej rozwiązywać lokalne problemy i budować społeczeństwo obywatelskie, w myśl zasady „razem można więcej”.