Pomiń menu

sprawozdanie cząstkowe

sprawozdanie z dotychczasowych działań

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE
akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013
Zadania Inicjatywa Lokalna

1. Nazwa organizacji:
Nieformalna grupa sąsiedzka, inicjatywa „Fontanna, która chce być fontanną”
2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego:
27 czerwca 2013
3. Telefon kontaktowy:
607444008
4. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):
Iza Desperak, 607444008, [email protected]
5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Łódź
6. Czy w gminie podjęta jest uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?
tak
7. Jakie kroki zostały przez Was podjęte w celu podjęcia uchwały przez Radę Gminy/Miasta
żadne, podjęta 2 lata wcześniej
8. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje): •
9. nie zawarliśmy formalnego partnerstwa, ale współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 35 przy ul. Tybury oraz jednym z członków Rady Osiedla
10. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu do akcji:
– samoorganizacja, decyzja o podjęciu działań ,zgłoszenie się do akcji,
– udział w szkoleniu,
– przygotowanie pikniku sąsiedzkiego w ramach corocznego pikniku szkolnego poświęconego w tym roku zdrowemu stylowi życia, wydrukowanie plakatów informujących o pikniku i ulotek informujących o inicjatywie, zamówienie poczęstunku, przygotowania stosika, stolika, parasola, krzeseł, kubków i. t. p.
– udział w pikniku 14 czerwca: informowanie o inicjatywie, pozyskiwanie popierających a także deklarujących udział w pracach remontowych stanowiących udział własny mieszkańców w inicjatywie, szersza integracja mieszkańców, pozyskanie informacji o historii kontaktu, i kontaktu z członkiem Rady Osiedla, który przekazał przygotowaną wcześniej dokumentację wraz z kosztorysem prac planowanych w 2004 roku. Efektem pikniku było kolejne spotkanie 23 czerwca, na którym podsumowaliśmy to, co się udało zrobić i sfinalizowaliśmy kształt wniosku inicjatywy lokalnej. Dodatkowym i nieplanowanym efektem była samoorganizacja mieszkańców w działania w ramach Budżetu Obywatelskiego, które akurat w tym czasie w Łodzi były promowane. Rozdaliśmy też ulotki z Kartą Praw Mieszkańca i wykorzystaliśmy plakaty otrzymane na szkoleniu
– złożenie wniosku 27 czerwca
11. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.):
W przygotowaniu pikniku bezpośredni udział brało 7 osób, 15 osób zadeklarowało udział w pracach remontowych, 2 osoby zgłosiły się do firmowania wniosku
12. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w niezaangażowane: •żadne władze nie brały udziału w naszych działaniach, z wyjątkiem jednej osoby z Rady Osiedla, czyli jednostki pomocniczej,
13. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.
– najpierw odbyło się wiele nieformalnych rozmów sąsiedzkich – na ławce, w sklepie, przy skwerku
– Pierwsze zwołane spotkanie – piknik 14 czerwca, nasza grupa organizowała nasze stoisko sąsiedzkie piknik szkolny, na którym gościliśmy organizowała SP 35, przyszło ponad 100 mieszkańców
– Drugie spotkanie 23 czerwca, pod fontanną, przyszło 15 osób

14. Do kiedy planujecie Państwo złożenie wniosku do Gminy/Miasta o realizację inicjatywy lokalnej ?
27 czerwca 2013

15. Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to, jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?
nie
16. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Ogromny entuzjazm mieszkańców wobec idei reaktywacji fontanny, nieco mniejszy udział deklaracji włączenia się w działania, pochlebny artykuł w lokalnej Gazecie Wyborczej
17. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie)

1 2 3 [ 4 ] 5

18. Uwagi, dodatkowe informacje:
Dość ważny wydaje się podkreślenie że nasza inicjatywa dotyczy reaktywacji fontanny, która została zbudowana w czynie społecznym przez mieszkańców przy współpracy ówczesnych władz miasta, po półwieczu powtarzamy ten pomysł na sąsiedzko-miejskie działanie