Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe – Puławy – wspólna przestrzeń

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓLNA PRZESTRZEŃ 2013 W RAMACH XI AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE
Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓLNA PRZESTRZEŃ 2013
W RAMACH XI AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR

Nazwa organizacji:
Nieformalna grupa młodzieży, Urząd Miasta Puławy

Dane teleadresowe organizacji:
Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy

Koordynator zadania (imię, nazwisko, email):
Anna Tarka, 81 880 45 46, [email protected]

Zespół realizujący zadanie. Ile osób liczy zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję, inną za organizację spotkań i ich prowadzenie.
Społeczną inicjatywę modernizacji skateparku przy ul. Niemcewicza podjęła puławska młodzież korzystająca ze skateparku. Za realizację zadania ze strony Urzędu Miasta Puławy odpowiada Wydział Edukacji i Sportu oraz Biuro Zieleni Miejskiej.

Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Miasto Puławy

Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego działania, to proszę o wpisanie)
Jak powinien wyglądać skatepark w Puławach?

Wybór przestrzeni. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Dlaczego wybrano tę przestrzeń?
Skatepark w Puławach funkcjonuje już od dawna. Kiedyś był jedynym streetowym skateparkiem w Polsce. Teraz młodzież nadal chce korzystać z tej przestrzeni. Młodzi ludzie zwrócili się do Urzędu Miasta Puławy z prośbą o zmodernizowanie tego miejsca i dostosowanie go do obecnych potrzeb.

Struktura przestrzeni. Czy wybrany obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub został ujęty w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania? Jeżeli tak, to jakie funkcje przeznaczono dla tego terenu w powyższych dokumentach planistycznych.
Wybrany obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Podstawowym przeznaczeniem tego terenu są obiekty sportu i rekreacji.

Opis przestrzeni. Jak w chwili obecnej wygląda wybrany teren? Co znajduje się w najbliższym otoczeniu np. – szkoła, jezioro, sklepy, węzeł przesiadkowy?
Obecnie na terenie skateparku (dawnego Ogródka Jordanowskiego) znajdują się metalowe urządzenia do jazdy na deskorolkach, rowerach i rolkach. W otoczeniu znajdują się: zespół boisk szkolnych, Szkoła Podstawowa, Hospicjum, las miejski, osiedle bloków wielorodzinnych.

Dyskusja nad kształtem i funkcją puławskiego skateparku rozpoczęła się jeszcze w 2012 roku. Odbyły się dwa spotkania dotyczące realizacji zadania. Wzięły w nich udział osoby, dla których odbudowa skateparku ma znaczenie. Najistotniejszymi grupami w procesie odtwarzania tej przestrzeni są: młodzież jeżdżąca na rolkach, mieszkańcy przylegających osiedli, inwestor – Urząd Miasta Puławy, przedstawiciele Rady Miasta Puławy. W spotkaniach brali także udział przedstawiciele firm specjalizujących się w urządzaniu tego typu terenów. Spotkania miały charakter otwarty i przebiegały w pozytywnej atmosferze. Zebrana młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w rozmowach. Po prezentacjach poszczególnych firm, które dotyczyły możliwości technologicznych urządzeń instalowanych w skateparku były dyskusje nad proponowanymi rozwiązaniami. Młodzież miała konkretne, wspólnie opracowane wytyczne oraz przygotowany własny projekt koncepcyjny. Przy tworzeniu skateparku uwzględnili obecne ukształtowanie i powierzchnię terenu zagospodarowując go koniecznymi w ich odczuciu urządzeniami. Pojawiło się wiele elementów jakie można spotkać na ulicach, jak murki, schody, barierki, a także rampy czy elementy do akrobacji. Skaterzy tworząc koncepcję uwzględnili poszczególnych użytkowników terenu i proporcjonalnie zagospodarowali go w sprzęty ilościowo odpowiadające liczebności grup. Obecnie grupa młodzieży pracuje nad kolejnym działaniem dotyczącym puławskiego skateparku z zamiarem przygotowania i złożenia wniosku do budżetu obywatelskiego na 2014 rok.

Współpraca z władzami samorządowymi. Czy odbyło się spotkanie z wójtem/burmistrzem/prezydentem dotyczące realizacji zadania i współpracy władzy lokalnej z Państwa organizacją/grupą nieformalną. W jakiej atmosferze odbyło się spotkanie? Czy zadeklarowano współpracę i aktywny udział w realizacji zadania np. udział w spotkaniach z mieszkańcami? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę.

Diagnoza przestrzeni – badania przestrzeni, badania społeczne. Jeżeli wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.?
1) Przeprowadzono ankietę „Jak powinien wyglądać skatepark w Puławach?” Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące tego, co powinno być na terenie parku i czego nie powinno być.
2) Wszelkie uwagi, propozycje zagospodarowania terenu skateparku można było przesyłać do Biura Zieleni Miejskiej na adres [email protected]

Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?
1 ankieta

Ankietowanie na spotkaniu w Urzędzie Miasta Puławy
W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach, mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach?

Otwarte spotkanie, dyskusja z mieszkańcami oraz władzą lokalną. Jeżeli spotkanie już się odbyło to proszę opisać jego przebieg oraz podać informację, czy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych (wójt/burmistrz/prezydent, przedstawiciele rady gminy, sołtys itp.)
Dyskusja nad kształtem i funkcją puławskiego skateparku rozpoczęła się jeszcze w 2012 roku. Odbyły się dwa spotkania dotyczące realizacji zadania. Wzięły w nich udział osoby, dla których odbudowa skateparku ma znaczenie. Najistotniejszymi grupami w procesie odtwarzania tej przestrzeni są: młodzież jeżdżąca na rolkach, mieszkańcy przylegających osiedli, inwestor – Urząd Miasta Puławy, przedstawiciele Rady Miasta Puławy. W spotkaniach brali także udział przedstawiciele firm specjalizujących się w urządzaniu tego typu terenów. Spotkania miały charakter otwarty i przebiegały w pozytywnej atmosferze. Zebrana młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w rozmowach. Po prezentacjach poszczególnych firm, które dotyczyły możliwości technologicznych urządzeń instalowanych w skateparku były dyskusje nad proponowanymi rozwiązaniami. Młodzież miała konkretne, wspólnie opracowane wytyczne oraz przygotowany własny projekt koncepcyjny. Przy tworzeniu skateparku uwzględnili obecne ukształtowanie i powierzchnię terenu zagospodarowując go koniecznymi w ich odczuciu urządzeniami. Pojawiło się wiele elementów jakie można spotkać na ulicach, jak murki, schody, barierki, a także rampy czy elementy do akrobacji. Skaterzy tworząc koncepcję uwzględnili poszczególnych użytkowników terenu i proporcjonalnie zagospodarowali go w sprzęty ilościowo odpowiadające liczebności grup. Obecnie grupa młodzieży pracuje nad kolejnym działaniem dotyczącym puławskiego skateparku z zamiarem przygotowania i złożenia wniosku do budżetu obywatelskiego na 2014 rok.

Ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy?
75 osób, w tym 14 kobiet i 61 mężczyzn. Grupa składała się w większości młodych osób.

Promocja działań. W jaki sposób informujecie Państwo o swoich działaniach lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)?
– Strona internetowa www.um.pulawy.pl
– facebook
– Plakaty
– ulotki dostarczane do każdego domu
– usługa sms
– lokalna telewizja i prasa

Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami? Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis na czym będzie polegać współpraca?
Tak, nawiązana została współpraca z grupą skaterów z Lublina.

Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Przejęcie inicjatywy przez grupę młodych ludzi utożsamiającą się z miejscem, które chce zmienić.

Święto Samorządu Lokalnego przybrało w tym roku formę Święta Dzieci.
20 czerwca 2013 roku z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta Puławy Zbigniewa Śliwińskiego zorganizowane zostało Święto Samorządu i Dzieci w Puławach. Na zmodernizowanym miejskim stadionie wszyscy rywalizowali w wielu zabawnych konkurencjach sportowych. Do zabawy zaproszeni zostali uczniowie puławskich szkół podstawowych, radni Młodzieżowej Rady Miasta, radni Rady Miasta Puławy i urzędnicy miejscy. Zabawy było co nie miara, bo w piękny upalny dzień okazało się, że radni i urzędnicy to nie ubrani w garnitury ponuracy, ale to ludzie, którzy wcale nie zapomnieli co to znaczy zdrowo się bawić. Były więc wyścigi z jajkiem, z woreczkiem na głowach, przeciąganie liny, skoki na skakance i inne zabawne konkurencje. Nikt nie miał żadnych forów – ani dzieci ani dorośli – przecież jesteśmy jednym samorządem. A na koniec dla wszystkich słodycze.