Pomiń menu

SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013 Zadania Inicjatywa Lokalna

SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013 Zadania Inicjatywa Lokalna

1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo-Pieńkówko „Razem lepiej”
2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 30.06.2013
3. Telefon kontaktowy: 698735814 lub 59 810 9291
4. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail): Teresa Rysztak, [email protected]
5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Gmina Postomino, przede wszystkim wieś Pieńkowo, ale także inne miejscowości naszej gminy.
6. Czy w gminie podjęta jest uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej? Nie
7. Jakie kroki zostały przez Was podjęte w celu podjęcia uchwały przez Radę Gminy/Miasta
Odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy oraz przewodniczącą Rady Gminy Postomino, zgłoszony został problem, jesteśmy na etapie przygotowania uchwały.
8. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :
Zostało zawarte partnerstwo i współpraca między Stowarzyszeniem a:
– Gminą Postomino,
– Centrum Kultury i Sportu w Postominie,
– Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Postominie,
– Szkołą Podstawową w Staniewicach.
9. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu do akcji :
-Spotkanie z przedstawicielami samorządu lokalnego: wójtem, przewodniczącą Rady Gminy i radnymi,
– Rozmowa na temat akcji MG/MW, inicjatywy lokalnej i braku uchwały na w/w temat,
– Zrealizowano działanie inauguracyjne akcji lokalny festyn pn. „Zochy Gospochy”, na którym odbyło się spotkanie z wójtem Januszem Bojkowskim; mieszkańcy mieli możliwość rozmowy z nim, ponieważ wójt był w tym czasie tylko do dyspozycji zgromadzonych mieszkańców, co zadeklarował publicznie. Radna Emilia Foryś rozdała materiał „Karta praw mieszkańców”, wysłuchała też kilka uwag, rozdała też długopisy z logo akcji – zachęcając zgromadzonych do spotkań ze swymi radnymi.
-Odbyło się spotkanie z mieszkańcami Staniewic, gdzie również wręczono „Karty…”, przedstawione zostały założenia i idea akcji MG/MW, ze szczególnym uwzględnieniem Inicjatywy Lokalnej, jako możliwości wpływu na to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu.
10. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.):
Osoby – uczestnicy ze stowarzyszenia – 15 osób, samorządowcy -5 osób,
11. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane:
Wójt Gminy Postomino –Janusz Bojkowski
Wicewójt Gminy Postomino Adam Drapała
Sekretarz Gminy – Marzanna Kołodziej
Skarbnik Gminy – Anna Kalinowska
Przewodnicząca Rady Gminy- Jadwiga Krakowska
Radni: Emilia Foryś, Adam Przybylski, Daniel Pakos
12. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.

1. Festyn „Zochy Gospochy” – 17.05.2013 w Postominie, temat – prezentacja nowoczesnej kobiety wiejskiej jako gospodyni, pani domu, osoby mającej wiele zainteresowań i pasji, interesującej się sprawami lokalnymi i działaniami na rzecz lokalnego rozwoju, w tym m. in. Prezentacja akcji „MG/MW” ; organizatorem było Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo –Pieńkówko „Razem lepiej”, udział wzięło ok. 100 mieszkańców gminy Postomino.
2. Spotkanie z mieszkańcami Staniewic – 27.05.2013 w Staniewicach. Temat – Poznajmy się sąsiedzi, zachęcenie do udziału w działaniach na rzecz rozwoju lokalnego, spotkanie z sołtysem, radą sołecką, radną gminną i radnym powiatowym, dyrekcją szkoły. W programie m.in. informacja o akcji MG/MW – co to jest inicjatywa lokalna? Wręczono kartę praw i obowiązków mieszkańca i inne gadżety.
13. Do kiedy planujecie Państwo złożenie wniosku do Gminy/Miasta o realizację inicjatywy lokalnej ? W lipcu.
14. Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?
Jeszcze nie, ale mamy zamiar podczas gminnych dożynek skorzystać z materiałów przesłanych w ramach akcji MG/MW. Chcemy przeprowadzić konkurs na „Super Mieszkańca” – oczywiście dostosowując do naszych realiów, a także przeprowadzić wśród młodzieży grę terenową pn. „Znam swoją gminę”. W lipcu – ponieważ mamy wybory uzupełniające do Rady Gminy –wykorzystamy plakaty zachęcające do wzięcia udziału w wyborach (zostało nam kilka z wcześniejszej akcji MG/MW).
15. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?”
16. Spotkanie przedstawicieli władz samorządowych z miejscową ludnością podczas festynu „Zochy Gospochy” i możliwość rozmowy na temat lokalnych problemów.

17. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 4 5

18. Uwagi, dodatkowe informacje: