Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013 Zadania Inicjatywa Lokalna

Warszawa, 2013 06 30 Sprawozdanie cząstkowe akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013 Zadania Inicjatywa Lokalna

 

Do działań w ramach inicjatywy lokalnej akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013 zgłosił się Samorząd Mieszkańców Osiedla Grochów Północny, ul. Grochowska 127 m. 2, 04-148 Warszawa
telefon: 226103138; 224652069 (drugi i ostatni wtorek miesiąca 19oo)
adres elektroniczny: [email protected]

Osoba do kontaktu: Renata Zatorska, przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Grochów Północny;
kontakt j.w.

Akcją „Masz Głos, Masz Wybór” objęte jest Osiedle Grochów Północny w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

W Warszawie nie została jeszcze podjęta uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej. W trakcie opracowania jest uchwała, której przyjęcie planowane jest przez Radę m.st. Warszawy – 12 września albo 3 października 2013 roku. Opublikowanie ostatecznej wersji programu planowane jest na stronie www.ngo.um.warszawa.pl – wrzesień – październik 2013 roku. Wydruk broszury z programem – październik 2013 roku.

„UCHWAŁA NR …./…./2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia …….. 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. )) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program współpracy m.st. Warszawy w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: (…)

7) inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to złożenie przez mieszkańców m.st. Warszawy, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wniosku o realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19b-19h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; (…)

§ 19. Miasto może, w ramach inicjatywy lokalnej, zawrzeć z organizacją umowę na realizację zadania publicznego i przekazać jej na czas trwania tej umowy materiały konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa uchwała nr …/…./2013 Rady m.st. Warszawy z dnia ………2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. U. Woj. Maz. poz. ….). (…)

§ 32. 1. Na realizację programu planowana jest kwota, określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013-2042, nie większa niż 300 000 000 złotych, w tym w części dotyczącej zlecania realizacji zadań publicznych w ramach konkursów ofert i małych grantów nie więcej niż 140 000 000 złotych”

Samorząd Osiedla Grochów Północny współpracuje przy realizacji dwóch zgłoszonych akcji: „Zerwij komercyjną ulotkę!” i „Wywieś flagę w swoim oknie” z dwoma stowarzyszeniami: Stowarzyszeniem Promocji Grochowa i grupą „Młodzi Patrioci”. Podczas akcji „Wywieś flagę w swoim oknie współpracujemy też z czterema placówkami, gdzie prowadzona jest akcja:
Szkołą Podstawową Nr 141 im. Henryka Sucharskiego; ul. Szaserów 117 w Warszawie
Gimnazjum nr 22. im. gen. Piotra Szembeka ; ul. Boremlowska 6/12,
Szkołą Podstawową nr 215 im. Piotra Wysockiego; ul. Kwatery Głównej 13,
XXIII LO im. Marii Skłodowskiej Curie; ul. Naddnieprzańska 2/4 w Warszawie

W prowadzenie akcji zaangażowani są radni osiedla Samorządu Mieszkańców Grochów Północny (w tym radny Dzielnicy Praga Południe, Pan Marek Borkowski) oraz wszystkie chętne osoby podejmujące współpracę (14 osób).

Planujemy podczas pikniku organizacji pozarządowych naszej dzielnicy (zrzeszonych w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego), który odbędzie się 14 września 2013r na Placu gen. Szembeka spopularyzować nasze działania poprzez rozdawanie ulotek informacyjnych i zapraszanie mieszkańców Grochowa i Gocławka do kontaktu z Radą oraz włączenia się w akcję.

Do końca lipca planujemy złożenie wniosku do Burmistrza Pragi Południe o pomoc w nagłośnieniu akcji „Zerwij komercyjną ulotkę” na stronie Urzędu Dzielnicy (w zakładce Rad Osiedli albo DKDSu)

Nie realizowaliśmy Święta Samorządu Lokalnego. Planujemy element bezpośredniego kontaktu radnych Dzielnicy z mieszkańcami włączyć jako część propozycji przy naszym stoisku podczas Południowopraskich Prezentacji (14 września 2013r, Plac gen. Szembeka). Szczegóły są w trakcie dopracowania.

Podjęliśmy następujące działania:
– dzień zrywania ulotek: 30 maja w godzinach 10-14oo. Oczyściliśmy z ulotek latarnie na 4 ulicach Grochowa;
– permanentnie zrywamy (każdy z 14stu radnych Osiedla) nielegalne reklamówki wokół naszych domów;
– wywiesiliśmy plakat informujący o akcji w oknie Rady Osiedla, ul. Grochowska 127;
– akcję „Zerwij komercyjną ulotkę” oraz „Wywieś flagę w swoim oknie” popularyzujemy na naszej stronie na Facebooku;
– akcję „Zerwij komercyjną ulotkę” popularyzujemy bardzo skuteczną w społeczności lokalnej tzw „pocztą pantoflową”.

Największym osiągnięciem w dotychczasowej realizacji inicjatywy lokalnej „Zerwij komercyjną ulotkę” jest dla nas rosnąca popularność akcji i pozytywne zachowania mieszkańców. Nie tylko na Grochowie, ale w całej Warszawie spotykamy przypadki zrywania ulotek zaklejających przystanki i latarnie. Zarówno seniorzy jak młodzi ludzie wykrorzystują czas np. oczekiwania na autobus zrywając nielegalne ogłoszenia.

Podczas zrywania ulotek spotykamy się z bardzo przyjaznymi reakcjami przechodniów. Chwalą nas i okazują pozytywne zainteresowanie.

Akcja „Wywieś flagę w swoim oknie” ma charakter doroczny: odbywa się w ostatni roboczy dzień przed Świętem Niepodległości. Polega na rozdaniu dzieciom idącym do szkoły biało czerwonych chorągiewek.

Renata Zatorska
Przewodnicząca Zarządu Rady
Osiedla Grochów Północny