Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania Zróbmy to Razem! w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania Zróbmy to Razem! w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013

 

 1. Nazwa organizacji:

Fundacja Aktywne Centrum Edukacji  Uniwersytet  otwarty dla każdego

 1. Dane teleadresowe organizacji:
[email protected]  Tel .515496617

 

 1. Koordynator zadania (imię, nazwisko, dane kontaktowe):

Ewa Kaczmarczyk [email protected]

 1. Zespół realizujący zadanie (ile osób liczy zespół? czy podzielono się funkcjami: np. wybrano koordynatora, osobę odpowiedzialną za promocję, inną za organizację spotkań etc.)

Zespól liczy 12 osób najbardziej zaangażowanych w poszczególne działania

 

 1. Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Gmina Radomsko, miasto Radomsko, województwo łódzkie

 1. Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie nazwę swojego działania)
Twórca i społeczność w przestrzeni Radomska
 1. Wybór sprawy – w jaki sposób dokonano wyboru danej kwestii, np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? dlaczego wybrano tę przestrzeń?
Sprawa  – pomysł  została narodzony już  dużo wcześniej, teraz tylko poprzez przeprowadzenie ankiety sondażowej wśród mieszkańców dzielnicy upewniliśmy się że nasz pomysł był trafny co potwierdziły wyniki ankiety.   Jest to teren w samym centrum

Radomska   to znaczy urzędy , szpital , przychodnie znajdujące się w mieście .Nasz pomysł jest możliwością  do ,,otwarcia,,  w przestrzeni dzieł twórców dla społeczności

 1. Struktura instytucji/miejsca, którym się zajmujecie (pod kogo bezpośrednio podlega instytucja/miejsce? jaką ma strukturę wewnętrzną, z którą będziecie współpracować?)

Zostały już przeprowadzone   rozmowy i złożone pisma do urzędu miasta Radomsko , starostwa powiatowego , szpital , przychodni

 1. Opis instytucji/miejsca/kwestii (jakie obecnie panują warunki angażowania mieszkańców w sprawę, którą się zajmujecie? W jakim stopniu mogą oni tworzyć program instytucji/decydować o sprawie?)
W  urzędach i innych instytucjach  są  puste ściany , które proszą się o wywieszenie prac twórców

 

 1. Współpraca z partnerami.  Czy odbyło się spotkanie z wójtem/burmistrzem/prezydentem dotyczące realizacji zadania i współpracy władzy lokalnej z Waszą organizacją/grupą? w jakiej atmosferze odbyło się spotkanie? czy zadeklarowano współpracę i aktywny udział w realizacji zadania, np. udział w spotkaniach z mieszkańcami? czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę? Czy udało sie nawiązać współpracę z innymi partnerami- np. organizacjami pozarządowymi, biznesem?

Zostały już przeprowadzone   rozmowy i złożone pisma do urzędu miasta Radomsko , starostwa powiatowego , szpital , przychodni

12. Diagnoza lokalna (czy wykonano diagnozę sprawy? jakie narzędzia badawcze zostały użyte? np. sondaż, ankieta, akcja animacyjna, inne (jakie) itp.?

Sprawa  została poddana badaniu społecznemu poprzez ankietę i rozmowy, zastosowanie tablicy z wlepkami.

Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?

raz zostały przeprowadzone ankiety , oraz jeden raz została zastosowana tablica wlepek.

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie
na ulicach,  mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki
z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej, np.
w sklepach, przychodniach, szkołach?

Ankieta została przeprowadzona podczas festynu i Dni Radomska
 1. Otwarte spotkanie, dyskusja z mieszkańcami oraz władzą lokalną (czy odbyło się otwarte spotkanie/debata z mieszkańcami? jaki był charakter spotkania? jak o nim informowano? czy
  w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych – wójt/burmistrz/prezydent, przedstawiciele rady gminy, sołtys itp.?
Jeszcze się nie odbyło.

 

Ilu mieszkańców  uczestniczyło w spotkaniu? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy?

 1. Promocja działań (w jaki sposób, jakimi kanałami i za pomocą jakich nośników informujecie o swoich działaniach lokalną społeczność: prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne – jakie?)
Promocja odbywała się przez plakaty , ulotki poczta pantoflowa czyli szeptany marketing
 1. Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami?  Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz  krótki opis na czym będzie polegać współpraca/partnerstwo?
Szpitalem

Starostwem powiatowym

Urzędem miasta

Przychodniami

Aptekami

Społeczna Akademia Nauk

Stowarzyszeniem literackim Ponad

 1. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania
  w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013?
 1. Dodatkowe informacje: czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego? jeżeli tak, proszę opisać jak wyglądał ten dzień? Inne dodatkowe informacje, nieujęte wcześniej.
Największym naszym sukcesem w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos , Masz Wybór  jest zorganizowanie ramek do oprawy prac twórców  jak i  szybkie nawiązanie współpracy z artystami

 I z urzędami  oraz sponsorami

 zrobmy to razem m-2013