Pomiń menu

Inicjatywa lokalna w Rabce- pierwsze podejście.

24 września 2013 złożyliśmy propozycje do programu współpracy na 2014. Jedną z propozycji była inicjatywa lokalna.

24 września 2013 złożyliśmy propozycje do programu współpracy na 2014. Jedną z propozycji była inicjatywa lokalna.

Wnioski i propozycje do Programu Współpracy na 2014 rok.

 Program Współpracy 2014 gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi jest lokalną  konstytucją  współpracy. Cieszy otwartość samorządu i jednostek organizacyjnych na współpracę z organizacjami, które stanowią ważny element naszej gminy, którego nie da się pominąć.

Liczne organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury i sportu, są cennymi ambasadorami naszej gminy i mieszkańców. Większość osób ,które działa w organizacjach czyni to społecznie i poza godzinami pracy. W dalszym rozwoju naszej gminy i współpracy ważne będzie przełamanie wzajemnych stereotypów obciążających JST i NGO.

Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia, konsultacje społeczne programu współpracy są dobrą okazją do zgłoszenia propozycji.

 1.Propozycja Cele Programu § 3. Pkt. 2 i)

Pkt. 2 i)  Włączenieorganizacji w proces budowania marki Rabka-Zdrój

Uzasadnienie: Na podstawie § 12. Pkt. 2 obecnego programu a także, że gmina Rabka-Zdrój dla wszystkich organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy jest najważniejszym obszarem działań, warto wspierać budowę marki naszej gminy także przez organizacje pozarządowe.

 2 . Propozycja Formy współpracy i sposób realizacji programu § 7. pkt 1. a) finansowe

inicjatywa lokalna (po przyjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta)

Uzasadnienie : Na podstawie art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie(Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536)

– oddania w najem na preferencyjnych warunkach należących do Miasta lokali użytkowych organizacjom na cel prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego;

Uzasadnienie : Na terenie naszej gminy występuje ta forma współpracy, warto ją dookreślić w programie współpracy.  A także na podstawie art. 24 pkt.2, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie(Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536)

 -W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.) Gmina może zlecić organizacjom realizację zadań publicznych z pominięciem trybu konkursu ofert.

Uzasadnienie: Według Regulaminu Organizacyjnego Urzędu § 9 pkt.1. Burmistrz jest z urzędu szefem Obrony Cywilnej. Warto wzmocnić kompetencję burmistrza w zakresie obrony cywilnej, także w kontekście organizacji pozarządowych. I włączyć organizacje  do obrony cywilnej według Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego.

3. Propozycja Formy współpracy i sposób realizacji programu § 7. pkt 1. b) niefinansowe

wsparcie kampanii promocyjnej organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% z podatku

Uzasadnienie: Organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymania 1% z podatku pełnią szczególną rolę na terenie naszej gminy, warto ich w tym wspomóc poprzez instrumenty promocyjne gminy.

4. Propozycja Formy współpracy i sposób realizacji programu § 7 pkt.1  c) inne formy współpracy

Organizacje mogą za pośrednictwem urzędu nawiązywać kontakty z przedstawicielami organizacji i instytucji z miast, z którymi gmina ma zawarte porozumienia o współpracy.

Uzasadnienie: Gmina Rabka-Zdrój współpracuje z czterema miastami partnerskimi, warto w tą współpracę włączyć także organizacje pozarządowe. Przyniesie to ożywienie współpracy i wymianę doświadczeń. Gminne organizacje pozarządowe mają wiele do zaoferowania zagranicznym partnerom.

-Urząd  może przekazywać organizacjom materiały promocyjne dotyczące miasta Rabka-Zdrój   

Uzasadnienie: Ta forma współpracy też już funkcjonuje, warto ją dookreślić. Przykładem wykorzystania było badanie opinii na temat Rabczańskiego parku , przez Rabczański Uniwersytet III Wieku , podczas wydarzenia były kolportowane materiały o Rabce-Zdrój.     

– zawieranie porozumień o współpracy

Uzasadnienie: Ta forma współpracy też już funkcjonuje, warto ją dookreślić. Przykładem jest umowa Rabka-Zdrój przyjazna seniorom (nr. PKiS.033.1.2013 z dnia 04.01.2013) zawarta , przez Rabczański Uniwersytet III Wieku z gminą Rabka-Zdrój w kwestiach polityki senioralnej.

Mateusz Wójtowicz