Pomiń menu

Milion w Puławach podzielony

Sprawozdanie końcowe z zadania Budżet obywatelski

Sprawozdanie końcowe
(do 15 grudnia 2013)
z zadania:
Budżet osiedlowy
w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór

Część I.
1. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, mail):
Anna Maj, tel. 81 458 61 85, 691 750 222
[email protected]
2. Nazwa i dane teleadresowe organizacji:
Uczniowski Klub Sportowy „Bursa – Puławy”, 24-100 Puławy, ul. Wojska Polskiego 7, tel. 81 886 37 05
3. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Miasto Puławy
4. Data przesłania sprawozdania:
13.12.2013
Część II.
5. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu do akcji:
(np. – informowanie władze, mieszkańców o realizowaniu zadania – spotkanie, maile, telefony?
– partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje)?
– zorganizowanie spotkania w ramach akcji: data spotkania/ jaki charakter miało spotkanie (panel, debata, szkolenie itp.)/ gdzie odbyło się spotkanie/ jak informowano o spotkaniu (plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie lokalnej itp.)/ kogo zaproszono na spotkanie/ kto wziął udział w spotkaniu (władze, urzędnicy, mieszkańcy itp.)/ ile osób wzięło udział w spotkaniu)

– 25 października 2012 Rada Miasta Uchwałą Nr XXVI/267/12 powołała doraźną Komisje ds. Budżetu Obywatelskiego,

– 25 kwietnia 2013 przyjęto Uchwałę Nr XXXIII/355/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych,

– 23 maja 2013 Rada Miasta Uchwałą Nr XXXIV/364/13 dała uprawnienia Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego do dalszych prac nad budżetem obywatelskim

– 29 maja 2013 Prezydent Miasta Puławy wydał Zarządzenie Nr A/148/13 w sprawie realizacji działań objętych procedurą budżetu obywatelskiego miasta Puławy,

– 6 czerwca 2013 r. przystąpiono do konsultacji społecznych, rozesłano broszurę informacyjną do każdego gospodarstwa w Puławach.

– 13 czerwca 2013 r. odbyło się Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Puław
O idei budżetu obywatelskiego mieszkańcy byli informowani za pośrednictwem: strony internetowej, na której uruchomiono specjalną zakładkę poświęconą budżetowi obywatelskiemu, ulotek bezpośrednio dostarczonych do każdego gospodarstwa domowego i sms-ów do wszystkich zarejestrowanych mieszkańców.
Spotkanie miało charakter informacyjny, Prezydent Miasta Puławy oraz Przewodnicząca Doraźnej Komisji RM ds. budżetu obywatelskiego przedstawili ideę i zasady wdrożenia budżetu partycypacyjnego, podział miasta na rejony, omówili formularz wniosku i harmonogram działań.
Był również czas przeznaczony na zadawanie pytań, które dowiodły, że mieszkańcy są zainteresowani realizacją własnych inicjatyw.

– od 14 czerwca do 12 lipca mieszkańcy Puław składali propozycje zadań do budżetu miasta na rok 2014r. Złożono łącznie 90 projektów. Znalazły się wśród nich:
– Projekty typu rekreacyjnego tj. place zabaw, siłownie, ścianki, park linowy, boiska, skwery.
– Remont dróg i chodników.
– Monitoring osiedli.
– Przychodnie zdrowia i szpital.
– Elementy małej architektury (ławki, kosze, zieleń).
– Doposażenie pracowni specjalistycznych w szkołach.
– Projekty miękkie typu edukacyjnego (np. program nauczania przyroda na co dzień, zwierzęta i rośliny).

17 lipca 2013 r. Zarządzeniem Nr A/185/13 Prezydent Miasta powołał Zespół ds. opiniowania projektów. Zadaniem Zespołu było zaopiniowanie wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców projektów do budżetu obywatelskiego odnośnie możliwości realizacji projektu, biorąc pod uwagę jego stan formalno – prawny, szacunkowy koszt realizacji projektu oraz spełnienie warunku o nie przekraczaniu kwoty przeznaczonej w ramach Budżetu Obywatelskiego na realizację projektu tj. kwoty 250 tys. zł dla każdego z czterech rejonów.

30 sierpnia 2013r. Komisja Rady Miasta Puławy ds. Budżetu Obywatelskiego zatwierdziła ostateczną listę projektów pod głosowanie w każdym rejonie Miasta Puławy i wraz z kartą do głosowania przekazała Prezydentowi Miasta.

23 sierpnia 2013r. Zarządzeniem Nr A/218/13 Prezydent Miasta powołał Komisję Wyborczą Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy.
Od 9 do 19 września w poszczególnych rejonach odbyło się 5 spotkań z mieszkańcami na których omówiono projekty zakwalifikowane do głosowania oraz udzielono wyczerpujących informacji w zakresie terminu i sposobu głosowania.

Od 30 września do 6 października odbywało się w Urzędzie miasta Puławy głosowanie na projekty BO. Wyznaczono termin i godziny głosowania, które umożliwiały udział w głosowaniu wszystkim zainteresowanym mieszkańcom, tzn. od 9.00 do 13.00 oraz od 15.00 do 18.00. Liczba głosujących mieszkańców Puław – 1595 osób.
W głosowaniu mieszkańcy Puław wybrali 5 projektów:
– Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 11 i Publicznego Gimnazjum Nr 3 w urządzenia multimedialne,
– Budowa placu do ćwiczeń Street Workout (uliczny trening),
– Budowa ciągu pieszo-jezdnego z oświetleniem pomiędzy ulicami: Piłsudskiego i Staszica,
– Remont Poradni Onkologicznej z Pracownią Podawania Cytostatyków,
– Cyfrowa Szkoła i mobilna pracownia komputerowa w ZSO Nr 1.

11 października 2013r. w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa, na którą zostali zaproszeni także projektodawcy oraz beneficjenci wybranych projektów. Wybrane w głosowaniu projekty zostały wprowadzone do projektu budżetu Miasta Puławy na rok 2014.

6. Na jakim etapie jest teraz budżet obywatelski w Waszej miejscowości? (debata publiczna nad wprowadzeniem, prowadzony, przeprowadzony)
Wybrane w głosowaniu projekty zostały wprowadzone do projektu budżetu Miasta Puławy na rok 2014.

7. Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (członkowie organizacji/grupy, przedstawiciele partnerów itd.):
W realizację zadania były zaangażowanych wiele grup, zwłaszcza mieszkańcy, którzy zachęcali do głosowania za złożonymi przez siebie projektami na spotkaniach, które odbywały się w poszczególnych rejonach.

8. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane ale też o krótkie opisanie jak ta współpraca układała się:
W realizację budżetu obywatelskiego zaangażował się Prezydent Miasta, Wiceprezydenci, Skarbnik, Sekretarz oraz Radni Rady Miasta Puławy. Władze miasta uczestniczyły we wszystkich spotkaniach i współpracowały z mieszkańcami na każdym etapie realizacji projektu.

9. Jak układała się Wasza współpraca z mieszkańcami w ramach zadania – czy byli nimi zainteresowani?
Tak, mieszkańcy Puław angażowali się na każdym etapie prac nad projektem budżetu, wykazywali się dużą kreatywnością w swoich akcjach „wyborczych”, zawiązywali koalicje. Cieszy fakt, że w wybory zaangażowali się młodzi ludzie. Próg wyborczy był obniżony do 16 roku życia.

Cześć III.
10. Co udało się Wam osiągnąć w ramach realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania? (Opiszcie konkretne sukcesy, ale też jakieś sygnały ogólniejszych zmian, do których udało się przyczynić – jeśli coś takiego miało miejsce)
Najważniejsze, co udało się osiągnąć to wzbudzić dość duże zainteresowanie mieszkańców budżetem obywatelskim. Chociaż jest to pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Puławach, już zgłoszono na nią 90 projektów, a w głosowaniu wzięło udział prawie 1600 mieszkańców. Poza tym Pulawy podjęły inicjatywę budżetu obywatelskiego jako pierwsze miasto na Lubelszczyźnie.

11. Czy jest coś, co uważacie za niepowodzenie w swoich działaniach w ramach zadania? Co to było i dlaczego Waszym zdaniem się nie udało?

12. Uwagi, dodatkowe informacje:
(Np. czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego? Zadanie inicjatywa Uchwałodawcza)
Tak, Święto Samorządu Lokalnego przybrało w tym roku formę Święta Dzieci. 20 czerwca 2013 roku z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta Puławy Zbigniewa Śliwińskiego zorganizowane zostało Święto Samorządu i Dzieci w Puławach. Na zmodernizowanym miejskim stadionie wszyscy rywalizowali w wielu zabawnych konkurencjach sportowych. Do zabawy zaproszeni zostali uczniowie puławskich szkół podstawowych, radni Młodzieżowej Rady Miasta, radni Rady Miasta Puławy i urzędnicy miejscy. Zabawy było co nie miara, bo w piękny upalny dzień okazało się, że radni i urzędnicy to nie ubrani w garnitury ponuracy, ale to ludzie, którzy wcale nie zapomnieli co to znaczy zdrowo się bawić. Były więc wyścigi z jajkiem, z woreczkiem na głowach, przeciąganie liny, skoki na skakance i inne zabawne konkurencje. Nikt nie miał żadnych forów – ani dzieci ani dorośli – przecież jesteśmy jednym samorządem. A na koniec dla wszystkich słodycze.
……………………………………………………………………………………………………………
Zadanie realizowane jest we w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” prowadzonej przez Fundację im. Stefana Batorego.