Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe

Inicjatywa Lokalna Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Bzinicy

 

                         SPRAWOZANIE KOŃCOWE

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013

Zadania Inicjatywa Lokalna
CZĘŚĆ I

 1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara,    Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka
 2. Data przesłania sprawozdania końcowego: 15.12.2013r.
 3. Telefon kontaktowy: (usunięte)
 4. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail):  (usunięte)
 5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:                       Dobrodzień – Bzinica Stara
 6. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania?  24

CZĘŚĆ II

 1. Jaką Inicjatywę chcieliście zrealizować poprzez udział w Akcji? (prosimy krótko opisać pomysł na Inicjatywę lokalną) .

Poprzez udział w Akcji chcemy zrealizować pomysł na remont Sali gimnastycznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bzinicy Starej. Sala nie była remontowana od początku jak powstała, czyli co najmniej ponad 30 lat. Pokrycie dachu jest w stanie wymagającym wymiany, parkiet powoli zjadają korniki, okna natomiast nieszczelne że ciepło ucieka. Ogólnie dla higieny oraz poprawy i bezpieczeństwa użytkowników konieczny jest remont.

 1. Czy w gminie w momencie rozpoczęcia  Akcji podjęta była uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?                   Nie.
 2. Jeśli nie, jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta. (Prosimy opisać ile spotkań, rozmów z radnymi, urzędnikami odbyło się, czy kierowane były jakieś pisma, petycje, składane wnioski).

Wystosowaliśmy pismo do Pani Burmistrz w którym opisaliśmy sytuację oraz potrzebę remontu Sali gimnastycznej a także nasz udział w ogólnopolskiej Akcji Masz Głos Masz Wybór.

W związku z powyższym zwróciliśmy się z propozycją by została podjęta uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej.  Odbyły się dwa     spotkania w Urzędzie Gminy 23 maja oraz 23 lipca  – z Panią Burmistrz oraz Sekretarzem Gminy, na których omówione zostały propozycje dotyczące realizacji naszego pomysłu oraz konieczności jego przeprowadzenia. Propozycją od strony urzędu było by przedsięwzięcie zostało przeprowadzane etapami, ze względu na zasoby budżetu gminy i planowania długoterminowego. Budynek  Sali a także szkoła jest własnością Gminy. I tak w kolejnych latach 2014-2016 ma odbyć się remont kolejno: dachu Sali, wymiana okien oraz remont parkietu. Z budżetu gminy finansowane będą materiały do przeprowadzenia remontu, natomiast z wkładu własnego stowarzyszenia i innych środków finansowana ma być usługa tegoż remontu.

Zadania te mają być realizowane w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne gminy. Środki zostały zaplanowane w budżecie gminy w ramach rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Dobrodzień.

 1. Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami?

Na etapie rozmów przeprowadzonych z urzędem oraz zapoznaniem się Pani Burmistrz z informacjami na temat Inicjatywy Lokalnej zawarto porozumienie by zrealizować remont na zasadzie otwartego konkursu ofert.

           Czy udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?

          Na dzień dzisiejszy nie ma podjętej uchwały o Inicjatywie Lokalnej.

 1. Czy uchwała w gminie była konsultowana? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście udział w konsultacjach?

Uchwała nie została podjęta.

Odbyły się konsultacje do rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Dobrodzień – zapoznaliśmy się z programem.

 1. Jak oceniacie Państwo współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy?  (Proszę opisać udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane.  Prosimy o opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy).

Władze samorządowe – konkretnie Pani Burmistrz Róża Koźlik podczas spotkań z nami dyskutowała o możliwościach rozwiązania problemu, o tym że pomysł jest  dobry oraz dla tej inicjatywy lokalnej zaplanuje środki w budżecie gminy we współpracy z stowarzyszeniem i mieszkańcami.

CZĘŚĆ III

 1. Jak wyglądał proces opracowania koncepcji wniosku? (kto był inicjatorem, kto uczestniczył w opracowaniu wniosku, czy wniosek był konsultowany, czy na etapie opracowania wniosku zorganizowano spotkania z mieszkańcami – prosimy o podanie daty i tematu spotkania,  kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu).

Między terminami spotkań w gminie odbyły  się 4 spotkania z mieszkańcami (12 czerwca,   11 lipca, 13 września i 21 listopada), na których rozmawialiśmy o pomyśle na inicjatywę lokalną, o tym jakie środki zostaną przeznaczone na realizację zadań, kto będzie zaangażowany i odpowiedzialny za dopilnowanie prac, rozliczenie zadania publicznego oraz jak będzie wyglądać planowanie pracy i terminów, a także  końcowych decyzjach od strony gminy.   W każdym ze spotkań uczestniczyło ok. 24 osób.

 1. Jakie zadanie publiczne realizowaliście wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego? (na czym polegało ? jak przebiegało?   jakie poparcie mieszkańców udało się pozyskać? jaki wkład własny włożyli mieszkańcy? )

       Realizowane będzie przez stowarzyszenie zadanie publiczne na zasadzie otwartego konkursu ofert dot. remontu Sali gimnastycznej.

 1. Co było efektem realizacji zadania publicznego wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego?

            Plany realizacji zadania w kolejnych latach.

 1. Czy na etapie realizacji zadania pojawiały się jakieś trudności, jeśli tak to jakie? (formalne, proceduralne, z aktywnością mieszkańców, z realizacja deklarowanego wkładu własnego?)

            Nie było takich.

 1.  Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :
  Współpraca z sołtysem Bzinicy Starej, Dyrekcją Niepublicznej Szkoły Podstawowej                w Bzinicy Starej oraz potencjalnymi darczyńcami.
 1. Udział władz samorządowych (prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane oraz opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy).

         Burmistrz Gminy Dobrodzień, Sekretarz Gminy, Przewodniczący Rady Gminy.

 1. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania,  kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło?

Organizatorem spotkań było stowarzyszenie.

12 czerwca – prezentacja Akcji Masz Głos Masz Wybór, wybranego zadania Inicjatywa Lokalna, poparcie przez mieszkańców , potrzeby;  (12 osób)

11 lipca – przedstawienie mieszkańcom możliwości realizacji inicjatywy lokalnej oraz pomysłu, analiza pomysłu, konkretny plan ;  (24 osoby)

13 września – rozmowy, dyskusje, planowanie prac, przedstawienie stanowiska gminy – obecność na spotkaniu przedstawicieli gminy ; (18 osób)

21 listopada – zadanie publiczne na zasadach otwartego konkursu ofert, harmonogram prac, budżet, wkład własny stowarzyszenia, osoby odpowiedzialne, rozliczanie; (26 osób)

 1. Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? (Jeśli tak, to jakie to były działania,  ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?)

W dniu 26 maja odbyło się Święto Samorządowca, które było imprezą współtowarzyszącą na Festynie Rodzinnym organizowanym corocznie przez stowarzyszenie. Zaproszono wszystkich członków Rady Miejskiej z Przewodniczącym na czele oraz Panią Burmistrz. Uczestnicy Festynu mieli okazję porozmawiać z Radną i Radnym oraz wybrać się na spacer by ewentualnie omówić ciekawy temat dotyczący bieżących spraw gminy czy mieszkańców. Inicjatywa ta cieszyła się zainteresowaniem,  tylko nieliczni zdecydowali się jednak              na spacer. Podczas imprezy rozdawane były ulotki informujące o prawach i obowiązkach mieszkańców, o wspólnym decydowaniu i możliwościach współdecydowania w wielu sprawach gminy. Spotkanie zostało zareklamowane poprzez ulotki oraz plakaty informacyjne wywieszone w widocznych miejscach użyteczności publicznej w naszych wioskach                 i w Dobrodzieniu. Zaangażowani w przedsięwzięcie byli członkowie stowarzyszenia oraz mieszkańcy wiosek Bzinicy Starej, Bzinicy Nowej, Bąków i Kolejki.     

 1. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Współpraca z samorządem oraz władzami gminy Dobrodzień, wspólne rozmowy oraz wypracowanie końcowych pozytywnych efektów dla mieszkańców w realizacji zamierzonych zadań.

 1. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
 1. brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                                               5

 

 1.  Uwagi, dodatkowe informacje:    –

 

Zestawienie poniesionych kosztów

L.p. Nazwa kosztu (np. papier, ciastka, ulotki)

Kwota

Nr faktury/rachunku Cel poniesionych kosztów (na jakie działania/wydarzenia przeznaczono poniesione koszty)
1. Poczęstunek           211,09 FV316401349/11/13FV69/13;FV30/2013FV316401146/09/13 Spotkania z mieszkańcami
2.

Materiały biurowe, ulotki,Tusz do drukowania ulotek i innych materiał

 

        214,05 FV755/10/2013FV951/12/2013 Promocja, reklama wydarzeńŚwięta Samorządowca, druk ulotek, plakatów, informacji na spotkania z mieszkańcami
3. Karty telefoniczne             75,00 FV37/2013FV57/2013 Informowanie mieszkańców o spotkaniach, rozmowy, sms, kontakt z gminą oraz koordynatorem MGMW
Łącznie         500,14