Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe – Budżet Osiedlowy Kędzierzyn-Koźle

Sprawozdanie końcowe Budżet Osiedlowy Kędzierzyn-Koźle

Formularz-sprawozdania-koncowego-Budzet-osiedlowy-2013

Część I.

1. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, mail):

Kamil Nowak 721 394 667 [email protected]

2. Nazwa i dane teleadresowe organizacji:

Fundacja Wiedzieć Więcej Kadetów 9/3 47-200 Kędzierzyn-Koźle

3. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Kędzierzyn-Koźle

4. Data przesłania sprawozdania:

10.12.2013

Część II.

5. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich
działań, które podjęliście, po przystąpieniu do akcji:

16 maja – spotkanie z prezydentem miasta i jego deklaracja o wdrożeniu programu
maksimum zakładającego min:
1/ zmianę uchwały sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej o zapisy
uwzględniające wnioski rad osiedlowych
2/ w zarządzeniu dotyczącym opracowania materiałów planistycznych do projektu
budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle przesunąć termin składania wniosków na koniec
września
3/ wydanie zarządzenia wykonawczego – regulującego funkcjonowanie Inicjatywy
Lokalnej,
4/ wydanie zarządzenia regulującego sposób informowania mieszkańców (chodziło o
odpowiednie zakładki na stronie internetowej miasta, BIP, wzory plakatów, określenie
terminów.)
5 / zmianę uchwały dotyczącej Budżetu Obywatelskiego i oparcie debat i konsultacji
na jednostkach pomocniczych

22 maja – powstaje fanpage zadania
8 czerwca – rozpoczęcie zbiórki podpisów pod projektem uchwały o konsultacjach
społecznych
12 czerwca – pismo skierowane do prezydenta miasta z proponowanymi zmianami
16 czerwca – pismo skierowane do rad osiedlowych z propozycją stworzenia „koalicji
na rzecz zmian” i propozycją przedstawienia naszych propozycji
12 lipca – wniosek do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z propozycją
zorganizowania spotkania z NGO w sprawie Inicjatywy Lokalnej
27 lipca – złożenie projektu uchwały o konsultacjach społecznych
6 sierpnia – publikacja analizy dotyczacej finansowania Rad Osiedli
8 sierpnia – publikacja analizy dotyczącej finansowania Rad Osiedli
13 sierpnia – spotkanie z radą osiedla Kuźniczka „prezentacja założeń koalicji na rzecz
zmian”
14 sierpnia – publikacja analizy dotyczącej finansowania Rad Osiedli
16 sierpnia – rozpoczęcie akcji „wspólne pisanie wniosków do budżetu miasta na 2014
rok”
20 sierpnia – spotkanie z radą osiedla Azoty „prezentacja założeń koalicji na rzecz
zmian”
30 sierpnia – złożenie wniosków do budżetu miasta na 2014 rok
20 września – skierowanie skargi do rady miasta Kędzierzyn-Koźle w związku ze złamaniem
procedury projektu uchwały
30 października – Rada Miasta uznaje naszą skargę za zasadną
4 listopada – publikacja analizy dotyczącej finansowania Rad Osiedli
7 listopada – spotkanie w bibliotece z Dariuszem Kraszewskim

6. Na jakim etapie jest teraz budżet obywatelski w Waszej miejscowości?

Budżet funkcjonuje. Wg naszej opinii, w obecnej formie jest bezwartościowy.
artykuł
artykuł

7. Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

3 osoby

8. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane ale też o krótkie opisanie jak ta współpraca układała się:

Poza spotkaniem z prezydentem nie było kontaktu z władzami miasta. Prezydent nie odpowiedział na nasz list. Urząd nie odpowiedział na nasz wniosek, złożony poprzez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego dotyczący zorganizowania spotkania z Radami Osiedli.

9. Jak układała się Wasza współpraca z mieszkańcami w ramach zadania – czy byli nimi zainteresowani?

Z 16 rad osiedli na nasze pismo odpowiedziały zaledwie dwie.

Cześć III. 10. Co udało się Wam osiągnąć w ramach realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania?
1/ Spotkanie w bibliotece ponieważ pojawiły się osoby zarówno związane z urzędem miasta (autor uchwały) jak i przedstawiciele rad osiedlowych i mieszkańcy którzy składali wnioski do BO.

2/ Uzmysłowienie części mieszkańców ile środków trafia do rad osiedlowych, w jaki sposób jest dzielona, w jaki sposób bezsensownie wydawana.

3/ Przeanalizowano funkcjonowania rad osiedlowych. Fakty są na tyle zatrważające, że zostanie skierowany wniosek o przeprowadzenie kontroli rad osiedlowych przez
Komisję Rewizyjną Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle.

11. Czy jest coś, co uważacie za niepowodzenie w swoich działaniach w ramach zadania? Co to było i dlaczego Waszym zdaniem się nie udało?

Obecne władze miasta nie są w żaden sposób otwarte na jakikolwiek dialog.

12. Uwagi, dodatkowe informacje:

26 maja – święto samorządu lokalnego podczas lokalnego festynu