Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe Rady Osiedla Grochów Północny

SPRAWOZANIE KOŃCOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013 Zadania Inicjatywa Lokalna realizowane przez Radę Osiedla Grochów Północny

101_2516 101_2526 101_2506 101_2519 101_2520SPRAWOZANIE KOŃCOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013
Zadania Inicjatywa Lokalna

CZĘŚĆ I
1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: Rada Osiedla Grochów Północny
2. Data przesłania sprawozdania końcowego: 2013 12 15nd
3. Telefon kontaktowy: (usunięte)
4. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail): (usunięte)
5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
6. Warszawa, Praga Południe, Osiedle Grochów Północny
7. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania?
Aktywny udział w realizacji zadań brało 1-6 osób w zależności od zadania.
CZĘŚĆ II
1. Jaką Inicjatywę chcieliście zrealizować poprzez udział w Akcji? (prosimy krótko opisać pomysł na Inicjatywę lokalną) .
Rada Osiedla Grochów Północny zainicjowała dwie akcje: „Zerwij komercyjną ulotkę” oraz „Wywieś flagę w swoim oknie”. W tym roku podjęliśmy bliską współpracę z samorządem dzielnicy w kwestii budżetu partycypacyjnego.
2. Czy w gminie w momencie rozpoczęcia  Akcji podjęta była uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?
Nie, formalnie nie było takiej uchwały.
3. Jeśli nie, jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta. (Prosimy opisać ile spotkań, rozmów z radnymi, urzędnikami odbyło się, czy kierowane były jakieś pisma, petycje, składane wnioski).
Osobne spotkania i pertraktacje ze strony Rady Osiedla nie były konieczne, gdyż radni m. st. Warszawy jesienią przyjęli uchwałę w tej sprawie 2013 07 11. Zarządzenie w sprawie trybu realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej prezydent Warszawy, H. Gronkiewicz Waltz podpisała 2013 10 07.

4. Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami? Czy udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?
Nie dotyczy
5. Czy uchwała w gminie była konsultowana? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście udział w konsultacjach?
Nie, nie braliśmy udziału w konsultacjach.
6. Jak oceniacie Państwo współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy?  (Proszę opisać udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane.  Prosimy o opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy).
Władze Dzielnicy Praga Południe dobrze komunikują się z mieszkańcami.  Na wszystkie uchwały i interpelacje składane w imieniu mieszkańców, otrzymujemy rzeczową odpowiedź. W większości interwencji, np.  nawierzchnia ulic, potrzeba usunięcia drzew, inicjatywy imprez plenerowych, nawet interwencje w sprawy komunikacji miejskiej – wszystkie te problemy są rozwiązywane na bieżąco.
CZĘŚĆ III
1. Jak wyglądał proces opracowania koncepcji wniosku? (kto był inicjatorem, kto uczestniczył w opracowaniu wniosku, czy wniosek był konsultowany, czy na etapie opracowania wniosku zorganizowano spotkania z mieszkańcami – prosimy o podanie daty i tematu spotkania,  kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu).
Koncepcja akcji „Zerwij komercyjną ulotkę”, której pomysłodawczynią była wielopokoleniowa Warszawianka, mgr. Inż. Hanna Zatorska, radna Osiedla Grochów Północny od 2002r,  zrodziła się w wyniku potrzeby chwili i miejsca. Została zgłoszona w poprzedniej kadencji Rady Osiedla, lecz dopiero w obecnej kadencji, Samorząd Osiedla podjął w tej sprawie uchwałę i przeprowadził kilka akcji usuwania nielegalnych reklam zaśmiecających przestrzeń publiczną.
Akcja „Wywieś flagę w swoim oknie” została zgłoszona w Radzie jesienią 2010r przez radnego osiedla, Filipa Kamacia, abiturienta szkoły średniej. Rada Osiedla Grochów Północny podjęła odnośną uchwałę i po dokonaniu operacjonalizacji zadania, przeprowadziła z własnych środków akcję rozdawania biało czerwonych chorągiewek młodzieży i dzieciom pobliskich szkół .
W przypadku obu Inicjatyw w procesie omówienia, organizowania i przeprowadzenia akcji brali udział radni Osiedla Grochów Północny: Renata Zatorska, Barbara Kokoszko, Edward Hułas, Hanna Zatorska, Jan Pabiańczyk, Hanna Gołaszewska,  Filip Kamać, Witold Grzywacz, Tomasz Dudkiewicz, Rafał Ostrowski.
2. Jakie zadanie publiczne realizowaliście wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego? (na czym polegało ? jak przebiegało?   jakie poparcie mieszkańców udało się pozyskać? jaki wkład własny włożyli mieszkańcy? )
Nie dotyczy.

3. Co było efektem realizacji zadania publicznego wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego?
Nie dotyczy.
4. Czy na etapie realizacji zadania pojawiały się jakieś trudności, jeśli tak to jakie? (formalne, proceduralne, z aktywnością mieszkańców, z realizacja deklarowanego wkładu własnego?)
Trudności polegają na zbyt małym zaangażowaniu mieszkańców, co jest zjawiskiem charakterystycznym dla dużej aglomeracji miejskiej oraz problemami finansowymi.
5.  Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :
Akcja „Zerwij komercyjną ulotkę” prowadzona była we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Grochowa oraz z Radą Osiedla Kawęczyn Wygoda w ramach ogólnowarszawskiego „Sprzątania świata”.
W tym roku akcja „Wywieś flagę w swoim oknie” została przeprowadzona przez  nieformalną  grupę „Młodzi Patrioci”. Samorząd Mieszkańców Osiedla Grochów Północny był reprezentowany w akcji przez radnego Osiedla Filipa Kamacia.
7. Udział władz samorządowych (prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane oraz opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy).
Akcja „Wywieś flagę w swoim oknie” odbywała się pod patronatem burmistrza Dzielnicy Praga Południe, Tomasza Kucharskiego.
8. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania,  kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło?
Rada Osiedla Grochów Północny w ramach współpracy władz samorządowych nad budżetem partycypacyjnym zorganizowała w swojej siedzibie spotkanie informacyjne z mieszkańcami 10 grudnia br. Przybyło 16 osób.
9. Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? (Jeśli tak, to jakie to były działania,  ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?)
Rada Osiedla Grochów Północny prowadziła własne stoisko podczas pikniku „Praskie Prezentacje” na Placu gen. Szembeka. Mieszkańcy mieli przy nim możliwość bezpośrednich konsultacji z radną dzielnicy Praga Południe, panią Dorotą Krall, z panem Jarosławem Karczem, zastępcą burmistrza Pragi Południe oraz z radnymi Osiedla Grochów Północny: Renatą Zatorską i Edwardem Hułasem.

10. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Największym osiągnięciem jest dotarcie z informacją o lokalnych inicjatywach do szerokiego grona odbiorców w skali ogólnopolskiej.
11. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1                     2                        3                      4                          5

12.  Uwagi, dodatkowe informacje:
Zestawienie poniesionych kosztów – nie dotyczy.
Rada Osiedla korzystała ze środków budżetowych podczas przeprowadzania zadań