Pomiń menu

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza wejdzie w życie w Gminie Biskupice!

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Biskupice, 27 marca, radni przegłosowali pakiet zmian do Statutu Gminy Biskupice, w skład których wchodzi zapis o przyznaniu mieszkańcom prawa składania projektów uchwał - znanego jako Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza.  

W treści uchwały możemy przeczytać: 

„Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, Wójt a także grupa co najmniej 100 mieszkańców gminy mających prawo wybierania do rady gminy[…]” 

„Projekt uchwały złożony przez grupę mieszkańców powinien spełniać wymogi formalne określone w ust.2 i 3, a nadto powinien zawierać: 

1)listę co najmniej 100 mieszkańców popierających przedkładany projekt, która winna zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i podpis każdego z projektodawców oraz informację o projekcie uchwały, której podpisy dotyczą, 

2)wskazanie osoby upoważnionej przez projektodawców do kontaktów i prezentowania projektu uchwały.”

Pełny tekst uchwały o zmianie Statutu Gminy Biskupice! 

Dziękujemy serdecznie wszystkim radnym, a szczególnie członkom Komisji Statutowej, za podjęcie wysiłku, ku większemu zaangażowaniu obywateli w życie społeczne !