Pomiń menu

Złożyłyśmy wniosek w sprawie sposobu rejestrowania głosowania nad uchwałami Rady Miasta

29 kwietnia odbyła się 46 Sesja Rady Miasta Lubartów, na której złożyłyśmy na ręce Przewodniczącego RM wniosek w sprawie sposobu rejestrowania głosowania nad uchwałami Rady Miasta.

Pismo zostało odczytane na Sesji, załączamy fotokopię, nie ma więc potrzeby powielać jego treści. Tytułem komentarza możemy powiedzieć, że próby zmiany ustaw samorządowych trwają już od jakiegoś czasu. Dotyczy to m.in. interpelacji złożonej przez grupę posłów nr 12371 z dnia 23 października 2009 r. W odpowiedzi Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił uwagę, że: „głosowanie imienne nie stanowi bezwzględnie obowiązującej normy wyrażania woli przez organy przedstawicielskie, jest bowiem jednym z możliwych sposobów podejmowania rozstrzygnięć przez kolegialne podmioty władzy pochodzące z wyborów powszechnych”.

Z kolei ustawy ustrojowe samorządu terytorialnego zakładają swobodę określania sposobu głosowania, poza przypadkami wymienionymi w ustawie, gdzie forma głosowania jest zastrzeżona.
Wyroki WSA w Warszawie wskazują, iż takiej swobody co do wyboru głosowania jawnego imiennego, jako określonej zasady generalnej w statucie stosować nie można, co stoi w sprzeczności ze stanowiskiem Wiceministra.
Przyjęcie poprawki do Statutu w sprawie możliwości wyboru tej formy głosowania na wniosek radnego (przyjęte przez wiele samorządów lokalnych) nie jest dla nas rozwiązaniem wystarczającym, ponieważ Rada każdorazowo taki wniosek przegłosowuje.
W przypadku braku zgody na wprowadzenie zmian w Statucie w kształcie postulowanym przez nas, stoimy na stanowisku, że zmienić się powinny instrumenty służące do ustalania wyników głosowania.
Ponieważ uzyskanie informacji na temat głosowania poszczególnych radnych, mimo, iż obowiązuje zasada jawności, jest niemożliwe przy obecnym sposobie liczenia głosów, sposób ten powinien ulec zmianie.
Najczęściej wykorzystuje się systemy elektroniczne, jednak nie uważamy, że jest to pilny i wskazany wydatek – tym bardziej, że dość spory. Nie ma jednak przeszkód, aby głosy były liczone nie tylko przez przeliczenie podniesionych rąk, ale również przez złożenie podpisu na liście głosowania do każdej uchwały, która byłaby załącznikiem, publikowanym wraz z nią w Biuletynie Informacji Publicznej.
Czas, aby radni pokazali, że są transparentni i że faktycznie jest pełna jawność głosowań.
Tak jak to dzisiaj jest w Sejmie.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. daje prawo do niezwłocznego i bezpłatnego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę pytanej osoby o sprawach publicznych, ograniczeniom podlega w zakresie informacji niejawnych i ustawowo chronionych.
Skoro zatem głosowania są jawne, to na podstawie tej ustawy można byłoby każdorazowo składać wniosek o uzyskanie informacji w sprawie sposobu głosowania poszczególnych radnych. Tak w formie pisemnej, jak i (ewentualnie) zapisu wideo, co w naszym przekonaniu byłoby zbędne, dzięki wprowadzeniu dodatkowego sposobu dokumentowania głosowań.
Liczymy na poparcie radnych, dla których transparentność nie jest pustym sloganem wyborczym.