Pomiń menu

16.06.2014 r

Wniosek o ujawnienie informacji publicznej.

W dniu 17.06.2014 r. złożyłam wniosek do Urzędu Miasta Bełchatów o ujawnienie informacji publicznej. Dotyczy trybu wyboru Zespołu Konsultacyjnego oraz protokołów prac Zespołu Konsultacyjnego i Miejskiej rady Sportu. Wniosek o ujawnienie informacji publicznej

Oto jego treść:

Wnioskuję o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 oraz sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2013.

Proszę o przesłanie na adres Fundacji kopii następujących dokumentów:

1.Listy obecności ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego.

2.Listy i zwrotnych potwierdzeń odbioru rozesłanych do członków Zespołu Konsultacyjnego.

3.Treści tradycyjnej korespondencji z członkami Zespołu Konsultacyjnego.

4.Miejsca usytuowania i treści forum dyskusyjnego dla wszystkich członków organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

5.Składu osobowego Miejskiej Rady Sportu.

6.Listy obecności komisji przyznającej stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe i protokół ze spotkania.