Pomiń menu

23.06.2014 r godz. 11

Spotkanie z P. Izabelą Rudzka Koordynatorem Zespołu do Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Podczas rozmowy skupiłam się przede wszystkim na różnicach między regulaminem konsultacji z 2010 r, a regulaminem wprowadzonym 28.11.2013 r oku. Oto odpowiedzi , które uzyskałyśmy:

Art.1.Poprzedni regulamin przewidywał konsultacje społeczne także projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz projektów aktów normatywnych, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i projekty aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, określonych w art.4. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W obecnym regulamin zawęził konsultacje tylko do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Odp. Starano się jak najbardziej uprościć regulamin stąd zmiana artykułu pierwszego. Wzorowano się na regulaminie łódzkim. Zmiany były skonsultowane jedynie z powołanym Zespołem Konsultacyjnym, nie konsultowano tego z  innymi organizacjami.

Art.2. W przypadku regulaminu z 2010 roku w konsultacjach mogły  brać udział rada działalności pożytku publicznego i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W obecnym regulaminie zawężono liczbę uczestników przez wprowadzenie łącznika ” lub”  W konsultacjach może uczestniczyć Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacje pozarządowe  i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi.

Odp. Ponieważ w Bełchatowie nie powołano Rady Pożytku Publicznego dlatego zamieniono łącznik „i” na „lub”. Na pytanie czy w planach jest powołanie Rady, uzyskałam odpowiedź, że p. koordynator nie ma takich kompetencji.

Podczas spotkania otrzymałam Protokół z VIII Konferencji Organizacji Pozarządowych Miasta Bełchatowa Bełchatów NGO’ 2014 z dnia 25.03.2014.

Nasza organizacja nie została powiadomiona o spotkaniu. Informacja nie została przekazana ani drogą mailową, ani nie została umieszczona na stronie internetowej. Na porządku obrad nie uwzględniono konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Art4. Regulamin z 2010 roku dopuszczał umieszczenie informacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych w prasie lokalnej. W bieżącym regulaminie zrezygnowano z tej formy powiadomienia. Zrezygnowano także z używania poczty elektronicznej do  przekazywania informacji o rozpoczęciu konsultacji.

Odp. Na pytanie dlaczego zrezygnowano z możliwości przesyłania informacji o rozpoczęciu konsultacji mailem, p. koordynaor nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie.

Art5. Zrezygnowano z tradycyjnej korespondencji jako formy przeprowadzania konsultacji. natomiast utrzymano forum dyskusyjne na stronie internetowej Miasta Bełchatowa/www.belchatow.pl/, którego tak naprawdę nie ma. Natomiast dopuszczono przyjmowanie opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony internetowej Miasta Bełchatowa/www.belchatow.pl/;

Odp. Forum na stronie internetowej nie jest prowadzone, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Art6.2 W regulaminie z 2010 roku artykuł brzmiał : w uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań. W obecnym regulaminie brzmi : wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie spotkań, w szczególności z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Odp. nie odpowiedziała na to pytanie.