Pomiń menu

Konsultacje społeczne w Bełchatowie

Dokumenty dotyczące konsultacji społecznych.

W ramach akcji Fundacja zgromadziła następujące dokumenty dotyczące konsultacji społecznych.

UCHWAŁĘ NR  LIV/413/10 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zaŁ_1__regulamin_konsultacji_spolecznych_2010

Obecnie obowiązuje nowa uchwała z 28.11.2014 r

zaŁ_2_ regulamin_konsultacji_spolecznych_2013

Porównanie obydwu dokumentów w poszczególnych artykułach obowiązującego regulaminu:

  1. Art.1.Poprzedni regulamin przewidywał konsultacje społeczne także projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz projektów aktów normatywnych, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i projekty aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, określonych w art.4. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W obecnym regulamin zawęził konsultacje tylko do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Art.2. W przypadku regulaminu z 2010 roku w konsultacjach mogły  brać udział rada działalności pożytku publicznego i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W obecnym regulaminie zawężono liczbę uczestników przez wprowadzenie łącznika ” lub”  W konsultacjach może uczestniczyć Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacje pozarządowe  i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi.
  3. Art.4. Regulamin z 2010 roku dopuszczał umieszczenie informacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych w prasie lokalnej. W bieżącym regulaminie zrezygnowano z tej formy powiadomienia. Zrezygnowano także z używania poczty elektronicznej do  przekazywania informacji o rozpoczęciu konsultacji.
  4. Art5. Zrezygnowano z tradycyjnej korespondencji jako formy przeprowadzania konsultacji. natomiast utrzymano forum dyskusyjnego na stronie internetowej Miasta Bełchatowa/www.belchatow.pl/, którego tak naprawdę nie ma. Natomiast dopuszczono przyjmowanie opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony internetowej Miasta Bełchatowa/www.belchatow.pl/;
  5. Art5.3. Wprowadzono ograniczenie czasowe dla konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Odbywają się w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty ich rozpoczęcia.
  6. Art6.2 W regulaminie z 2010 roku artykuł brzmiał : w uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań. W obecnym regulaminie brzmi : wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie spotkań, w szczególności z przedstawicielami organizacji pozarządowych.