Pomiń menu

Niedostępni samorządowcy w gminie Dobroszyce

Naruszony art.61 Konstytucji RP, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o samorządzie gminnym.

W gminie Dobroszyce samorządowcy są niedostępni. Wójt wg własnego upodobania odpowiada lub nie odpowiada na wnioski i postulaty mieszkańców.  W dniu 21 maja 2014 r. przesłano skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego na bezczynność Wójta Gminy Dobroszyce w przedmiocie nieudostępniania w terminie informacji publicznych. W skardze zawarto także uwagę na temat jawności prawa wstępu na posiedzenia komisji rady gminy. W dniu 22 maja 2014 r. na stronie internetowej gminy po raz pierwszy od 20 lat ukazała się informacja o terminach posiedzeń komisji rady gminy.   W dniu 28 maja 2014 r.  w czasie sesji Rady Gminy Dobroszyce, w ostatnim punkcie sesji, przewodniczący odmówił udzielenia głosu przedstawicielowi Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Łuczyna i tym samym nie zezwolił na wolne wnioski i komunikaty żadnej osobie przebywającej na sesji nie będącej radnym.  W dniu 24 czerwca 2014 r. odbywało się posiedzenie Komisji Rady Gminy na którym obecny był przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Łuczyna. Przewodniczący komisji w obecności radnych wyprosił przedstawiciela stowarzyszenia stwierdzając, że posiedzenie jest niejawne a prawo wstępu na posiedzenie mają tylko i wyłącznie osoby zaproszone przez przewodniczącego. Przewodniczący odczytał fragment statutu gminy w tej sprawie odrzucając treść ustawy o samorządzie gminnym oraz Konstytucji RP. W związku z powyższym w dniu 25 czerwca 2014 r. złożona została skarga do Wojewody Dolnośląskiego na działalność Rady Gminy Dobroszyce.