Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe

dostępni samorządowcy - podsumowanie kadencji

Akcja Masz Głos, Masz Wybór
(do 30.06.2014)

Nazwa organizacji / grupy: Fundacja „Przyszlość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów
Miejscowość i województwo: Korfantów woj. Opolskie
Zespół: 5 osób
Kontakt do koordynatora lokalnego (mail, tel [email protected] tel 782098555
Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

Kontakt z mieszkańcami i władzami. Prosimy o opisanie wszystkich działań, które podjęliście aby informować o zadaniu Dostępni Samorządowcy (np. spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyliście (w przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców), przeprowadzone sondy i ankiety, spotkania z przedstawicielami władz, rozmowy telefoniczne, korespondencja e-mail, …). W ramach zadania na sesji Rady Miejskiej w Kwietniu 2014 roku poinformowaliśmy radnych i udziale w kampanii, zaprosiliśmy do współpracy.

Zbieranie materiały do raportu podsumowującego kadencję Czy Wasza grupa wybrała i opracowała narzędzie, poprzez które będzie zbierać podsumowanie? Jakie tematy/obszary z Katalogu pytań dla mieszkańców i samorządowców planujecie poruszyć? opracowaliśmy ankietę aktywności radnego w której zadaliśmy szereg pytań i rozesłaliśmy radnym celem ich wypełnienia. W miesiącu wrześniu opublikujemy wyniki ankiety na stronie www. oraz w naszym miesięczniku „Gońcu Korfantowskim”. Oto wzór ankiety Ankieta
aktywności Radnego w Gminie Korfantów

Lp. Wyszczególnienie Realizacja
1. Nazwisko i imię

2. Aktywność w Radzie* Udział w sesjach Rady …………………… w komisjach………………………

ilość zgłoszonych interpelacji i wniosków …………………………………..
3. Problematyka zgłoszonych wniosków i interpelacji*

4. Spotkania z wyborcami* Ilość zebrań z wyborcami ……………….. indywidualne ………………….

Ilość zgłoszonych przez wyborców wniosków ……………………………..
5 Problematyka spotkań z wyborcami:*

6. Ilość otrzymanych e-maili i listów* Ilość …………………………. tematyka:

7. Problemy, które dało się załatwić dla swojego okręgu wyborczego*
8. Problemy, które udało się załatwić dla Gminy*

9. Problemy własne załatwiane w gminie *

10. Uwagi
*) dane od początku kadencji
…………………………………………dnia………………………………………. ………………………………………………………………………………
(podpis)

Inne działania. Czy podejmowaliście inne działania związane ze świadomym głosowaniem lub prowadziliście kampanię profrekwencyjną (np. przed wyborami do Parlamentu Europejskiego)? Opiszcie je krótko. W trakcie kampanii do PE prowadziliśmy akcję pro frekwencyjną na którą składały się informacje o dniu wyborów oraz wyjaśnialiśmy zasady w cyklu artykułów „Nasza demokracja” do tej pory 6 odcinków w miesięczniku „Goniec Korfantowski”

Dalsze działania – Wasze pomysły i plany.
Czy planujecie spotkać się z mieszkańcami Waszej gminy i włączyć ich w zbieranie materiału podsumowującego kadencję? Jeśli tak, to kiedy? W jakiej formie? Czy udało Wam się nawiązać współpracę z przedstawicielami lokalnych mediów tradycyjnych i internetowych? Jakie macie pomysły na rozpowszechnianie informacji o podsumowaniu kadencji wśród mieszkańców? Z jakich form planujecie skorzystać? (np. organizacja debaty, internet, lokalne media, itp.)
W czasie kampanii wyborczej informacje z ankiet lub brak (niektórzy radni chcą zbojkotować pomysł) chcemy wykorzystać informacje do zadawania pytań o aktywność radnych w czasie przygotowywanych przez nas debat.

Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

Ryszard Nowak
Prezes Fundacji