Pomiń menu

Sprawozdanie z Puławskiego Budżetu Obywatelskiego

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania Budżet Obywatelski! Akcja Masz Głos, Masz Wybór (do 30.06.2014)

Nazwa organizacji / grupy: Uczniowski Klub Sportowy „Bursa-Puławy”
Miejscowość i województwo: PUŁAWY
Zespół: ile osób zajmuje się realizacją zadania w Waszej gminie?
W realizację zadania zaangażowanych jest kilka osób z organizacji pozarządowych, kilku radnych Rady Miasta Puławy oraz urzędników.
Kontakt z mieszkańcami, władzami i ew. kandydatami. Prosimy o opisanie wszystkich działań, które podjęliście aby informować o zadaniu Budżet Obywatelski!, (np. spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyliście, spotkania z przedstawicielami władz, rozmowy telefoniczne, korespondencja e-mail).

Całość zadania realizowana jest przez radnych Rady Miasta Puławy, urzędników, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w Puławach.
O wszystkich działaniach dotyczących planowania i wdrażania budżetu obywatelskiego mieszkańcy Puław informowani byli i są na bieżąco przede wszystkim za pośrednictwem miejskiej strony internetowej (www.um.pulawy.pl zakładka: budżet obywatelski), ponadto do każdego gospodarstwa domowego trafiła ulotka informacyjna. Z informacją dociera również do większości mieszkańców Puławska Telewizja Kablowa ze swoim programem oraz lokalne i regionalne dzienniki i tygodniki. Korzystamy także z smsowego systemu powiadamiania – mieszkańcy otrzymują krótkie przypominające i zachęcające informacje dotyczące zaangażowania się w budżet obywatelski.
Nie do przecenienia jest także wypracowana już przez lata forma komunikacji z organizacjami pozarządowymi aktywnymi w mieście – przekazywanie informacji za pomocą maili.
Zorganizowane zostało ogólnomiejskie spotkanie z mieszkańcami Puław. W czasie spotkania 7 maja 2014r. (środa) w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” o godz. 18.00 przedstawione zostały informacje dotyczące II edycji Puławskiego Budżetu Obywatelskiego, omówiony został regulamin i harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 oraz zasady zgłaszania i opiniowania projektów. Prezentacja dotyczyła również zadań realizowanych w ramach I edycji budżetu obywatelskiego.
W ramach promocji budżetu obywatelskiego przygotowano także plakaty, banery i ulotki, informacje udzielane są również w Wydziale Programowania Inwestycji UM Puławy, pok. 236 tel. (0-81) 814-586-111, pok. 209 tel. (0-81) 814-586-110, 814-586-109 lub [email protected]

Praca nad pytaniami do kandydatów. Czy Wasza grupa zaczęła już pracować nad oceną budżetu obywatelskiego w mieście lub wypracowaniem propozycji? Z jakich korzystacie źródeł? Jakie tematy planujecie poruszyć?
Ocena budżetu obywatelskiego została przeprowadzona po I edycji budżetu w 2013 roku. Mieszkańcy zgłaszali indywidualnie uwagi dotyczące budżetu obywatelskiego w czasie spotkań z radnymi. Zgłoszono wnioski dotyczące zmiany granic rejonów głosowania, zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, możliwości zgłaszania projektów ogólnomiejskich oraz głosowania internetowego. Wzorem I edycji utrzymano czynne i bierne prawo wyborcze szesnastolatków.

Opis procesu. Opiszcie krótko jak wygląda budżet obywatelski w Waszej gminie, na podstawie zebranych informacji? Jak wyglądają plany dotyczące BO?

Do udziału w II edycji „BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PUŁAWY” zaprosił mieszkańców Prezydent Miasta Puławy i Rada Miasta Puławy.
Budżet obywatelski polega na wyodrębnieniu w ramach całej puli budżetu miasta części środków finansowych, o przeznaczeniu których decydują w głosowaniu mieszkańcy. Budżet obywatelski jest narzędziem demokracji bezpośredniej, podobnie jak np. konsultacje społeczne, natomiast różnica między nimi polega na tym, że w przypadku budżetu obywatelskiego decyzje podjęte przez mieszkańców są wiążące. Budżet obywatelski pozwala na budowanie społeczeństwa obywatelskiego i zwiększanie wpływu mieszkańców na pozytywne zmiany w ich otoczeniu. Mieszkańcy Puław mają możliwość zaprezentowania własnych propozycji przeznaczenia części gminnych środków budżetowych, uczestniczenia w określaniu priorytetowych inwestycji poprzez głosowanie oraz do większej roli w kontroli wydatków publicznych.

Cel i korzyści wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Puławach:

• wzmacnianie wśród puławian postaw obywatelskich i współodpowiedzialności za miasto,

• bardziej efektywne gospodarowanie środkami publicznymi, poprzez identyfikację najistotniejszych potrzeb mieszkańców Puław,

• pozytywny wpływ na integrację społeczności lokalnej i wspieranie wspólnoty samorządowej,

• podniesienie poziomu społecznego zaufania do lokalnych władz,

• zwiększanie przejrzystości samorządu terytorialnego,

• włączanie Puławian w proces sprawowania władzy w samorządzie i współdecydowania o zmianach w swoim otoczeniu.

W roku 2014 wprowadzonych zostało kilka istotnych zmian w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Puław po raz pierwszy mogą zgłaszać oprócz projektów o charakterze lokalnym, również projekty ogólnomiejskie. Ponadto po raz pierwszy Puławianie będą mogli zagłosować na wybrane przez siebie projekty lokalne i ogólnomiejskie nie tylko w sposób tradycyjny w siedzibie Urzędu Miasta, ale również za pośrednictwem internetu.

Kwota przewidziana w budżecie Miasta Puławy na rok 2015 dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim wynosi ogółem 1 mln 700 tys. zł., w tym:
• 1 mln 200 tys. zł na projekty lokalne tj. 300 tys. zł na każdy z czterech rejonów miasta,
• 500 tys. zł na projekty ogólnomiejskie.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Puław do aktywnego udziału w tworzeniu budżetu obywatelskiego w naszym mieście, w szczególności zapraszamy do zgłaszania projektów, udziału w spotkaniach informacyjnych oraz głosowaniu.

Propozycje. Czy na obecnym etapie realizacji zadania możecie sformułować już główne rekomendacje do zmian w realizacji lub wdrożenia procesu budżetu obywatelskiego w waszej gminie? Jeśli tak, to jakie?
Rekomendacje do zmian zostały zgłoszone jeszcze w trakcie I edycji budżetu obywatelskiego, wszystkie zostały uwzględnione w edycji II. Wnioski dotyczyły zmiany granic rejonów głosowania, zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, możliwości zgłaszania projektów ogólnomiejskich oraz głosowania internetowego. Wzorem I edycji utrzymano czynne i bierne prawo wyborcze szesnastolatków.

Inne działania. Czy podejmowaliście inne działania związane z budżetem obywatelskim lub kampanią profrekwencyjną? Opiszcie je krótko. Czy podjęliście jakieś działania na rzecz rozwoju grupy działającej na rzecz budżetu obywatelskiego? Jeśli tak to opiszcie je.
Inne działania w ramach budżetu obywatelskiego to przede wszystkim bardzo aktywne angażowanie działających w Puławach organizacji pozarządowych oraz mieszkańców – uczestników Projektu Aktywności Lokalnej (PAL) realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach. Mieszkańcy jednego z osiedli, którzy brali udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym budżetu obywatelskiego z własnej inicjatywy poprosili jednego z radnych o prezentację budżetu obywatelskiego na ich osiedlu. W efekcie współpracy złożyli wniosek do budżetu obywatelskiego na 2015 rok.
W ramach innych działań z zakresu przygotowań budżetu obywatelskiego miło nam poinformować, że 25 czerwca 2014 r. w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie dwóch Super Samorządów. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych oraz instytucji miejskich i naukowych z Zamościa oraz przedstawiciele samorządu Puław. Było to. Celem spotkania było zapoznanie się z doświadczeniami dot. wdrażania budżetu obywatelskiego w Puławach.

Dalsze działania – Wasze pomysły i plany. Czy planujecie spotkać się z mieszkańcami Waszej gminy i włączyć ich w przygotowanie pytań do kandydatów? Kiedy? W jakiej formie?
Jakie macie pomysły na rozpowszechnianie informacji o kandydatach wśród mieszkańców? Z jakich form planujecie skorzystać? (np. organizacja debaty, internet, lokalne media, itp.)

Szczegółowe informacje na temat realizacji budżetu obywatelskiego w Puławach znajdują się na naszej miejskiej stronie internetowej:
http://www.umpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=614
Informacje te przekazywane są także za pomocą systemu powiadamiania miejskim smsem.

Współpraca. Jak oceniacie współpracę Urzędu podczas realizacji zadania?
Dobrze, informacje przekazywane są na bieżąco, jest możliwość zarówno telefonicznego, jak i osobistego kontaktu.

Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.
1. Aby ułatwić mieszkańcom Puław zaangażowanie się w budżet obywatelski przygotowano na miejskiej stronie internetowej zakładkę „II edycja Puławskiego Budżetu Obywatelskiego w pytaniach i odpowiedziach”:
Co to jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Puławy na dany rok kalendarzowy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o zasięgu lokalnym i ogólnomiejskim.
Gdzie mogę otrzymać formularz zgłaszania projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego?
„Formularz zgłaszania projektu” jest dostępny w Kancelarii Ogólnej UM Puławy ul. Lubelska 5, w godzinach pracy urzędu, a także na stronie internetowej www.um.pulawy.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI i www.bip.pulawy.pl oraz w broszurze informacyjnej.
Jeśli jestem mieszkanką Puław, natomiast nie mam zameldowania w Puławach, czy mogę zgłosić propozycję projektu do zrealizowania w ramach BO?
Nie, ponieważ zgodnie z rozdziałem 2 & 5 ust.1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy przyjętego Uchwałą Nr XLIII/469/14 Rady Miasta Puławy z dnia 20 marca 2014r., propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Puław, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na terenie miasta.
Jeśli jestem mieszkańcem Puław rejonu YYY, a jestem zameldowany w Puławach w rejonie ZZZ czy mogę zgłosić projekt dotyczący rejonu w którym mieszkam?
Nie, ponieważ zgodnie z rozdziałem 2 & 6 ust. 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy przyjętego Uchwałą Nr XLIII/469/14 Rady Miasta Puławy z dnia 20 marca 2014r., projekt lokalny może dotyczyć wyłącznie rejonu miasta, w którym jest zameldowany zgłaszający mieszkaniec miasta.
Jaka kwota przewidziana jest na Budżet Obywatelski 2015?
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Puławy Nr A/89/2014 z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie realizacji działań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy, kwota przewidziana w budżecie Miasta Puławy na rok 2015 dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim wynosi łącznie 1 mln 700 tys. zł, z czego dla projektów ogólnomiejskich – 500 tys. zł, natomiast dla projektów lokalnych – 1 mln 200 tys. tj. po 300 tys. zł dla każdego z czterech rejonów miasta.
Czy mieszkaniec osiedla „X” może składać projekt służący wszystkim mieszkańcom?
Tak, zgodnie z rozdziałem 1 & 2 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy przyjętego Uchwałą Nr XLIII/469/14 Rady Miasta Puławy z dnia 20 marca 2014r. projekt ten będzie potraktowany jako projekt ogólnomiejski.
Czy jeden mieszkaniec może złożyć więcej niż jedną propozycję do BO 2015?
Tak. Zgodnie z rozdziałem 2 & 6 ust. 6 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy przyjętego Uchwałą Nr XLIII/469/14 Rady Miasta Puławy z dnia 20 marca 2014r., dopuszcza się zgłoszenie przez mieszkańca więcej niż jednej propozycji projektu lokalnego i ogólnomiejskiego.

2. Prezentacja dot. budżetu obywatelskiego (załącznik)

3. Harmonogram konsultacji i wdrożenia w roku 2014 Budżetu Obywatelskiego na rok 2015:
(http://www.umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/harmonogramBO_2015.pdf)

4. Zarządzenie Nr A/89/2014 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie realizacji działań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy
http://www.umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0zarzadzenieA_89_14_z_25.04.14.pdf

5. Zarządzenie Nr A/118/2014 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania projektów
(http://www.umpulawy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/zarzadzenie_A_118_14.pdf)

6. http://www.um.pulawy.pl/artykul/5363_5016.html

7. Niektóre artykuły w prasie:
http://www.mmpulawy.pl/artykul/przez-budzet-obywatelski-razem-ulepszamy-pulawy
http://www.mmpulawy.pl/artykul/moze-sciezka-rowerowa-do-azotow
http://www.mmpulawy.pl/artykuly/tag/budzet-obywatelski
http://www.mmpulawy.pl/artykul/drugi-budzet-obywatelski-dla-pulaw
http://www.mmpulawy.pl/artykul/budzet-obywatelski-w-pulawach-wiecej-pieniedzy-ale-na-mniejsze-projekty
http://www.mmpulawy.pl/artykul/budzet-obywatelski-w-pulawach-wieksza-kwota-i-glosowanie-przez-internet
http://www.mmpulawy.pl/artykul/budzet-obywatelski-w-pulawach-debata-i-podsumowanie
http://pulawy.naszemiasto.pl/artykul/pulawski-budzet-obywatelski-konczy-przyjmowanie-projektow,2329062,t,id.html
http://pulawy.naszemiasto.pl/artykul/galeria/budzet-obywatelskiego-w-pulawach-po-raz-drugi,2262850,t,id.html
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140511/PULAWY/140519965