Pomiń menu

Mieszkańcy o problemach

W czerwcu uruchomiliśmy sondę internetową. Wypełniło ją 83 osoby. Potwierdzają istnienie problemów zidentyfikowanych w diagnozie miejskiej.

Aby usystematyzować naszą wiedzę o problemach w Złotoryi, dotarliśmy do diagnozy opracowanej przez Urząd Miejski w Złotoryi w dokumencie „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Złotoryja” z marca 2014 roku. Zidentyfikowano w niej problemy mieszkańców Złotoryi:

  • bezrobocie prowadzące do ubóstwa, które w głównej mierze dotyka osoby młode w wieku 25-34 lata z niewielkim doświadczeniem zawodowym,
  • rosnące zagrożenie bezdomnością,
  • niekorzystne zmiany demograficzne powodujące postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej,
  • duża liczba rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • występowanie problemów alkoholizmu i przemocy domowej,

Wyniki naszej sondy potwierdzają wnioski zawarte w diagnozie.  Za ważny, dotykający bardzo dużą liczbę mieszkańców respondenci uznali: bezrobocie osób młodych 25 -34 lat  , bezrobocie osób starszych 35-55 lat , bezdomność, starzenie się mieszkańców, alkoholizm i przemoc domowa, niewydolność wychowawczą rodzin.

Dodatkowym elementem sondy oprócz pytań zamkniętych była możliwość wypowiedzi na temat innych problemów. Respondenci pisali o braku perspektyw dla młodych: emigracja, brak mieszkań, mało miejsc w żłobku i przedszkolach. Mieszkańcy pisali również o zaniedbaniach władz miejskich w sprawach miejsc rekreacyjnych: brak basenu, tras rowerowych, częsty brak wody w zalewie. Ankietowani uważają, że przyczyną większości problemów jest brak przemyślanej strategii rozwoju i brak narzędzi do oceny działań decydentów. Wyniki sondy dostępne są tutaj

Nasze pytania do kandydatów już prawie gotowe:)