Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Dostępni Samorządowcy – Podsumowanie Kadencji Akcja Masz Głos, Masz Wybór (do 15.12.2014)

1. Nazwa organizacji / grupy: Sołectwo Radomyśl

2. Miejscowość i województwo: Radomyśl/zachodniopomorskie

3. Zespół: 16 osób

4. Kontakt do koordynatora lokalnego 504-265-159 , [email protected]

5. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) : sołectwa gminy Grzmiąca

6. Kontakt z mieszkańcami i władzami. Prosimy o opisanie wszystkich działań, które podjęliście aby informować o zadaniu Dostępni Samorządowcy (np. spotkania z mieszkańcami/debaty, w których uczestniczyliście (w przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań/debat z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców), przeprowadzone sondy i ankiety, spotkania z przedstawicielami władz, rozmowy telefoniczne, korespondencja e-mail, …):

Zorganizowano 3 debaty z radnymi i kandydatami na radnych z mieszkańcami sołectwa, oplakatowano sołectwa plakatami ‘’każdy powód jest ważny’’ , jedna debata kandydatów na wójta

7. Zbieranie materiały do raportu podsumowującego kadencję Czy Wasza grupa wybrała i opracowała narzędzie, poprzez które będzie zbierać podsumowanie? Jakie tematy/obszary z Katalogu pytań dla mieszkańców i samorządowców planujecie poruszyć?

Nie zbieraliśmy materiałów

8. Inne działania. Czy podejmowaliście inne działania związane ze świadomym głosowaniem lub prowadziliście kampanię profrekwencyjną (np. przed wyborami do Parlamentu Europejskiego lub przed wyborami samorządowymi)? Opiszcie je krótko.

Bezpośedni kontakt z mieszkancami dotyczący dostępu radnych i kontaktu z nimi. W rezultacie uzyskano informacje, że najlepszą formą kontaktu jest kontakt bezpośredni

9. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Najwięjszym osiągnięciem w akcji ‘’ Masz Głos, Masz Wybór” jest wprowadzenie funduszu sołeckiego i zaangażowanie mieszkańców w prace społeczne na rzecz społeczności lokalnej, w sołectwie Radomyśl wartość przepracowanych godzin społecznie wyniosła 500 roboczogodzin. Wykonano 500m dróg gminnych i ogrodzenie hektarowego placu pod przyszłą infrastrukturę sportową.

10. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane:

Zastępca wójta oraz 4 radnych rady gminy i wszyscy sołtysowie gmin.

11. W przypadku zawiązania się „grupy roboczej” prosimy o podanie liczby osób zaangażowanych oraz określenia grupy przedstawicielskiej, np. radna, sołtyska, mieszkanka wsi, etc.

Nie powstała grupa, ale 7 osób z sołectwa aktywnie uczestniczyło we wszystkich przedsięwzięciach.

12. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?(właściwe podkreślić)
( 1- brak zaangażowania, 2 – niskie zainteresowanie, 3 – trudno powiedzieć, 4 – dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1 2 3 4 5

13. Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

Zdjęcia wykonane podczas wykonywania ogrodzenia :

IMG_0340 (Copy)IMG_0339 (Copy)IMG_0338 (Copy)IMG_0337 (Copy)