Pomiń menu

Jaworzanie przeankietowani…

Jaworzanie - czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze w maju uczestniczyli w pierwszym działaniu w ramach akcji Masz głos, masz wybór, które polegało na wypełnianiu krótkich ankiet oceniających cztery podstawowe sfery działalności biblioteki, czyli: pracowników, księgozbiór, ofertę kulturalną oraz promocję działań.

Podczas miesiąca wypełnionych zostało 190 ankiet z rozróżnieniem na cztery grupy wiekowe. (do lat 15; 15-24 lata; 24-40 lat i 40+). W poszczególnych grupach wypełniono: do lat 15 – 38 ankiet; 15-24 lata – 45 ankiet; 24-40 lat – 57 ankiet; +40 lat – 50 ankiet.

Pierwszy oceniany obszar działalności biblioteki dotyczył pracowników. Spośród wszystkich ankiet, aż 83% zawierało najwyższą ocenę. Drugim obszarem był księgozbiór, czyli wszelkiego rodzaju zasoby, z których korzystają nasi czytelnicy. Spośród wszystkich ankiet, najwyższa ocena jest na 69 ankietach, co stanowi 37% całości. Prym wiedzie ocena czteropunktowa (77 głosów, czyli 41%), która wskazuje na zauważanie przez czytelników braków w naszych zasobach. Tych skrajnie najgorszych ocenie jest niewiele, 3 głosy na 137 możliwych, ale wystąpienie oceny 3-punktowej w ilości 30 głosów (16%) oraz 2-punktówej (9 głosów – 5%) stwarza sytuację by wnioskować, że czytelnicy mają podstawy do niezadowolenia i uważać mogą nasz księgozbiór za nie w pełni zadowalający ich oczekiwania czytelnicze. Sytuacja ta jest dla nas zastanawiająca o tyle, że od zawsze propozycje ze strony czytelników są traktowane priorytetowo, a już od kilku lat na naszej stronie internetowej istnieje formularz, który daje możliwość naszym czytelnikom wpisywania swoich propozycji zakupu, a informacja ta kierowana jest bezpośrednio do działu gromadzenia, który jest odpowiedzialny za zakupy. Oczywiście nie ulega wątpliwość, że zaopatrywanie się w nowości jest uzależnione od funduszy, jakimi dysponuje biblioteka i mimo najszczerszych chęci nie jest możliwe, aby zadowolić w tej kwestii wszystkich poprzez zakup zgłaszanych przez nich pozycji. Kolejną kategorią, którą oceniali jaworzanie była oferta kulturalna biblioteki, do której zaliczają się wszelkiego rodzaju zajęcia edukacyjne, spotkania autorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, DKK itp.  Wśród wszystkich ankiet ponad połowa (61%) zawierała  ocenę pięciopunktową. 1/3 wszystkich zebranych formularzy to oceny na poziomi 4-punktów. Najmniejszą ilość ocen 5-punktowych (poniżej 50%) zauważa się w  grupie osób do lat 15, a drugą w kolejności jest grupa 40+ ( oceny 5-punktowe na poziomie 58%). Wydaje się, że w ogólnej ocenie propozycje działań biblioteki wypadają w oczach jaworzan względnie dobrze, ale pogłębienie badań tej sfery pozwoli nam poznać preferencje naszych czytelników w tym zakresie i tym samym podwyższyć ten próg punktowy w przyszłorocznych, ankietowych badaniach sprawdzających. Ostatnią ocenianą sferą działalności MBP była promocja działań, czyli przepływ informacji między biblioteką a mieszkańcami miasta. również ta sfera jest oceniana przez ponad połowę ankietowanych jako dobrze działająca. Zauważalne są noty niższe – na poziomie 2, 3 punktów, ale ich ilość jest niewielka tzn. 19 osób spośród 190 ankietowanych przyznało te wartości punktowe. Najmniejszą ilość ocen 5-punktowych zaznaczono w grupie osób do lat 15 (37% wszystkich ankietowanych), a prawie dwukrotnie wyższą w grupie +40.

Odnosząc się do wyników stwierdzić można, że MBP w Jaworze jest postrzegana w środowisku jako względnie dobrze prosperująca, w każdej z badanych sfer. Cieszymy się ogromnie, że pracownicy w badaniu ankietowych zostali ocenieni dobrze, zbierając najlepsze noty ze wszystkich badanych elementów. Księgozbiór praktycznie w każdej z grup wiekowych ma przewagę ocen 4-punktowych, pojawiają się także oceny niższe. Stwarza to sytuację, że tematowi zadowolenia czytelników z zasobów biblioteki należy się dokładniej przyjrzeć. Swoją uwagę skierujemy również na pozostałe elementy tj. oferta i promocja działań. Wykresy obrazują, że w większości mają one przewagę ocen dobrych, ale występowanie skrajnych ocen, nawet w niewielkim stopniu pozwala nam sądzić, że są rzeczy, które wymagają zmian. Dlatego też w drugim działaniu, realizowanym pod hasłem „Akademia pomysłów – Zainspiruj nas!” będziemy metodą niedokończonych zdań próbowali dowiedzieć się czego jaworzanom brakuje w naszej bibliotece.