Pomiń menu

Cząstkowe sprawozdanie z działania Budżet Obywatelski 2015

SPRAWOZANIE CZĘŚCIOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015 Zadanie Budżet Obywatelski

CZĘŚĆ I
1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: ” Czas na rozwój „
2. Data przesłania sprawozdania częściowego: 16.12.2015r.
3. Telefon kontaktowy: (usunięte)
4. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail): (usunięte)
5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: gmina Dywity
6. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania? 10
7. Czy uczestniczyliście w spotkaniu regionalnym (wrzesień-październik)? Jeśli tak, to w którym?

Jak stawać się skutecznym w angażowaniu społeczności lokalnej do działania? – Olsztyn
CZĘŚĆ II
1. Jaką Inicjatywę chcieliście zrealizować poprzez udział w Akcji? (prosimy krótko opisać pomysł na działanie Budżet Obywatelski).
Wprowadzić uchwałę o budżecie obywatelskim. Na chwilę obecną 7 radnych za 8 przeciw. Wspólnie z wójtem twierdzą, że wystarczy fundusz sołecki.
2. Czy w gminie w momencie rozpoczęcia Akcji podjęta była uchwała o budżecie obywatelskim?
Nie
3. Jeśli nie, to jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta? (Prosimy opisać ile spotkań, rozmów z radnymi, urzędnikami odbyło się, czy kierowane były jakieś pisma, petycje, składane wnioski, jak przebiegały rozmowy).
Kilkadziesiąt rozmów z Radnymi, spotkania sołeckie, byłem współorganizatorem kilku festynów na których promowałem BO. Sponsorowałem główne nagrody pod szyldem Masz głos masz wybór – BO. Organizowałem akcje promujące BO, do tego celu z logo zamówiłem 500 balonów, 250 długopisów i 1000 wizytówek. Komplety materiałów i imienne zaproszenia otrzymywali radni gminy i powiatu z naszego terenu. W ramach BO i promocji utworzyłem miasteczko Ruchu drogowego oraz zaprezentowałem podczas pikniku o BO symulator dachowania czy autogogle. Przy takich atrakcjach zbierałem podpisy pod poparciem BO i dokonywałem jego promocji.

4. Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami i radnymi? Czy udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?
Żadne argumenty nie docierają, w dalszym ciągu wójt i 8 radnych jest przeciwnych BO.

5. Czy uchwała w gminie została podjęta? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście udział w konsultacjach?
W naszej gminie konsultacje prawie nie występują, trudno namówić władze, walka prawie jak na poligonie, nawet sprawy dotyczące udostępnienia informacji publicznej są tu problemem. Czasami muszą trafić do sądu.

6. Jak oceniacie współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy? (Proszę opisać udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane. Prosimy o opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie lobbowania za przyjęciem uchwały).
Współpraca jest tak kiepska, że nie potrafię ocenić. Ze strony władz nie ma żadnego wsparcia, wszystko jest odbierane jako działania polityczne.
7. Jeśli w waszej gminie podjęta została uchwała o budżecie obywatelskim, jakie działania podejmowaliście?

Brak uchwały
CZĘŚĆ III
1. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) : Klub Radnych ” Czas na rozwój „

2. Udział władz samorządowych (prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania
i były w nie zaangażowane oraz opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy). Brak
3. Czy realizowaliście jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? (Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?)
Podczas ostatniej 25 rocznicy samorządu i samorządniości zorganizowaliśmy festyn w m. Różnowo. Uczestników szacujemy kilkaset osób ( 300 – 400 ). W organizacji przedsięwzięcia bezpośrednio było zaangażowanych 20 osób oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie. W ramach promocji BO było dostępnych szereg atrakcji i nagród. Każdy otrzymał balony, długopisy z logo BO oraz materiały informacyjne. Przeprowadziłem konkurs na najlepsze życzenia dla samorządowców czy test z wiedzy o samorządzie.
4. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Na chwilę obecną to jest trudny temat i trudno mówić o osiągnięciach.
5. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
  2
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 4 5

6. Jakie macie plany na działania do końca akcji? (proszę o podanie krótkiego harmonogramu)
Przy braku współpracy ze strony władz gminy i funkcjonującym budżecie sołeckim, dalsze działania stoją pod znakiem zapytania. Z Radnymi popierającymi inicjatywę, prowadzę rozmowy nad dalszymi działaniami i strategią, którą jest ciężko opracować.