Pomiń menu

Gmina Nowosolna – sprawozdanie cząstkowe

Opór niechcących przyswajać wiedzy...

CZĘŚĆ I

 1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: Aktywny Natolin

 2. Data przesłania sprawozdania częściowego: 15-12-2015
 3. Telefon kontaktowy: (usunięte)
 4. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail):(usunięte)
 5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Gmina Nowosolna
 6. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania? 1
 7. Czy uczestniczyliście w spotkaniu regionalnym (wrzesień-październik)? Jeśli tak, to w którym?Tak, 9.10.2015, Komunikacja na zewnątrz- Jak mówić o swoich działaniach?

CZĘŚĆ II

 1. Jaką Inicjatywę chcieliście zrealizować poprzez udział w Akcji? (prosimy krótko opisać pomysł na Inicjatywę lokalną). Jeszcze nie realizowaliśmy. Brak uchwały.
 1. Czy w gminie w momencie rozpoczęcia Akcji podjęta była uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej? NIE
 1. Jeśli nie, jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta. (Prosimy opisać ile spotkań, rozmów z radnymi, urzędnikami odbyło się, czy kierowane były jakieś pisma, petycje, składane wnioski, jak przebiegały rozmowy).1. Spotkanie z Wójtem14-05-2015. Zaprezentowanie idei IL, przekazanie materiałów. 2. Spotkanie z Przewodniczącą Rady Gminy Nowosolna, 2-06-2015. Zaprezentowanie idei IL, przekazanie materiałów.3. Zapoznanie Radnych z wnioskiem o podjęcie IL na wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna. 30-06-20154. Artykuł w lokalnej gazecie Na Wzniesieniach, pt ”Razem z sąsiadem i wójtem” Lipiec 2015

  5. Wniosek Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa do Wójta Gminy Nowosolna o przystąpienie do opracowania projektu uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej oraz określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 27.10.2015

  6. W Urzędzie Gminy Nowosolna została wyznaczona osoba do przygotowania projektu uchwały o IL. Przewidywany termin – 01.2016.

  7. Prezentacja aspektów finansowych IL na Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Nowosolna 17.11.2015

 2. Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami i radnymi? Czy udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?

Jest kilku opornych Radnych. Jednak kwestia nie leży w samej IL, a w niechęci Radnych do przyswojenia wiedzy w tym zakresie. Problemem okazało się jednak podejście Wójta. Chce IL, likwidując jednocześnie fundusz sołecki. W budżecie na 2016 została przeznaczona kwota 15000 zł na IL.

 1. Czy uchwała w gminie została podjęta? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście udział w konsultacjach?

JESZCZE NIE.

 1. Jak oceniacie współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy? (Proszę opisać udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania
  i były w nie zaangażowane. Prosimy o opisanie w jaki sposób władze współpracowały
  z mieszkańcami na etapie lobbowania za przyjęciem uchwały).

Władze gminy bardzo chętnie podjęły rozmowy na temat podjęcia uchwały o IL. Najbardziej zaangażowanymi są Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Kamińska-Bruszewska oraz Wójt Piotr Szcześniak. Jest też duże wsparcie ze strony Radnych A. Sebastjańskiego i M. Szulca. Podjęcie uchwały jest uznawane przez w/w osoby jako bardzo dobry sposób na zwiększenie aktywności mieszkańców i nawiązanie współpracy na linii urząd-mieszkańcy.
CZĘŚĆ IV

 

 

 1. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) : NIE

 

 1. Udział władz samorządowych (prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania
  i były w nie zaangażowane oraz opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy).

Władze gminy bardzo chętnie podjęły rozmowy na temat podjęcia uchwały o IL. Najbardziej zaangażowanymi są Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Kamińska-Bruszewska oraz Wójt Piotr Szcześniak. Jest też duże wsparcie ze strony Radnych A. Sebastjańskiego i M. Szulca. Podjęcie uchwały jest uznawane przez w/w osoby jako bardzo dobry sposób na zwiększenie aktywności mieszkańców i nawiązanie współpracy na linii urząd-mieszkańcy.

 

 1. Czy realizowaliście jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? (Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?) NIE

 

 1. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
  Przyczynienie się do zwiększenia świadomości władz na temat IL i ich zachęcenie do podjęcia uchwały.

 

 1. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
 1. brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1 2 3 X 4 5

 1. Jakie macie plany na działania do końca akcji? (proszę o podanie krótkiego harmonogramu)

01.2016 – projekt uchwały o IL i jej prezentacja mieszkańcom gminy – artykuły w lokalnej prasie, spotkania z Sołtysami, informowanie mieszkańców.

02.2016 – konsultacje społeczne

02.2016 – podjęcie uchwały przez RG

03.2016 – IL: Wiosenne Porządki