Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe Inicjatywa Lokalna Puławy

Przedstawiamy raport z dotychczasowych działań  w zakresie Inicjatywy Lokalnej w Puławach.

        SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE   akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015

Zadanie Inicjatywa Lokalna


CZĘŚĆ I

 1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: Stowarzyszenie Przeszłość Przyszłości
 2. Data przesłania sprawozdania częściowego: 12.2015 r.
 3. Telefon kontaktowy: (usunięte)
 4. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail): (usunięte)
 5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Gmina Puławy Miasto
 6. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania? – 2
 7. Czy uczestniczyliście w spotkaniu regionalnym (wrzesień-październik)? Jeśli tak, to w którym? Tak – w Lublinie

CZĘŚĆ II

 1. Jaką Inicjatywę chcieliście zrealizować poprzez udział w Akcji?

Jednym z celów naszego Stowarzyszenia jest rozwijanie aktywności obywatelskiej mieszkańców. Zorganizowaliśmy spotkanie, by przedstawić mieszkańcom jakie możliwości daje Inicjatywa Lokalna. W lubelskiej telewizji internetowej w programie Głos III sektora przedstawialiśmy informacje nt. IL. Na posiedzeniu Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawiliśmy założenia IL oraz korzyści wynikające z jej realizowania. Mieszkańcy wykazali małe zainteresowanie tym tematem, oczekują raczej, że to władze miasta wszystko zrealizują zgodnie z ich oczekiwaniami.

Dlatego, biorąc pod uwagę małą aktywność społeczną mieszkańców i niski stopień współpracy między organizacjami pozarządowymi w Puławach, uznaliśmy, że jest potrzeba dokonania diagnozy potrzeb społecznych mieszkańców naszego miasta. Diagnoza ta zostanie przeprowadzona w formie warsztatów diagnozujących, na których uczestnicy opracują ankietę badającą potrzeby mieszkańców, a następnie przeprowadzą ją w swoim otoczeniu. Po opracowaniu wyniki zostaną przedstawione Puławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, organizacjom pozarządowym i mieszkańcom Puław. Liczymy, że podczas wspólnej pracy wyłonią się pomysły na kolejne IL w naszym mieście.

 1. Czy w gminie w momencie rozpoczęcia Akcji podjęta była uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?

Tak. Uchwała została podjęta w 2010 r. i do tej pory żaden w niosek w trybie IL nie wpłynął.

 1. Jeśli nie, jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta.

W działaniach zmierzających do podjęcia przez mieszkańców aktywności w ramach IL wspiera nas Urząd Miasta Puławy w osobie p. Anny Maj, kierownik Wydziału Spraw Społecznych.

 1. Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami i radnymi? Czy udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?

Już w maju 2015 r. przeanalizowaliśmy treść uchwały i mamy pewne propozycje dotyczące zmian, szczególnie w zakresie uszczegółowienia kryteriów oceny wniosku. Tu jednak nie uzyskaliśmy porozumienia z Wydziałem Spraw Społecznych w zakresie tego, kto ma występować z taką inicjatywą. W ciągu kilku kolejnych miesięcy podczas licznych kontaktów związanych z działalnością III sektora udało nam się zbudować pozytywne relacje i sądzimy, że w nowym roku współpraca w tym zakresie będzie możliwa.

 

 1. Czy uchwała w gminie została podjęta? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście udział w konsultacjach?

Uchwała została podjęta w 2010 r. Opracowana została przez #Wydział Spraw Społecznych UM. Nasze Stowarzyszenie nie uczestniczyło w konsultacjach, gdyż powstało dopiero w 2011 r.

 1. Jak oceniacie współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy?

Uchwała została podjęta z inicjatywy władz samorządowych i Rady Miasta Puławy. Mieszkańcy dotąd nie wykorzystywali tej możliwości działania.

CZĘŚĆ III (wypełniają grupy, które realizowały już zadanie w trybie inicjatywy lokalnej)

 1. Jak wyglądał proces opracowania koncepcji wniosku? (kto był inicjatorem, kto uczestniczył
  w opracowaniu wniosku, czy wniosek był konsultowany, czy na etapie opracowania wniosku zorganizowano spotkania z mieszkańcami –
  prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu).
 2. Jakie zadanie publiczne realizowaliście wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego? (na czym polegało ? jak przebiegało?   jakie poparcie mieszkańców udało się pozyskać? jaki wkład własny włożyli mieszkańcy? )
 3. Co było efektem realizacji zadania publicznego wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego?
 4. Czy na etapie realizacji zadania pojawiały się jakieś trudności, jeśli tak to jakie? (formalne, proceduralne, z aktywnością mieszkańców, z realizacja deklarowanego wkładu własnego?)

 

CZĘŚĆ IV

 

 1. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

 –

 1. Udział władz samorządowych (prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania
  i były w nie zaangażowane oraz opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy).

 

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, p. A. Maj, wspiera nasze działania zmierzające do upowszechnienia IL. Mamy na bieżąco pomoc w przygotowaniu wniosku, a ewentualna realizacja IL nastąpi w roku 2016.

 

 1. Czy realizowaliście jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? (Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?)

 

Rozdawaliśmy w czerwcu z okazji Dni Puław ulotki związane z akcją „Masz głos, masz wybór”, rozmawialiśmy z mieszkańcami przybliżając temat IL.

 

 1. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

 

Największym osiągnięciem jest uzyskanie zaufania i deklaracji współpracy ze strony władz we wdrażaniu IL w Puławach.

 

 1. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
 • 1 – brak zaangażowania,

 

 1. Jakie macie plany na działania do końca akcji? (proszę o podanie krótkiego harmonogramu)

Diagnoza potrzeb społecznych mieszkańców zostanie przeprowadzona w trybie Inicjatywy Lokalnej, gdzie naszym wkładem będzie przeprowadzenie warsztatów diagnozujących i opracowanie wyników diagnozy. Jesteśmy po wstępnej rozmowie z p. Anną Maj, kierownikiem Wydziału Spraw Społecznych UM Puławy. Uzyskaliśmy ustną akceptację naszego pomysłu i jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku. Wniosek złożony będzie w terminie do końca stycznia 2016 r. W miesiącach luty-marzec 2016 przeprowadzone zostaną warsztaty. Wyniki diagnozy przedstawione zostaną w marcu 2016 r. przedstawione zainteresowanym stronom, m. in. mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, Radzie i Prezydentowi Miasta Puławy.
Po wyłonieniu się kolejnych pomysłów na IL, będziemy udzielać wsparcia i porad podczas realizacji następnych IL.