Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania Przestrzeń dla ludzi

 

CZĘŚĆ I – INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

1. Nazwa organizacji/grupy: Sołectwo Radomyśl
2. Dane teleadresowe organizacji: [email protected]
3. Koordynator/ka działania (imię i nazwisko): Tadeusz Hapyn
Telefon: 504265159
Email: [email protected]
4. Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Gmina Grzmiąca, miejscowość Radomyśl, woj. Zachodniopomorskie, powiat Szczecinecki

5. Czy w realizację działania zaangażowane są inne osoby z grupy/organizacji czy sympatycy? Jeśli tak, ile to osób? Jaka jest ich rola, za co są odpowiedzialni?
W realizację zadań zaangażowana jest Rada Sołecka – 3 osoby, które odpowiadają za pomoc w znalezieniu odpowiednich ludzi do pracy.
Mieszkańcy wsi, którzy jako wolontariusze pracowali przy budowie ogrodzenia placu gminnego- 50 osób

CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Wybór przestrzeni, przedmiotu Państwa działań. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni czy problemu do rozwiązania w przestrzeni publicznej np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Dlaczego wybrano tę przestrzeń lub zapadła decyzja, że zajmujecie się Państwu wybranym problemem w przestrzeni publicznej?

Wybór miejsca został dokonany na Zebraniu Wiejskim. Mieszkańcy doszli do wniosku, ze plac gminny, który był nieużytkiem, można zagospodarować jako miejsce rekreacyjne dla mieszkańców wsi. Postanowiono tu utworzyć plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i gryla, boisko do siatkówki, wiatę rekreacyjną.
Przestrzeń wybrana przez mieszkańców, to teren należący do Gminy Grzmiąca, znajdujący się w środku wsi i spełniający oczekiwania mieszkańców a do tej pory niezagospodarowany.

2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).
Po przeprowadzeniu sondażu i rozmów indywidualnych z mieszkańcami oraz na Zebraniu Wiejskim, podjęto decyzje o rewitalizacji placu i przygotowania go pod przyszłe inwestycje.
W trakcie akcji zniwelowano teren, wyrównano powierzchnię i ogrodzono siatką znaczną część terenu.

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się zrealizować, proszę je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?
Nie postawiono wiaty i nie udało Sie dokończyć ogrodzenia ze względu na brak funduszy – ze względu na bardzo trudną sytuacje finansową gminy, wszystkie sołectwa odstąpiły od realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego, z którego miała zostać sfinansowana część inwestycji

4. Proszę krótko opisać relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?
Władze gminy, na każdym etapie prac związanych z realizacją Inicjatyw społeczeństwa wsi Radomyśl, są pomocne i bardzo przychylne. Jednak ze względu na bardzo trudną i złożoną sytuacje gminy po ostatnich wyborach samorządowych, nie są w stanie udzielić pomocy finansowej.

5. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi.
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 4 5
Proszę podać krótkie uzasadnienie:
Władze samorządowe starają się pomóc w uproszczeniu i sprawnym przeprowadzeniu wszelkich procedur związanych z załatwianiem pozwoleń, zakupie materiałów, oraz w razie potrzeby udostępnianie sprzętu.

6. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 4 5
Proszę podać krótkie uzasadnienie:
Na każdym etapie prac, mieszkańcy bardzo chętnie się angażują. Przychodzą do pomocy na każde wezwanie w liczbie znacznie przekraczającej potrzeby i moje oczekiwania.

7. Czy w ramach realizacji zadania nawiązaliście współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami? Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis na czym polega współpraca?
W trakcie realizacji zadania nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Klaster NGO Powiatu Szczecineckiego, które napisało nam projekt do Lokalnej Grupy Działania. Projekt nie otrzymał dofinansowania z powodu małej ilości środków przeznaczonych na realizacje zadań i dużej ilości złożonych wniosków o dofinansowanie.

8. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Największym osiągnięciem w dotychczasowych działaniach w Akcji MASZ GŁOS MASZ WYBÓR było utworzenie Funduszu Sołeckiego i zaangażowanie społeczeństwa wsi w prace na rzecz rozwoju wspólnej przestrzeni i upiększania wsi.

9. Jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji? Proszę o podanie krótkiego harmonogramu.
W ramach działania Wspólna Przestrzeń chcemy:
1. Dokończyć budowę ogrodzenia-Kwiecień- czerwiec 2016 r.
2. Postawić plac zabaw dla dzieci – kwiecień –maj 2016 r.
3. Postawienie gryla i wiaty rekreacyjnej – kwiecień – wrzesień 2016 r.

10. Czy w planowanych działaniach będziecie potrzebowali wsparcia od koordynatorki zadania „Przestrzeń dla ludzi”? Jeżeli tak, to na czym ono mogłoby polegać?
Zapraszamy do odwiedzin, w celu udokumentowania postępów pracy

11. Inne informacje, które chcielibyście dodać do sprawozdania.

W ramach prac mieszkańcy wykonali 500 mb drogi gminnej ( wysypanie tłuczniem) na rzecz sołectwa przepracowano łącznie 500 roboczogodzin.

 

IMG_0340 (Copy)IMG_0338IMG_0339 (Copy)IMG_0419 IMG_0425